Lisans

 

 

 

 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  

  

BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI

LİSANS PROGRAMI AÇMA

BAŞVURU DOSYASI

 

 

OCAK-2015


 

 

 

 1. Programın adını belirtiniz.

Bitki Koruma Bölümü Lisans Programı

 

 1. Programın hangi fakülte ve/veya bölüm içerisinde yürütüleceğini belirtiniz.

Program, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alacaktır.

 

 1. Programın kontenjanını ve öğretim dili ile hazırlık sınıfı bilgisini belirtiniz.

2015-2016 güz yarıyılında 30 öğrenci talep edilecektir. Bu sayının takip eden yıllarda 40’a çıkarılması öngörülmektedir. Programın öğretim dili Türkçe olup yabancı dil hazırlık sınıfına öğretim programında yer verilmemiştir.

 

 1. Programın somut amaçlarını ve avantajlarını belirtiniz.

Programın açılmasındaki ana amaç, bölgemizdeki ve ülkemizdeki bitkisel üretimi tehtid eden hastalık etmenleri (fungal, bakteriyel, viral), yabancıotlar ve zararlılar (böcekler, nematodlar, akarlar) konusunda donanımlı, bağımsız ve özgüven sahibi, çok yönlü inceleme yapabilme ve çözüm önerileri sunabilme yeteneğinde, insan ve çevre sağlığını göz önünde bulunduran, entegre mücadele yöntemlerini hayata geçirmede başarılı, nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

 

 1. Program başladığı takdirde, yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız.

Bölümün başarısı mezunlarının gerek özel sektörde gerekse devlet kurumlarında alanı ile ilgili birimlerde istihdam edilebilmesi ile değerlendirilecektir. Buna ek olarak lisans eğitimi boyunca elde ettiği bilgiyi pratiğe aktararak alanı ile ilgili sorunları tespit eden, çözüm önerileri üreten ve bunları uygulayan mühendislerin sektörde söz sahibi olması da bölümün başarılı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilecektir.

 

 1. Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini açıklayınız.

Bitki Koruma bölümünü bitiren ziraat mühendisleri, tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ve bu konuda karşılaşacakları problemlerin çözümünde, mühendislik prensiplerinin tasarımı ve uygulanması ile ilgili alanlarda etkili şekilde rol alarak teknolojiyi yakından takip edebileceklerdir. Aynı zamanda iki anabilim dalından oluşan bu bölümde gerek yurt dışı gerekse yurt içi bilimsel dergilerde ciddi yer bulabilecek çok ciddi araştırmalar yürütülebilecektir.

 

 1. Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız.

Bitki Koruma Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan diğer bölümlerle aktif anlamda iş birliği içinde olacaktır. Bölüm programında diğer programlardan gerek zorunlu, gerekse seçmeli ders statüsünde birçok ders uygulamaları ile birlikte öğrencilere sunulacaktır.

 

 1. Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılarak öğrenci alımı teklif edilmesi halinde önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğini somut olarak açıklayınız.

Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılması öngörülmemektedir. Bunun yanında, Bitki Koruma Bölümü Fakültemiz bünyesinde eğitimine devam etmekte olan diğer programları zayıflatmadan eğitimine devam edebilecek bir müfredata sahiptir. Buna ilaveten müfredatında diğer bölümlerinde faydalanabileceği çok sayıda derse sahiptir.

 


 

 1. Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönlerini açıklayınız.

 

9.1. Programın Güçlü Yönleri:

 

 1. a) TUNING Yaklaşımının Temel Alınması: Program TUNING yaklaşımının aşağıda belirtilen özelliklerine dayalı olarak hazırlanmıştır.
 • Öğrenim odaklı ve çıktı merkezli müfredat hazırlanmıştır,
 • Akademik ve mesleki profiller tanımlanmıştır,
 • Öğrenim çıktıları tanımlanmıştır,
 • Genel ve alana özel yetkinliklere odaklanılmış ve belirlenmiş

Bu yönleriyle, programın ilerleyen dönemlerde akreditasyonunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı öngörülmektedir.

