Yüksek Lisans

B.Yüksek Lisans Eğitimi

B.1. Program Profili

Bitki Koruma Alanındaki sorunları irdelemek ve güncel çözümler üretmek. Gelişmiş teknolojileri Bitki Koruma alanına uyarlamak.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getiren mezunlar "Ziraat Yüksek Mühendisi-Bitki Koruma alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme aşamaları her bir dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup final sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar dönem içinde bir ara sınav bir de dönem sonu sınavı olarak yapılmaktadır. Ara sınav tarihleri dönem başında bölüm tarafından duyurulmaktadır. Dersi veren öğretim üyesi dönem içinde öğrencinin not ortalamasını etkileyebilecek ev ödevi, proje ve küçük sınavlar gibi ek uygulamalar yapabilmektedir. Öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları Arasınav notunun %30'u ve final notunun %70'i olarak değerlendirilmektedir. Bu iki notun toplamı öğrencinin bağıl notu sistemine göre durumunu ortaya koymaktadır.

Program Çıktıları

  1. Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik geliştirme becerisi kazanabilme
  2. Bitki koruma alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleme ve yorumlama yetisi kazanabilme,
  3. Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, sistemli biçimde aktarabilme
  4. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı veya projeyi bağımsız olarak yürütebilme, pratikte karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
  5. Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme
  6. Tarımsal üretimde sorun olan hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan yöntemler, kimyasal maddeler, biyolojik etmenler ile alternatiflerini sürdürülebilir tarım kapsamında değerlendirebilme yetisi kazanma
  7. Alanıyla ilgili bir araştırmayı nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak planlama, bilimsel etik çerçevesinde sürdürme ve uygun istatistiksel yöntemleri seçerek değerlendirme yeterliliklerine sahip olma
  8. Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilme

B.2. Yüksek Lisans Programı Dersler Listesi

Dersin Kodu*

Dersin Adı

Durumu

T

U

K

AKTS

501

Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş

Seçmeli

3

0

3

6

502

Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Araştırma Süreci

Seçmeli

3

0

3

6

503

Tohum Patolojisi

Seçmeli

3

0

3

6

504

Bitkilerde Patolojik Fizyoloji

Seçmeli

3

0

3

6

505

Temel Mikoloji

Seçmeli

3

0

3

6

506

Mikolojide Laboratuvar Teknikleri

Seçmeli

3

0

3

6

507

Bitki Korumada Biyoteknoloji Uygulamaları

Seçmeli

3

0

3

6

508

Bitki Hastalık Etmenlerinin Tanısında Kullanılan Moleküler Yöntemler

Seçmeli

3

0

3

6

509

Hastalık Etmenlerinin Ekolojisi

Seçmeli

3

0

3

6

510

Fungisitler

Seçmeli

3

0

3

6

511

Bitki Korumada İlaçlama Tekniği

Seçmeli

3

0

3

6

512

Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları

Seçmeli

3

0

3

6

513

Kültür Mantarı Hastalıkları ve Savaşımı

Seçmeli

3

0

3

6

514

Bitkisel Üretimde Mikotoksinler ve Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

6

515

Konukçu Patojen İlişkileri

Seçmeli

3

0

3

6

516

Toprak Patojenleri

Seçmeli

3

0

3

6

517

Fitopatolojide Araştırma Metotları

Seçmeli

3

0

3

6

518

Moleküler Bitki Patolojisi

Seçmeli

3

0

3

6

519

Tarımsal Karantina Patojenleri

Seçmeli

3

0

3

6

520

Akaroloji

Seçmeli

3

0

3

6

521

Bağ ve Üzümsü Meyve Zararlıları

Seçmeli

3

0

3

6

522

Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri

Seçmeli

3

0

3

6

523

Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri

Seçmeli

3

0

3

6

524

Böceklerin Sınıflandırılması I

Seçmeli

3

0

3

6

525

Böceklerin Sınıflandırılması II

Seçmeli

3

0

3

6

526

Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu

Seçmeli

3

0

3

6

527

Entomolojide Moleküler Yöntemler

Seçmeli

3

0

3

6

528

Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I

Seçmeli

3

0

3

6

529

Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II

Seçmeli

3

0

3

6

530

Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri

Seçmeli

3

0

3

6

531

Entomolojide Örnekleme Yöntemleri

Seçmeli

3

0

3

6

532

Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri I

Seçmeli

3

0

3

6

533

Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II

Seçmeli

3

0

3

6

534

Entomolojide Toksikoloji

Seçmeli

3

0

3

6

535

Ilıman İklim ve Meyve Zararlıları

Seçmeli

3

0

3

6

536

Kentsel Entomoloji

Seçmeli

3

0

3

6

537

Lif ve Yağ Bitkileri Zararlıları

Seçmeli

3

0

3

6

538

Nematolojinin Prensipleri

Seçmeli

3

0

3

6

539

Özel Sebze Zararları

Seçmeli

3

0

3

6

540

Turunçgil ve Subtropik Meyve Zararlıları

Seçmeli

3

0

3

6

541

Vektör Böcekler

Seçmeli

3

0

3

6

700

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

5

0

0

6

542

Seminer

Zorunlu

0

3

0

6

700

Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

24

 

