Doktora

Bitki Koruma Bölümü Doktora

Öğrencilerimiz İçin Gerekli Bilgiler

C. Doktora Eğitimi

C.1. Program Profili

Bitki Koruma Alanındaki sorunları irdelemek ve güncel çözümler üretmek. Gelişmiş teknolojileri Bitki Koruma alanına uyarlamak.

Kazanılan Derece

Bitki Koruma Bölümünde doktora unvanı aldıkları derslerde başarılı olmuş, tez konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamış ve tezlerini başarı ile savunmuş adaylara verilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, bir öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Öğretim üyesi olması şartı ile ikinci danışman beş kişilik jürilerde jüri üyesi olarak atanabilir. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Süresi 45 ila 90 dakika olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Çıktıları

  1. Lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme,
  2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
  3. Bitki koruma alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip edebilme ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirme yetisi kazanabilme,
  4. Alanına yenilik getiren düşünce ve yöntem geliştirebilme veya bilineni farklı bir alana uyarlayabilme; özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırabilme, kavrayabilme ve uygulayabilme,
  5. Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösteren etkin bir iletişim kurabilme,
  6. Biyogüvenlik konularında yeni stratejiler geliştirebilme ve uygulayabilme,
  7. İleri teknikler kullanarak, sürdürülebilir tarım felsefesi kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirebilme, geliştirebilme ve uygulayabilme
  8. Alanı ile ilgili bilimsel makale ve derlemeleri ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
  9. Yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyebilme ve bilimsel etik duyarlılığı kazanabilme.

 

C.2. Doktora Programı Dersler Listesi

Dersin Kodu*

Dersin Adı

Durumu

T

U

K

AKTS

6110006012016

Bitki Korumada Son Gelişmeler

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006022016

Doğal Bağışık Bitkilerde Hormon Sinyal Sistemi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006032016

Global perspektifte Phytophthora

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006042016

Fungal Biyoloji

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006052016

Ascomycota Taksonomisi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006062016

Basidiomycota Taksonomisi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006072016

Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota Taksonomisi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006082016

Mycorrhiza

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006092016

Sürdürülebilir Tarım ve Bitki Koruma Uygulamaları

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006102016

Zararlılarla Biyolojik Mücadele

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006112016

Tüm Savaşım

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006122016

Hasat Sonrası Zararlı Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006132016

Böcek Biyoçeşitliliği

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006142016

Temel Nematoloji

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006152016

Nematodların Sınıflandırılması - I

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006162016

Nematodların Sınıflandırılması - II

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006172016

Nematodların Tanısında Kullanılan Moleküler Yöntemler

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006182016

Nematod Davranışları

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006192016

Tarımda Kullanılan İnsektisitlerin Genel Özellikleri ve Etki Şekilleri

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006202016

Böceklerde Davranış Özellikleri

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006212016

Bitki Hastalık Etmenlerinin Vektörlerle Taşınma Yolları

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006222016

Tarımsal Zararlı Böcekler

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006232016

Böcek Ekolojisi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006242016

Tarımsal Karantina Zararlıları ve Risk Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006252016

Biyogüvenlik ve Biyoetik

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006262016

Böcek Patolojisi ve Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006272016

Transgenik Böcekler

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006282016

Parazitoit ve Predatör Türlerin Üretimi, Salımı ve Değerlendirilmesi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006292016

Entomolojide Zararlı Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110006302016

Böcek Morfolojisi, Fizyoljisi ve Gelişimi

Seçmeli

3

0

3

7.5

6110008052016

Seminer

Zorunlu

0

2

0

7.5

6110008902016

Uzmanlık Alan dersi

Zorunlu

5

0

0

6

6110008002016

Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

24

 

C.3. Doktora Programı Ders İçerikleri:

Dersin Adı: Bitki Korumada Son Gelişmeler

İçeriği: Avermektinler, bakteriyofajlar, biyofümigasyon, biyoteknolojik yaklaşımlar, bio-priming, yaprak yüzey uygulamaları, patojenik olmayan straim kullanımı, bitki gelişimini uyaran rizobakteriler (PGPR), toprak solarizasyonu, strobilurin fungisitler, karışık çeşit ekimi, entegre mücadele sistemleri, bitki savunma aktivatörleri, patojenisite ile ilişkili proteinler hakkında bilgiler verilecek ve kazanımlar sağlanacaktır.