 1. b) Tanınma ve Karşılaştırılabilirlik: Program çıktılarının yurtdışı pek çok benzer örnek dikkate alınarak uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir olacak şekilde hazırlanmıştır. Bologna süreci; eğitim ve öğretim hedeflerinin temelini oluşturan, eğitim programlarının uluslararası perspektifte var olan karşılaştırılabilirlik ve şeffaflığını artıran, sürekli iyileşmeyi ve kalite güvencesini teşvikeden bir süreç olarak ele alınmış ve tüm program hazırlıkları bu çerçevede yürütülmüştür. Bölüm 6’da da belirtildiği üzere, uygulama ağırlıklı eğitim veren Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Mühendisliği Programlarının dünyada çok sayıda mevcut olması nedeniyle, gelecekte uluslararası işbirliği, tanınma ve ortak derece sistemine geçiş yönlerinden hızlı bir açılım sağlaması mümkün olabilecektir.
 2. c) Uygulama Becerisi Yüksek Mühendis Yetiştirilmesi: Daha önce de açıklandığı üzere, program branş derslerinde klasik mühendislik programlarına göre daha fazla uygulamalı eğitime ağırlık verecektir.
 3. d) Kalite Güvencesi: Kalite güvencesi ve kültürü anlam ve içerik itibariyle iç içe girmiş kavramlardır. Kalite güvencesi programın hedeflediği amaç, kültür ise bu amaca ulaşmada alınan mesafe ve yaşanan süreçtir. Eğitim programlarının yapılandırılmasında sürdürülebilir kalite güvencesinin sağlanması çok önemli bir husustur. Rekabetçi bir dünyada başarılı olarak anılabilmek için kalite göstergelerinin üst sıralarında yer almak, programın en fazla önemsediği hedeflerden birisidir.
 4. e) İstihdam Edilebilirlik ve Alternatifli İstihdam Seçeneklerinin Sunulması: Açılması öngörülen program bünyesinde yapılacak olan eğitimin, mezunların istihdam çabukluğu/sıklığı ve ortalama gelir düzeyi ile kontrol edilmesi gereklidir. Önceki bölümlerdeki verilen detaylı açıklamalar çerçevesinde sağlanacak olan kaliteli eğitim modeliyle, sanayide ve kamuda bütünleşik süreç yönetimi odaklı teknik ve idari görevlerde istihdam edilebileceği ve bu yönde tercih sebebi oluşturabilecekleri öngörülmektedir.
 5. f) Multi-disiplinler Uzmanlık Alanlarında Deneyimli Akademik Altyapı: Programın multi-disipliner anlayışı ile uyumlu ve oldukça deneyimli bir akademik altyapısı bulunmaktadır. İlk etapta, programda, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ile eğitim faaliyetinde yer alması öngörülmektedir.

 

9.2. Programın Zayıf Yönleri:

Üniversitemiz, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin yeni bir fakülte olması nedeniyle programın uygulamaya başlayacağı ilk 1-2 yıl içerisinde ulusal bağlamda kabul edilmesi yönünde bazı sorunlar yaşayabileceği öngörülmektedir. Ancak, bu sorunun Bölüm 9.1’de belirtilen ve çok önemli avantajlar sağlayacak olan güçlü yönleriyle kısa sürede aşılabileceği düşünülmektedir.

 

 1. Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları nedir?

Öncelikle 2015-2016 güz yarıyılında 30 öğrenci talep edilecektir. Bu sayının takip eden yıllarda 40’e çıkarılması öngörülmektedir.

 


 

 1. Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir?

Bölüm Mezunları Ziraat Mühendisi Unvanını alacaklardır.

 

 1. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi var mı? Açıklayınız.

Ziraat mühendisleri; kamu kuruluşlarında (İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, Belediyeler vb.), üniversitelerde (öğretim elemanı olarak), tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, tarıma dayalı kooperatiflerde, tohum ve ilaç firmalarında, kamu ve özel bankalarda, sulama-drenaj müteahhitlik firmalarında, mühendislik ve danışmanlık bürolarında, teknoloji geliştirme bölgelerinde, tarıma dayalı uluslararası şirketlerde ve tarımsal işletmelerde istihdam edilebilirler.

 

 1. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) belirtiniz.

Bitki Koruma Bölümü’ nden mezun olabilmek için 240 AKTS’lik ders almaları ve stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

 

 1. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa, bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla işbirliğine gidilip gidilmediği konularını açıklayınız.