B.3. Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri:

Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş

Biyolojik savaşın unsurları olarak; patojenlerin beslenme, canlı kalma ve savunma stratejileri, konukçunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, patojenlerin konukçularıyla kurduğu ilişkiler, biyolojik savaşta kullanılan mekanizmalar olarak antagonizm, hipovirulens, uyarılmış dayanıklılık ve çapraz koruma, abiyotik çevrenin biyolojik savaş üzerindeki etkisi, biyolojik savaş uygulamaları konularına değinilecek ve biyolojik savaşta kullanılan antagonistler hakkında bilgi verilecektir.

 

Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Araştırma Süreci

Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaş konusunda bazı temel kavramlar, biyolojik savaşa en yatkın patosistem tipleri, biyolojik savaş araştırmalarında kullanılacak bitki materyallerinin araziden toplanması amacıyla tarla sörveylerinin planlanması, toplanan materyalden potansiyel antagonistik mikroorganizmaları izolasyonu, bazı biyolojik savaş mekanizmlerinin deneysel olarak gösterilmesi, en etkili potansiyel antagonistlerin seçimi için in vitro testler, saksı ve tarla denemelerinin kurulması ele alınmaktadır. Biyolojik savaş çalışmalarının son evresini etkili antagonistik mikroorganizmaların biyoformulasyonlarının elde edilmesi oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında: etkili bir biyolojik savaş elemanı (BSE) ‘nın nitelikleri, BSE ‘nın etkililiğini artırmak için yapılan genetik uygulamalar, biyoformulasyonların elde edilme süreci (substratın hazırlanması ve sterilizasyonu, fermentasyon, ayırma ve formulasyon), biyoformulasyon tipleri (toz, ıslanabilir toz, granül formulasyonlar, tohum kaplama), biyoformulasyonlarda aranan özellikler, bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşta ticari kullanıma sunulmuş biyoformulasyonlara ilişkin örnekler gibi konulara yer verilmektedir.

 

Tohum Patolojisi

Tohum patolojisinin önemi, önemli tohumla taşınan patojenler, tohumda görülen belirtiler, tohum enfeksiyon mekanizmaları, bulaşık tohumlardan gelişen bitkilerde enfeksiyon tipleri, tohumla taşınmayı etkileyen faktörler, tohumla taşınan patojenlerin bulaşma ve yayılma yolları, tohumla taşınan hastalıkların mücadelesi hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca uygulamalarda tohumla taşınan patojenlerle çalışma yöntemleri ve tohum sağlığı testlerinden örnekler verilecektir.

 

Bitkilerde Patolojik Fizyoloji

Amaç, kapsam ve deyimler, genel bitki fizyolojisi ve anatomisi, dokuya penetrasyon, fiziksel güç, patojen enzimleri, bitki permeabilitesinde sapma, bitkide su alımı ve iletiminin patolojisi, fotosentezde ve solunumda patolojik sapmalar, Karbon naklinde ve Azot metabolizmasında sapmalar, büyüme hormonlarında sapmalar, bitkilerde dayanıklılığın temelleri, morfolojik ve kimyasal dayanıklılık, dayanıklılığın uyarılması SAR-ISR

 

Temel Mikoloji

Funguslara genel bakış, genel özellikleri, beslenme, gelişme ve üremeleri, sınıflandırılması ve funguslar aleminin belli başlı taksonomik gruplarının tanıtılması

 

Mikolojide Laboratuvar Teknikleri

Fitopatoloji laboratuvarında mevcut alet ve ekipmanın kullanım amaçları ve kullanımı. Fungal patojenlerin laboratuvar koşullarında izolasyonu, kültüre alınması, fungus cins ve türlerinin tanıtılması ve buna yönelik mikroskobik çalışmalar

 