 

Dersin Adı: Doğal Bağışık Bitkilerde Hormon Sinyal Sistemi

İçeriği: Bağışıklık, salisilik asit, jasmonik asit, etilen, absisik asit, oksin, sitokinin, gibberellin, brassinosteroitler sinyal sistemi ve bitki hormonal sinyal ağı hakkında bilgiler verilecek ve kazanımlar sağlanacaktır.

 

Dersin Adı: Global perspektifte Phytophthora

İçeriği: Tarihsel perspektifte Phytophthora, Oomycetes’te yer alan Phytophthora türlerinin taksonomisi ve filogenisi, Phytophthora’nın moleküler teşhisi, popülasyonlarının karakterizasyonu, P. infestans ve P. andina’nın solanaceae bitkilerinde konukçu dizisi, Avrupa’da P. infestans ve geç yanıklık, Amerika’da P. infestans, soya fasulyesinde P. sojae, P. capsici’nin biyolojisi ve yönetimi, P. nicotianae, P. cinnamomi, orman ağaçlarında Phytophthora, P. pinifolia, P. tropicalis, P. palmivora, global ölçekte Phytophthora hakkında bilgiler verilecek ve kazanımlar sağlanacaktır.

 

Dersin Adı: Fungal Biyoloji

İçeriği: Fungus ve fungal aktiviteler, fungus ve fungus benzeri organizmlarda çeşitlilik, fungal strüktür ve ultrastrüktür, fungal gelişme, büyüme ve farklılaşma, fungal beslenme, fungal metabolizma ve ürünleri, gelişimi etkileyen çevre koşulları ve ekstrem değerlere tolerans, fungal genetik, moleküler genetik ve genomiks, fungal sporlar, spor dormansisi ve spor yayılımı, fungal ekoloji, fungal interaksiyonlar, fungal simbiyosis, bitki patojeni olarak funguslar, böcek ve nematod paraziti funguslar, fungal gelişimin kontrolünde prensipler ve uygulamalar hakkında bilgiler verilecek ve kazanımlar sağlanacaktır.

 

Dersin Adı: Ascomycota Taksonomisi

İçeriği: Fungus taksonomsi içerisindeki en büyük ve önemli şubelerden birisi olan  Ascomycota'yı inceler. Ders içeriğinde tanımlar ve kavramlar, takım ve familya özellikleri ve önemli bazı cins ve türlerin özellikleri, ilgili referanslar, teşhis anahtarları ve kullanımı ele alınır. Ayrıca mitosporik funguslardan önemli takım ve familya özellikleri ve önemli bazı cins ve türlerin özellikleri, ilgili referanslar, teşhis anahtarları ve kullanımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Dersin Adı: Basidiomycota Taksonomisi

İçeriği: Fungus taksonomsi içerisindeki en büyük ve önemli şubelerden birisi olan  Basidiomycota' nın genel özellikleri, terminolojisi, tanımı ve kavramları, Basidiomycota' nın sınıflandırılmasındaki son gelişmeler, Teliomycetes, Ustomycetes ve Basidiomycetes sınıflarının ayırıcı karakterleri; bu sınıflardaki takım ve familya özellikleri, önemli cinslerin tanısı ve bunlarla ilgili referanslar, teşhis anahtarları ve bunların kullanımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Dersin Adı: Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota Taksonomisi

İçeriği: Dersin amacı önemli Fungus şubelerinden Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota' da tanımlar ve kavramlar, takım ve familya özellikleri ve önemli bazı cins ve türlerin özellikleri; ilgili referanslar, teşhis anahtarları ve kullanımı.

 

Dersin Adı: Mycorrhiza

İçeriği: Dersin amacı Mycorrhiza tanımı ve tipleri, ecto, ectendo ve endomycorrhizaların yapıları, gelişmeleri ve ekolojileri, mycorrhizal fungusların diğer mikroorganizmalar ve bitki beslemede modern bir yöntem olan mikorizal ilişkiyi öğretmek ve ona bu yöntemden pratikte nasıl yararlanabileceğini örneklerle açıklamaktır.

 

Dersin Adı: Sürdürülebilir Tarım ve Bitki Koruma Uygulamaları

İçeriği: Bu ders kapsamında tarimsal alanları tahrip etmeden, verimliliği sürekli kılmak üzere doğayla uyumlu ve rekabetçi tarımsal üretim sistemleri, kullanim ve koruma arasındaki sorunları ortadan kaldırmaya yönelik sürdürülebilir tarımsal üretim stratejileri, sürdürülebilir tarımın çevre koruma bakımından önemi ve sosyal değeri, tarımsal doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunması konusundaki yaklaşımlar ve sürdürülebilir tarım ilkelerine uyumlu bitki koruma uygulamaları ele alınacaktır.