Öğrenciler tercihleri ve danışmanlarının önerileri doğrultusunda Bitki Koruma alanına giren kamu kuruluşları ve özel sektörlerde staj yapabileceklerdir.

 

 1. Yükseköğretim kurumları senatoları tarafından her diploma programı için Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde o düzey ve alan için öngörülen program ve alan yeterliliklerini karşılayacak öğrenme kazanımları belirlenir. Ders müfredatları bu öğrenim kazanımlarından bir ya da bir kaçını sağlayacak biçimde oluşturulur ve öğrenci çalışma yüküne göre kredilendirilir. Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarından elde ettiğini kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır. Bu çerçevede, öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri ve Alan Yeterlikleri dikkate alınarak dönem bazında gösteriniz.

 

Düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşların katkısıyla, ders bazında öğrenme kazanımlarının program yeterliliklerini ve ders müfredatının da dersin öğrenme kazanımlarını ne düzeyde sağladığı ders bazındaki kredilerin ise öğrenci çalışma yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan bu işlemin nasıl yürütüleceğini açıklayınız.

 

Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodları, adları ve kredileri aşağıdaki Çizelgede dönem bazında gösterilmiştir.

 

 

 

 

1. YARIYIL

 

2. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Genel Kimya

2

2

3

4

 

 

İstatistik

3

0

3

4

 

Fizik

2

0

2

4

 

 

Meteoroloji

2

0

2

2

 

Botanik

2

2

3

6

 

 

Tarımsal Ekoloji

2

0

2

4

 

Zooloji

3

0

3

4

 

 

Genel Mikrobiyoloji

2

2

3

4

 

Matematik

3

0

3

6

 

 

Biyokimya

3

0

3

4

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

 

Türk Dili I

2

0

2

2

 

 

Mühendislik Seçmeli Ders Grubu

 

 

3

4

 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

2

2

2

 

 

Mühendislik Seçmeli Ders Grubu

 

 

3

4

 

Yabancı Dil I

2

0

2

2

 

 

Yabancı Dil II

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dili II

2

0

2

2

Toplam Kredi

19

6

22

30

 

Toplam Kredi

18

2

25

30

                         

3. YARIYIL

 

4. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Entomoloji

2

2

3

4

 

 

Fitopatoloji

2

2

3

4

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

4

 

 

Bahçe Bitkileri

2

2

3

4

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

4

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

4

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

4

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

4

 

Toprak Bigisi ve Bitki Besleme

2

2

3

3

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

4

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

2

3

4

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

3

 

Tarla Bitkileri

2

2

3

4

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

3

 

Genetik

3

0

3

3

 

 

Staj I

0

0

0

4

Toplam Kredi

11

8

15

30

 

Toplam Kredi

4

4

6

30

                         

5. YARIYIL

 

6. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Mikoloji

2

2

3

4

 

 

Nematoloji

2

2

3

3

 

Bakteriyoloji

2

2

3

4

 

 

Böcek Sistematiği

2

2

3

3

 

Herboloji

2

2

3

4

 

 

Yabancı Otlar ve Savaşım

2

2

3

3

 

Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi

2

2

3

4

 

 

Viroloji

2

2

3

3

 

Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi

3

0

3

4

 

 

Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri

3

0

3

4

 

Bitki Zararlılarıyla Mücadele Yöntemleri

3

0

3

4

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

3

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

3

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

3

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

3

 

 

Staj II

0

0

0

8

Toplam Kredi

14

8

18

30

 

Toplam Kredi

11

8

15

30

                         

7. YARIYIL

 

8. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Depolanmış Ürün Zararlıları

2

2

3

3

 

 

Depolanmış Ürün Fungal Hastalıkları

2

2

3

3

 

Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları

2

2

3

3

 

 

Sebze ve Süs Bitkileri Fungal Hastalıkları

2

2

3

3

 

Endüstri Bitkileri Zararlıları

2

2

2

3

 

 

Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları

2

2

3

3

 

Tahıl Baklagil ve Yem Bitkileri Fungal Hastalıkları

2

2

3

3

 

 

Prokaryotik Bitki Hastalıkları

2

2

3

4

 

Meyve Bağ Fungal Hastalıkları

2

2

3

3

 

 