Bitki Korumada Biyoteknoloji Uygulamaları

Biyoteknolojinin tanımı, tarihçesi önemi, ve uygulama alanları. Bitki doku ve organ kültürlerinin temel prensipleri ve bitki korumada kullanımı. Bitki hücre ve protoplast kültürleri, somaklonal varyasyon, somatik hibridizasyon ve protoplast füzyonu ve bitki korumada kullanımı, Meristem kültürü ve hastalıktan ari bitki üretimi ve bitki korumda kullanımı. Moleküler laboratuvar teknikler ve moleküler markörler, Hastalık etmeni ve zararlıların tanılanmasında ve sınıflandırmasında moleküler tekniklerin kullanımı. Genetik mühendisliği, bitkilere, mikroorganizmalara ve böceklere gen aktarım teknolojileri ve bitki korumada kullanımı, genetiği değiştirilmiş bitkiler ve bitki korumada kullanım alanları. Transgenik bitkilerin avantajları, dezavantajları, tarım ve çevreye yararları ve riskleri. Transgenik böcekler ve bitki korumada kullanımı.

 

Bitki Hastalık Etmenlerinin Tanısında Kullanılan Moleküler Yöntemler

Hastalık etmenlerinin genel ve moleküler özellikleri, bitki hastalık etmenlerinin tanısında kullanılan yöntemler ve kıyaslamaları, antikorların yapı ve fonksiyonları, antijen antikor

etkileşimleri, serolojik tanı yöntemleri ve hastalıkların tanısında kullanılan serolojik yöntemler, PCR yöntemleri ve hastalıkların tanısında kullanımı, Real Time PCR yöntemleri ve hastalıkların tanısında kullanımı, moleküler hibridizasyon yöntemleri (southern. Northern ve dot blotlama) ve bitki hastalıkların tanısında kullanım olanakları Macro ve microarray yöntemleri ve bitki hastalıklarının tanısında kullanım olanakları

 

Hastalık Etmenlerinin Ekolojisi

Bitkilerde hastalıklara yol açan etmenlerin ortaya çıkış nedenleri, içinde bulundukları çevre koşullarıyla ve diğer etmen gruplarıyla etkileşimleri, bitkisel üretim süreci ve hasat sonrasındaki tarımsal uygulamaların hastalık etmenleri üzerine etkileri.

 

Fungisitler

Giriş, tarihçe ve tanımlar, fungisitlerin kimyasal yapısı ve genel özellikleri, fungisitlerin etki mekanizmaları, fungisitlerin sınıflandırması: biyolojik fungisitler, koruyucu fungisitler, sistemik fungisitler, diğer fungisitler.

 

Bitki Korumada İlaçlama Tekniği

Kimyasal savaş ve önemi, pestisitlerin yapısı ve pestisit elde edilmesindeki aşamalar, pestisit formülasyonları ve özellikleri, pestisitleri uygulama yöntemleri, uygulamalar için doğru ilaç, yöntem ve ekipman seçimi, etiketlerde pestisitlere yönelik bilgilerin değerlendirilmesi, uygun aplikasyon oranlarının belirlenmesi için gerekli hesaplamalar

 

Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları

Bitkiler için uygun olmayan atmosfer sıcaklığı ve neminin, değişik tipteki yağışların, ışıklanmanın, rüzgar ve diğer atmosfer olaylarının, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, bitki besin maddelerinin az ya da fazla olmasının, hatalı tarımsal uygulamaların ve gaz ya da partikül halindeki kirleticilerin bitkilerde neden olduğu hastalıklar ve bunların belirtileri ile önlenme yolları hakkında bilgi verilecektir.

 

Kültür Mantarı Hastalıkları ve Savaşımı

Kültür mantarı yetiştiriciliği ve kültüre alınan mantar türleri hakkında genel bilgiler, başlıca fungal hastalıklar, belirtileri, teşhisi ve hastalık döngüsü, başlıca bakteriyel hastalıkların belirtileri, teşhisi ve hastalık döngüleri, mantarda virus hastalığının belirtileri, teşhisi ve hastalık döngüsü, mantarda abiyotik faktörlerin etkisinin anlaşılması, kültür mantarı hastalıklarıyla mücadele yöntemlerinin tanıtılması

 

Bitkisel Üretimde Mikotoksinler ve Yönetimi

Mikotoksinlerin genel tanımı, mikotoksinlere tarihsel bir bakış, mikotoksinler nasıl oluşur? mikotoksinlerin insan sağlığı üzerine etkileri, önemli mikotoksinler, bitkisel ürünlerde mikotoksinlerin belirlenme yöntemleri, mikotoksin oluşumunun engellenmesi, dekontaminasyon, mikotoksinlerin detoksifikasyonu, sorunun Türkiye’deki ve dünyadaki boyutu

 

Konukçu Patojen İlişkileri

Fitopatoloji alanında yüksek lisans yapan öğrencilere konukçu ve patojen organizmanın interaksiyonu sonucunda bitkide meydana gelen fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler, konukçuda fitopatojenlere karşı savunma mekanizmaları ve dayanıklılık yolları hakkında bilgi kazandırılmasıdır.