 

Dersin Adı: Zararlılarla Biyolojik Mücadele

İçeriği: Biyolojik mücadelenin temel kavramlarının anlaşılması, biyolojik mücadele etmenlerinin tanınması, avcı böceklerin etkinliğinin anlaşılması, asalak böceklerin etkinliğinin anlaşılması, yararlıların zararlılara etkilerinin modellemelerinin geliştirilmesi

 

Dersin Adı: Tüm Savaşım

İçeriği: Son zamanlarda giderek kullanımı artan tarımsal savaş ilaçlarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu dersin amacı zararlılara karşı kullanılabilecek tüm savaşım yöntemlerini bir ahenk içinde, bir diğerinin etkisini azaltmadan kullanımın koşullarını öğretmektir.

 

Dersin Adı: Hasat Sonrası Zararlı Yönetimi

İçeriği: Bu dersin amacı öğrencilerin depolanmış ürünlerde ekonomik kayıplara neden olan önemli zararlıları tanımalarını, biyolojileri ve mücadele ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmalarını, bu zararlılara karşı çevre ve insan sağlığını göz önünde tutarak mücadele edebilmelerini ve uygun pestisit önerebilmelerini sağlamaktır.

 

Dersin Adı: Böcek Biyoçeşitliliği

İçeriği: Bu dersin amacı öğrencilerin böcek biyoçeşitliliğinin önemini anlamalarını, problem çözümünde katkıda bulunabilmelerini ve edinecekleri bilgileri ilgililerle paylaşabilmelerini sağlamaktır.

 

Dersin Adı: Temel Nematoloji

İçeriği: Nematodların morfolojileri, yaşam ortamları, farklı ekosistemlerde işlevleri, nematod grupları, bitki paraziti ve entomopatojen nematodların önemi ve özellikleri ile laboratuvar teknikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

 

Dersin Adı: Nematodların Sınıflandırılması - I

İçeriği: Nematodlara sistematikteki yeri, tanı anahtarının kullanılmasını ve tanıda kullanılan karakterler, nematodların sınıf, takım, familya, düzeyinde tanısını ve “Nematodların Sınıflandırılması II” dersine hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.

 

Dersin Adı: Nematodların Sınıflandırılması - II

İçeriği: Nematodların özelliklede bitki paraziti ve entomopatojen nematodların cins düzeyinde teşhisleri ve teşhis anahtarlarının kullanımı ile nematodların tanımlanmasının yapılması amaçlanmaktadır.

 

Dersin Adı: Nematodların Tanısında Kullanılan Moleküler Yöntemler

İçeriği: Nematodlardan DNA izolasyonu, DNA’nın amplifikasyonu, re-amplifkasyonu, prufikasyonu ve eleoktroforezde görüntülenmesi ile nematolojik çalışmalarda kullanılan farklı PCR teknikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

 

Dersin Adı: Nematod Davranışları

İçeriği: Nematod davranışları ile ilgili temel kavramlar, nematod davranışlarını etkileyen faktörler, nematod davranışları ve mekanizmaları, nematod davranışlarından tarımsal savaşta yararlanma olanakları konusunda bilgiler verilecektir.

 

Dersin Adı: Tarımda Kullanılan İnsektisitlerin Genel Özellikleri ve Etki Şekilleri

İçeriği: Günümüzde tarımsal ürünlerde böcek öldürücü olarak kullanılan kimyasal maddelerin sınıflandırılması, genel özellikleri, etki şekilleri, çevreye, insanlara ve diğer faydalı organizmalara olan etkileri

 

Dersin Adı: Böceklerde Davranış Özellikleri

İçeriği: Böcek davranışları ile ilgili temel kavramlar, böcek davranışlarını etkileyen faktörler, böcek davranışları ve mekanizmaları, böcek davranışlarından tarımsal savaşta yararlanma

 

Dersin Adı: Bitki Hastalık Etmenlerinin Vektörlerle Taşınma Yolları

İçeriği: Bitkilerde hastalık oluşturan etmenler, Bitki hastalıklarını taşıyan vektör böcekler, bu hastalıkların taşınma yolları ve mekanizmaları

 