Tahıl Baklagil ve Yem Bitkileri Zararlılarıları

2

2

3

3

 

Bitki Virus Hastalıkları

2

2

3

4

 

 

Meyve ve Bağ Zararlıları

2

2

3

3

 

Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi

3

0

3

4

 

 

Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi

2

2

3

4

 

Diploma Tezi

 

4

4

4

 

 

Diploma Tezi

 

4

4

4

 

Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders

 

 

3

3

 

 

Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders

 

 

3

3

Toplam Kredi

15

16

27

30

 

Toplam Kredi

14

18

28

30

                         
                     

 

 

SEÇMELİ DERSLER

2. YARIYIL  MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERSLER

 

3. YARIYIL  FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Ölçme Bilgisi

2

2

3

4

 

 

Tarım Ekonomisi

2

0

2

4

 

Teknik Resim

2

2

3

4

 

 

Bitki Fizyolojisi

2

0

2

4

 

Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

4

 

 

Tarım Makinaları

2

2

3

4

 

Termodinamik

3

0

3

4

 

 

Zootekni

2

2

3

4

             

 

Peyzaj Mimarlığı

2

2

3

4

                         

4. YARIYIL  FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

 

5. YARIYIL  FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi

2

2

3

3

 

 

Akaroloji

2

2

3

3

 

İlaçlama Alet ve Makinaları

2

2

3

4

 

 

Tarım ve Çevre Kirliliği

2

0

2

3

 

Sera Yapım Tekniği

2

2

3

3

 

 

Tarım Sektöründe Pazarlama

2

0

2

3

 

Tarımda Bilişim Teknolojileri

1

2

2

4

 

 

Organik Gıda Üretimi

2

0

2

3

 

Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenliği

2

0

2

3

             

 

Örtüaltı Yetiştiriciliği

2

2

3

4

 

6. YARIYIL  FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

 

Hayvan Yetiştirme ve Besleme

2

2

3

3

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

3

4

 

 

Hayvansal Zararlılar

2

0

2

3

             

 

İyi Tarım Uygulamaları

2

0

2

3

             

 

Tarım Sigortacılığı

2

0

2

3

             

 

Araştırma ve Deneme Metodları

2

2

3

3

             

 

Tarımsal Yayım ve İletişim

2

0

3

3

             

 

Bitki Islahı

3

0

3

3

                         

7. VE 8. YARIYIL İÇİN SOSYAL VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Yüzme

2

2

3

3

 

 

Yüzme

2

2

3

3

 

Girişimcilik

2

2

3

3

 

 

Yönetim ve Organizasyon

2

2

3

3

 

Medya ve İletişim

3

0

3

3

 

 

Medya ve İletişim

3

0

3

3

 

İnsan İlişkileri ve İletişim

3

0

3

3

 

 

İnsan İlişkileri ve İletişim

3

0

3

3

 

Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

2

2

3

3

 

 

Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

2

2

3

3

 

Kısaltmalar : T=Haftalık teorik ders saati,; U=Haftalık uygulama ders saati; K=Dersin kredisi,  AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi

 

 

 1. Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları Ek-1’deki örneğe göre belirtiniz.

Bölüm müfredatında belirtilen tüm derslerin içerik ve ilgili ders kitaplarına ait bilgiler Ek-1’de verilmiştir.

 

 1. Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz.

Öğrenci alınması için başvuruda bulunulan bölüm örgün öğretimdir.

 

 1. AKADEMİK ALTYAPI
 2. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-2’(Ek-2a ve Ek2b) de verilen tabloyu doldurunuz.

Ders verecek öğretim üyelerine ait bilgiler EK-2a ve Ek-2b’de sunulmuştur.

 

 1. Ek-2 deki tabloda belirtilen öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, Ek-3’te verilen örneğe göre hazırlayınız.

Öğretim üyelerine ait öz geçmiş bilgileri Ek-3 de sunulmuştur.

 


 

 1. Programın yürütülebilmesi için Araştırma görevlisine ve yardımcı personele (uzman, teknisyen, v.b.) gerek varsa, bunların sayısı ve yeterliliği hakkında bilgi veriniz.