Toprak Patojenleri

Yüksek lisans öğrencilerine toprak patojenlerinin belirtileri, tanıları ve izolasyon, inokülasyon ve hastalık şiddetinin ölçümü metodolojisini öğretmektir. 

 

Fitopatolojide Araştırma Metotları

Yüksek lisans öğrencilerine fitopatolojide yapacakları araştırmalarda temel oluşturacak klasik ve moleküler teknik ve yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlar.

 

Moleküler Bitki Patolojisi

Bitkilerde hastalıklara neden olan patolojik etmenlerden virus, viroid, bakteri, fungus ve fitoplazmaların moleküler olarak genom yapısı hakkında genel bilgileri kazandırmak, Hücredeki tüm yapısal ve hayati faaliyetleri kodlayan DNA hakında detaylı bilgi kazandırmak ve patojenlerin moleküler yöntemlerle tanısındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek ayrıca PCR teknolojisinde kullanılan yöntemlerle laboratuvar çalışmaları yaptırmaktır. 

 

Tarımsal Karantina Patojenleri

Karantina tanımı gerçekleştirilecek, Ulusal ve uluslararası karantinaya tabi hastalık etmenleri hakkında bilgi verilecektir.

 

Akaroloji

Akarların genel biyoloji ve ekolojileri Tetranychidae, Eriophydae, Tarsonemidae ve Phyllocoptidae familyalarının biyoloji ve ekolojileri Phytoseiidae familyası biyoloji ve ekolojisi

 

Bağ ve Üzümsü Meyve Zararlıları

Bağ, nar ve dut zararlılarının tanınması, biyolojisi, ekolojisi ve mücadelesi

 

Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri

Böcek ve akarlarla yapılacak bilimsel çalışmalarda, özellikle tanınmalarında, biyolojilerinin ve ekolojik isteklerinin ortaya konulmasında gözlem ve deneme amaçlı üretim bir zorunluluktur. Ayrıca zararlılarla mücadelesinde gerek zararlı türlerin ve gerekse yararlı türlerin kitlesel üretimi yapılmaktadır. Bu amaçla bu ders kapsamında böcek ve akar türlerinin üretim teknikleri ve izlenmesi gereken yollar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri

Böceklerin teşhisinde preparat yapımı zorunlu bir yöntemdir. Her böcek grubunun, özellikle küçük (Birkaç mm boylarında) yapıda ve mikroskobik olanların farklı preparat yapım teknikleri vardır. Bu ders kapsamında böceklerin preparat yapma yolu ile daimi ve geçici koleksiyonlarının yapılması, etiketlenmesi ve teşhise hazır hale getirilmesi için izlenecek yolların uygulamalı olarak öğretilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Böceklerin Sınıflandırılması I

Böceklerin sistematikteki yeri, böcek sınıflandırmasında kullanılan tanı karakterleri, böcek takım ve familyalarının önemli tanı karakterleri ile ekolojik ve yaşam alanlarının tanıtılması

 

Böceklerin Sınıflandırılması II

Böceklerin sistematikteki yeri, böcek sınıflandırmasında kullanılan tanı karakterleri, böcek takım ve familyalarının önemli tanı karakterleri ile ekolojik ve yaşam alanlarının tanıtılması

 

Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu

Böcek nereden, nasıl toplanacağı, toplanan böcek ve akarların öldürme yöntemleri ve saklama koşulları, koleksiyon materyalleri ve böceklerin koleksiyon yapım teknikleri, toplanan böceklerin takım ve familya düzeylerinde ayrımlarının yapılarak, bir koleksiyon hazırlamaları dersin içeriğidir.

 

Entomolojide Moleküler Yöntemler

Böceklerden DNA izolasyonu, entomolojide kullanılan farklı PCR teknikleri, Çoğaltılan DNA´nın görüntülenmesi (jel elektroforez) ve entomolojide kullanım olanakları

 

Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I

Entomolojide araştırmaların planlanması, denemelerin kurulması ve uygun deneme düzeninin seçilmesi. Veri eldesi için uygun örnekleme yöntemlerini seçilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II

Bu ders entomolojide araştırmaların planlanması, denemelerin kurulması ve uygun deneme düzeninin seçilmesi. Veri eldesi için uygun örnekleme yöntemlerini seçilmesi ve elde edilen verierln paket programlar aracılığı ile analizi, sonuçların rapor haline getirilmesinin içerir.