Dersin Adı: Tarımsal Zararlı Böcekler

İçeriği: Tarımsal alanlarda zararlı böceklerin önemi, morfolojik özellikleri, yaşam ortamları, ekosistemle ilişkisi, tarımsal alanlarda zararı, tanınması ve izlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

 

Dersin Adı: Böcek Ekolojisi

İçeriği: Böceklerin ekolojisi ve epidemiyolojisindeki ilke ve kavramların öğretilmesi, böceklerin bireysel ekolojisi, böceklerin üreme ve gelişmesini etkileyen abiyotik, besin ve beslenme, konukçu dayanıklılığı ve biyotik faktörler, böceklerin yaşamlarına ve populasyon gelişimlerine etkili olan faktörleri konularını içerir.

 

Dersin Adı: Tarımsal Karantina Zararlıları ve Risk Yönetimi

İçeriği: Karantina zararlıları, tanınması, örneklemesi, karantinada, eredikasyon, iç ve dş zirai karantina yönetmelik ve ilkeleri, yürütülmesi, zararlı risk tahmini ve istilacı zararlı türlerin yönetimi konuları hakkında bilgi verilecektir.

 

Dersin Adı: Biyogüvenlik ve Biyoetik

İçeriği: Biyogüvenlik sorunları, biyogüvenlik kuralları, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, transgenik bitkilerde, hayvanlarda ve mikroorganizmalarda güvenlik, etik ve yasal düzenlemeler. biyogüvenlik protokolü, fikri- mülkiyet hakları–patent sistemi, patent örnekleri, canlı organizmaların patentlenmesi, global standartlar, patentlemede etik, teknoloji koruma sistemi, transgenik ürünlerde etiketleme, refüj, biyogüvenliğin maliyeti, transgenik ürünlerin belirlenmesi ve izlenmesi, biyogüvenleğin yararları ve biyoetik sorunların değerlendirilmesini hakkında bilgiler verilecektir.

 

Dersin Adı: Böcek Patolojisi ve Yönetimi

İçeriği: Temel böcek patolojisi, zararlı böceklerle mücadelede ekolojik ve güvenli biyolojik mücadele ajanı olan organizmaların elde edilmesi, doğadan izalosyonu, zararlılara karşı kullanımı hakkında bilgiler verilecektir.

 

Dersin Adı: Transgenik Böcekler

İçeriği: Genetiği değiştirilmiş böcekler, tarihçesi ve tanımı, model organizmalar, kullanılma nedenleri, sınıflandırılması, üretimi ve yayılımı, genetiği değiştirilmiş mikrobiyal, memeli ve bitki organizmalar, araştırma ve tarımsal üretimde kullanılmaları, potansiyel riskleri, ticaretindeki ulusal ve uluslararası düzenlemeler, ahlaki ve sosyal sorunlar ile gıda güvenliğini içerir.

 

Dersin Adı: Parazitoit ve Predatör Türlerin Üretimi, Salımı ve Değerlendirilmesi

İçeriği: Tarımsal alandaki zararlıların yönetiminde biyolojik mücadele, tarihçesi, önemi, uygulama alanları, biyolojik mücadele kullanılan, predatör ve parazitoitlerin tanınması, üretimi, salımı, değerlendirilmesi ve zararlılarla mücadelenin yönetimi konularını içermektedir.

 

Dersin Adı: Entomolojide Zararlı Yönetimi

İçeriği: Tarımsal alandaki zararlılarla mücadelede kullanılan yöntemler, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve kültürel yöntemler, kimyasal mücadele, zararlıların yönetimi, pestisitler, ilaçlama teknikleri ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularını içermektedir.

 

Dersin Adı: Böcek Morfolojisi, Fizyoljisi ve Gelişimi

İçeriği: Böcek morfolojisi, fizyolojisi, anatomisi ve gelişmeleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

 

Dersin Adı: Seminer

İçeriği: Bu ders, anabilim dalı doktora öğrencilerinin ders döneminde verecekleri seminerle ilgili olarak yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencinin seçilen veya verilen bir konuya bilimsel yaklaşımla araştırma, irdeleme, topluluk önünde sunma deneyimini kazanması amaçlanır.

 

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

İçeriği: Tez aşamasına gelmiş Doktora öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması; tez çalışmasının yürütülme aşamalarının takibi ve değerlendirilmesini kapsar.

 

Dersin Adı: Tez Çalışması

İçeriği: Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini kapsar. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür ve veri toplama, değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışman gözetiminde çalışmalar yapar.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top