Programın yürütülmesinde katkı sağlamak üzere ilk etapta 4 Araştırma Görevlisi kadrosu öngörülmüştür. Bu kadrolar için 2015 yılı içerisinde ilana çıkılacaktır. Söz konusu Araştırma görevlilerinin 2’si Fitopatoloji, 2’si Entomoloji Anabilim dalında görevlendirilecektir.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma  Bölümünde Uzman ve Teknisyen kadrosunda yardımcı personel bulunmamaktadır.

 1. FİZİKİ ALTYAPI
 2. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m2) ve sınıf adedi, sınıfların m2 olarak alanlarını belirtiniz.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Binası henüz bitmediğinden İlahiyat Fakültesi ile ortak kullanacağı her biri yaklaşık 60 m2’den oluşan toplam 13 adet sınıf ve 200 m2’lik 1 adet amfi bulunmaktadır.

Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü planında 40 kişilik 3 adet sınıf mevcuttur. Sınıfların her biri 80 m2 ve Bitki Koruma Bölümü Seminer Salonu 120 m2’dir. Sınıflarda yazı tahtası, bilgisayar ve data show bulunmaktadır. Fakülteye ait diğer mekanlar da kullanılabilecektir.

 1. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesini belirtiniz.

40 kişilik sınıflarda; Beyaz tahta, Projektör, Perde, Ses Sistemi ve Havalandırma sistemleri mevcuttur.

 

 1. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b. gerekli ise bunların neler olduğunu açıklayınız.

Programın yürütülebilmesi amacıyla, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Laboratuarı, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Laboratuarı ve Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi olanaklarından yararlanılacaktır. Eğitim öğretim faaliyetleri 2. Sınıfta Fakültemiz bünyesinde sürdürülecektir.

 

 1. Mevcut laboratuar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.’nin alanları (m2) kapasiteleri, (aynı zamanda kaç öğrencinin beraber çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

Bölümümüz arazi uygulamalarını Tarım İl Müdürlüğünün Üniversitemize tahsis ettiği Kampüs yanında yaklaşık 80.000 m2’ lık alanda yapacaktır.  Temel bilimlerdeki uygulamalarda ise Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümlerinden ve Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinden yararlanılacaktır. Biyoloji Bölümü laboratuarlarında 20 kişilik gruplar halinde çalışılabilmektedir. Her bir laboratuar yaklaşık 80 m2’ den oluşmaktadır. Bu laboratuvarlar; Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Herbaryum Müzesi ve Entomoloji Müzesi, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Tıbbi Bitkiler ve Doku Kültürü Laboratuvarı ve Gıda Biyolojisi Laboratuvarından oluşmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümünde ise laboratuvarlar 60-100 m2 arasında değişmekle beraber, yine 20 kişilik gruplar halinde çalışılabilmektedir. Bu laboratuvarlar; Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Proses İyileştirme ve Ürün Geliştirme Laboratuvarı ve Gıda Güvenliği Laboratuvarından oluşmaktadır. Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarlarda da 20 kişilik gruplar halinde çalışılabilmektedir. Her bir laboratuvar yaklaşık 100 m2’den oluşmaktadır. Bunlar; Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Çevre Analiz Laboratuvarı, Fiziksel Analiz Laboratuvarı, Numune Kabul Laboratuvarı, Yıkama-Otoklav Hazırlık Laboratuvarından oluşmaktadır.

 

Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Laboratuvarlarında aynı anda 10-30 kişilik gruplar halinde çalışılabilecektir. Bu laboratuvarlar; Uygulamalı Entomoloji Laboratuarı 76 m2, Akaroloji Laboratuarı 26 m2, Biyolojik Mücadele Laboratuarı 33 m2, Nematoloji Laboratuarı 32 m2, Uygulamalı Fitopatoloji Laboratuarı 98 m2, Viroloji Laboratuarı 63 m2, Bakteriyoloji Laboratuarı 70 m2, Mikoloji Laboratuarı 78 m2, Herboloji Laboratuvarı 40 m2 şeklinde planlanmıştır.

 1. Mevcut imkânlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gerekiyorsa, bunların ne zaman tamamlanabileceğini belirtiniz.

Fakülte binası projesi bitmiş ihale aşamasındadır. 2015 yılında binanın bitirilmesi planlanmaktadır.

           

 1. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz. Önerilen programda kullanılacak olan bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü ve ek olarak alınması düşünülen bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü belirtiniz.

Üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesine bağlı iki adet bilgisayar laboratuarı bulunmakta ve tüm birimlerde fiberoptik ağ bağlantıları bulunmakta, kesintisiz ve hızlı internet hizmeti sağlanmaktadır.

Laboratuar No

Kullanım Amacı

Bilgisayar Sayısı

Kullanım Amacı

229

Eğit.Öğ. Arş.

60

Eğit.Öğ. Arş.

230

Eğit.Öğ. Arş.

60

Eğit.Öğ. Arş.

 

 1. Laboratuvarlarda bulunması gereken ve değeri 5.000 ABD dolarından daha fazla olan ekipmanların adları için Ek-5’te verilen tabloyu doldurunuz.

Değeri 5000 ABD dolarından fazla olan ekipmanlar ve bulundukları laboratuvarlar EK-4’de verilmiştir.

 

 1. Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yılda ne kadar mali kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtiniz.

10.000 TL

 

 1. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısını belirtiniz. Mevcut kitaplardan basım tarihi 1990 yılından sonra olanların adlarını bir liste halinde veriniz.

Üniversite ve/veya bölümümüz kütüphanesinde basılı olarak sürekli yayınlar mevcut olmayıp, elektronik ortamda bu sürekli yayınların kullanımı açıktır. Sürekli yayınların basılı olarak alınma süreci devam etmektedir. Açılması düşünülen anabilim dalı ile ilgili elektronik ortamdaki sürekli yayınlara aşağıda verilmiş olan online veri tabanlarından ulaşım sağlanmaktadır.


 

Online Dergi Veri Tabanları

360 Core

360 Search

Academic Search Complete

ACS (American Chemical Society)

AIP (The American Institute of Physics)

AMED (Alternative Medicine)

American Medical Association (AMA)

APS (American Physical Society)

Blackwell- Synergy

Book Index with Reviews (BIR)

Books In Print

Bridgeman Education

Business Source Complete

CAB Abstracts

Cambridge Journals

CINAHL Plus with Full Text

Computers & Applied Science Complete

Dynamed

Ebrary Academic Complete

Emerald

Environment Complete

ERIC

GreenFILE

Grove Art Online

Health Source: Nursing / Academic Edition

HiperKitap Online

History Reference Center

Humanities International Complete

IEEE Xplore

İktisat İşletme ve Finans Dergisi (1987)

Institute of Physics

iThenticate - İntihal Analiz Programı

JSTOR

KARGER Elektronik Kitaplar

Legal Collection

Library Information Science & Technology Abstracts with Full Text

MasterFILE Complete

MathSciNet

 

Medline with Full Text

MevBank (Mevzuat Bilgi Bankası)

Nature

Newspaper Source

Nursing Reference Center

OMMBID

Ovid LWW Journals

Oxford Journals Online

Physiotherapy Evidence Database (PEDro)

Professional Development Collection

ProQuest Digital Dissertations & Thesis (Full Text)

PsycArticles

Psychology & Behavioral Sciences Collection

Regional Business News

Religion and Philosophy

SAGE Journals Online

Science Direct (1997)

Science Online (1997)

Scopus

Serials Directory

Sport Discus

Springer Link

Taylor and Francis

The Cochrane Library

Trip Database

Türkiye Atıf Dizini (2008)

ULAKBİM-Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992- ]

ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002- ]

ULAKBİM-Tarım Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı [1992- ]

ULAKBİM-TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı [1965- ]

ULAKBİM-Türk Tıp Veri Tabanı [1996- ]

UpToDate

Web of Science

Wiley Interscience

World Development Indicators Online

Zoological Records

 

 

 

Bölüm Kitaplığında Bulunan Diğer Basılı Yayınların Listesi

 

