KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLANI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLANI
Featured

09 Ekim 2023

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLANI

  • Bir öğrenci bir birime başvuru hakkına sahiptir. Birden çok birime başvuru yapan öğrencilerin başvuruları iptal edilecektir.
  • Kayıt donduran, normal eğitim-öğretim süresini aşan ve yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru hakkı yoktur.
  • İş Sağlığı Güvenliği Katılım Belgesi olmayan öğrencilerin başvuruları iptal edilecektir.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri haftada en çok 15 saattir.
  • Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
  • Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
  • Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir (1 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile saat ücreti brüt 59,62 TL).

Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler www.sksdb.ibu.edu.tr adresinden "kısmi zamanlı çalışma" modülündeki formlar kısmından başvuru belgesinin çıktısını alarak, doldurup başvuru yerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

       

BAŞVURU TARİHLERİ

İŞİN ADI

ADET

BAŞVURU YAPILACAK BİRİM

BAŞVURU ŞARTLARI

 

09/10/2023-17/10/2023

 

 

Dekanlık personeline ve bilgisayar laboratuvarında yardımcı eleman

 

2

 

Ziraat Fakültesi

 

Belirlenen çalışma saatlerine riayet etmek bilgisayar laboratuvarlarında çalışma koşullarına uyum sağlamak

 

 

 

Başvuru ve aranacak şartlar;

MADDE 7-(1) Başvuru;

(a) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler, internet adresinde bulunan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak belirtilen tarihler aralığında çalışmak istedikleri birime başvuru yaparlar. Eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmaz.

(b) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak için sadece tek birime başvuru yapılır.

(2) Aranacak şartlar; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilirler.

       a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir),

c) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

f) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

(3) Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top