 

 

Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri

Biyoteknik savaşım nedir, ilkeleri nelerdir, kullanılan alet ekipmanlar nelerdir gibi genel bilgiler ile bu alet ve ekipmanları kullanarak elde edilecek verilerin yorumlanması dersin içeriğidir.

 

Entomolojide Örnekleme Yöntemleri

Böceklerin populasyon yoğunluklarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler (Rastgele örnekleme, Doğrudan örnekleme, Markalama, Dolaylı örnekleme, Ardışık örnekleme) ve örnekleme hatalarını etkileyen faktörler teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca bu yöntemler kullanılarak elde edilen verilerin istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmesi ve sonuçların farklı bakış açıları ile yorumlanması konularına yer verilmektedir.

 

Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri I

Literatür taraması (scholar. google, national agriculture library (nal), agricola) ve bu literatürlerin derlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II

Literatür taraması (scholar. google, national agriculture library (nal), agricola) ve bu literatürlerin derlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Entomolojide Toksikoloji

Toksikolojik tanımlar, toksisite tipleri, insektisit ve akarisitlerin toksikolojik olarak sınıflandırılması, toksisiteyi belirlemek için kullanılan testler, insektisit ve akarisitlerin böcek ve akarlara giriş yolları, İnsektisit ve akarisitlere karşı direnç, İnsektisit ve akarisitler ile çevre

 

Ilıman İklim ve Meyve Zararlıları

Yumuşak ve taş çekirdekli meyve zararlıları; tanınmaları, biyolojileri ve mücadeleleri, ılıman meyve zaralıları hakkındaki güncel makalelerin tartışılması, arazi ve laboratuvar uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Kentsel Entomoloji

İnsanlarda zararlı Arthropoda türlerinin morfolojileri ve genel özellikleri, zarar şekilleri vektör olarak önemleri, bu zararlı arthropod türlerine karşı mücadele yöntemleri dersin içeriğidir.

 

Lif ve Yağ Bitkileri Zararlıları

Pamuk, soya, yer fıstığı, ayçiçeği, kolza, susam gibi endüstri bitkilerinde zararlı böcek ve akarların sistematikteki yerleri, yayılışları, konukçuları, zarar şekilleri, biyolojik ve ekolojik özellikleri ve mücadele yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Nematolojinin Prensipleri

Nematolojinin temeli, nematodların genel özellikleri, morfolojileri, yaşama ortamları, Dünya genelinde farklı ekosistemlerde işlevleri, nematod grupları, saprofit ve entomopatojen nematodların önemi ve özelikleri, tarımda önemli olan bitki paraziti nematodlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Özel Sebze Zararları

Çevre ve insan sağlığı açısından Organik ve Entegre tarımın ön plana çıktığı günümüz koşullarında sebzelerde (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Kavun, Karpuz, Hıyar, Lahana, Karnabahar, Brokoli gibi kültür bitkilerinde) zarar oluşturan böcekler ile diğer hayvansal kökenli zararlılar ve bunların mücadeleleri Tüm Savaş ilkeleri doğrultusunda bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

Turunçgil ve Subropik Meyve Zararlıları

Turunçgil ve subtropik meyvelerde zarara yol açan zararlıların tanınması, biyolojisi ve mücadelesi, bu zararlılarla ilgili son gelişmelerle ilgili makaleler, tartışma ile laboratuvar ve arazi uygulamaları

 

Vektör Böcekler

Hastalık taşıyan böcekler nelerdir, bu etmentleri hangi yollarla taşırlar, vektörlerin taşıdığı etmenler nelerdir, vektör mücadelesi nasıl yapılır. Güncel literatürlerle tartışma ve labaratuvar uygulamaları

 

Uzmanlık Alan Dersi

Tez aşamasına gelmiş Yüksek Lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması; tez çalışmasının yürütülme aşamalarının takibi ve değerlendirilmesini kapsar.

 

Seminer

Bu ders, anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerinin ders döneminde verecekleri seminerlerle ilgili olarak yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Ders döneminde seminer öğrenciye literatür taraması yapmasını ve bunlardan bir derleme yapabilme özelliğini kazanmasını sağlamaktadır.

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top