 • Plant Bacterial Disease
 • Methods for the diagnosis of bacterial disease of plant
 • Diseases of Trees and Shrubs
 • Plant Pathology
 • Ecology of Soil-Borne Plant Pathogens
 • Root Diseases and Soil-Borne Pathogens
 • SAS Language and Procedures: Usage
 • Illustrated genera of Imperfect Fungi
 • Compedium of Floworing Potted Plant Disease
 • Compendium of Ornamental Foliage Plant
 • Compendium of Rose Diseases
 • Guide to Plant Pathogenic Bacteria
 • Bitki bakteriyel Hastalıkları
 • Moleküler Biyolojide kullanılan Yöntemler
 • The Genera of Hyphomycetes from Soil
 • Diseases of Ornamental plants
 • 6th International Workshop on Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)
 • Compendium of Soilborne Fungi
 • Diseases of Greenhouse Plants
 • Fides Mum Manual All year Round Chrysanthemums
 • A Manual of Soil Fungi
 • Dematiaceous Hyphomycetes
 • Bitki Fizyolojisi
 • Ekolojinin Temel İlkeleri
 • Genetik Kavramları
 • Sebzecilik
 • Moleküler Biyoloji
 • Organik tarımdaki Gelişmeler
 • Endüstriyel Gıda Analizleri
 • Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları
 • Bitki hastalıklarıyla Biyolojik savaş
 • Kültür mantarı Hastalıkları, Zararlıları ve Savaşımı
 • Fitopatoloji
 • Örtüaltı sebze yetiştiriciliği
 • Zirai karantina yönetmeliği
 • Bağcılık el kitabı
 • Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri
 • Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri
 • Türkiye VII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri
 • Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri
 • Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
 • Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları
 • Türkiye Entomolojisi VI
 • Tarla Bitkileri II
 • Örtüaltı sebze yetiştiriciliği
 • Bitki hastalıkları ve epidemiyolojisi
 • Tohum patolojisi
 • Fitobakteriyoloji
 • Genel Entomoloji
 • Fitopatoloji
 • 4th MGPR International Semposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting 2005
 • Genel Fitopatoloji
 • TAYEK Tarımsal Araştırma yayım ve eğitim koordinasyonu 2006 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı Bildirileri
 • Mikolojik Terimler
 • Bitki Biyolojisi, Botanik
 • Fungisitler
 • Yaşamın temel Kuralları, Entomoloji
 • Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
 • Organik Tarım Kanunu ve Organik tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • Organik Tarım, İlkeler ve Ulusal Mevzuat
 • Türkiye’de Tarım ve Tarım Dışı alanlarda Sorun Olan Yabancıotlar ve Mücadeleleri
 • TAYEK Tarımsal Araştırma yayım ve eğitim koordinasyonu 2002 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı Bildirileri
 • Pamuk Araştırmaları Program değerlendirme toplantısı, 2004
 • Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
 • Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu
 • Acta, Index Phytosanitaire, 2002
 • Fitobakteriyoloji
 • Endüstri Bitkileri Yağlı Tohumlu Bitkiler, Patates, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tütün Araştırma Programları Değerlendirme Toplantısı
 • Tarım İlaçları Rehberi
 • Şekerpancarı Yabancıot Atlası
 • Genel Mikrobiyoloji
 • Bitki fungal hastalıkları I (Basidiomycotina)
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Şeftali Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
 • Domateslerde hastalıklar, zararlılar ve yabancıotlar
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 35(1-3), 2006
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 25(3), 1996
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 28(1-2), 1999
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 27(1), 1998
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 31(2), 2002
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 31(3), 2002
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 32(1), 2003
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 26(2-3), 1997
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 34(1-3), 2005
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 33(1-3), 2004
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 31(1), 2002
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 29(2-3), 2000
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 29(1), 2000
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 37(1-3), 2008
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 36(1-3), 2007
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 32(3), 2003
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 32(2), 2003
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 27, 1998
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 28(3), 1999
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 26(1), 1997
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 32(3), 2003
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 32(2), 2003
 • The Journal of Turkish Phytopathology, vol 27(2-3), 1998
 • Anadolu, Vol 17(1), 2007
 • Anadolu, Vol 17 (2), 2007
 • Anadolu, Vol 16 (1), 2006
 • Anadolu, Vol 18 (1), 2008
 • Anadolu, Vol 16(2), 2006
 • Anadolu, Vol 12(1), 2002
 • Anadolu, Vol 15(2), 2005
 • ORTUB, Organik ürün Kriterleri
 • Sistematik Bitki hastalıkları, Cilt IV
 • Sistematik Bitki hastalıkları, Cilt I
 • Zirai Mücadele Teknik Talimatları II
 • Zirai Mücadele Teknik Talimatları IV
 • Bitki Koruma Programı ve Uygulama prensibleri 2008
 • Bitki Koruma Programı ve Uygulama prensibleri 2007
 • Bitki Koruma Programı ve Uygulama prensibleri 2002
 • Bitki Koruma Programı ve Uygulama prensibleri 2001
 • Bitki koruma Ürünleri, 2002
 • Ruhsatlı Zirai Mücadele İlaçları,1999
 • Türkiye VI. Yemeklik mantar Kongresi Bildirileri
 • Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi
 • Tıbbi Bitkiler III
 • Sebze hastalıkları ve Mücadele Usülleri
 • Süs Bitkileri, İlkbahar ve yaz çiçekleri, Cilt II
 • Kolza tarımı
 • Zirai Mücadele Teknik Talimatları I
 • Sistematik Bitki hastalıkları, Cilt III
 • Bitki Fungal hastalıkları I, Myxomycota, Mastigomycotina, Zygomycotina
 • Tarımsal Savaş Yöntem ve İlaçları
 • Süs Bitkileri, Sera ve Salon Süs Bitkileri
 • Bitki koruma Araştırmalarında genel Bilgiler, Denemelerin Kuruluş ve Değerlendirme Esasları
 • Sistematik Bitki hastalıkları, Cilt II
 • Mikoloji
 • Populasyon genetiği I
 • Genel Fitopatoloji
 • Viroloji
 • Türkiye Entomolojisi, Genel Uygulamaları ve Faunistik
 • Zirai Mücadele Teknik Talimatları III
 • Bitki Hastalıkları Fizyoloji
 • Seventh Meeting of the Working Group: Biological Control of Fungal and Bacterial Plant Pathogens, IOBC, 2002
 • İlaçlama Planları ve Tavsiyeler
 • Haşhaş raporu, 2002
 • Growing Field Peas
 • Nohutlarda Antraknoza (Ascochyta rabiei) Dayanıklılıkta Phytoalexinlerin Rolü üzerinde Araştırmalar (Doktora Tezi), 1991
 • Gediz Havzasında Pamuklarda Çökerten yapan Fungal Etmenler, Zarar derecesi ve Patojenisiteleri Üzerinde araştırmalar, 1976
 • Sclerotinia (Monilinia spp. ) izolatlarının bazı fungisitlere karşı duyarlılıkları üzerinde araştırmalar
 • İzmir, Manisa, Muğla İllerinin Tütün Fidelerinde Çökerten hastalığının Zarar Derecesi, Fungal Etmenleri, genuslarının Tanımı, Dağılışı ve patojenisiteleri Üzerinde araştırmalar
 • Plant Nematodes and Their Control
 • Temel ve Uygulamalı Nematoloji Ders Notları
 • The plant-parasitic nematode genus Meloidogyne
 • Parasites of Plants and Insects.
 • Plant Nematology
 • Root Knot Nematodes.
 • Bitki Paraziti Nematodlar.
 • Laboratory Methods for Work with Plant and Soil Nematodes.
 • Systematics of Cyst Nematodes (Nematoda: Heteroderinae)
 • Nematoloji-Bitki Paraziti ve Entomopatojen Nematodlar. Cilt I &II.

 

 1. Önerilen programla ilgili olarak gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanakları belirtiniz (kantin, kafeterya, vb).

Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde 4.000 m2 büyüklüğünde öğrenciler tarafından ortak kullanılan sosyal aktivite merkezi bulunmaktadır. İçerisinde öğrencinin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği kafeterya, yeme-içme yeri, market, kırtasiye, banka, çeşitli otobüs firmalarının yazıhaneleri bulunmaktadır. 

 


EK-1

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

 

 1. YARIYIL

 

Genel Kimya (2-2) 3

Atomun yapısı. Periyodik cetvel. Atom çekirdeğinin yapısı ve radyoaktiflik. Kimyasal bağlar. Stokiyometri. Gazlar. Sıvılar ve hal değişimleri. Katılar. Çözeltiler ve çözelti reaksiyonları.

 

Ders Kitabı:

 1. Hill J.W., Petrucci R.H., “General Chemistry: An Integrated Approach” Prentice Hall, Third Edition (2001) 2. Atkins P., Jones L., “Chemistry: Molecules, Matter, and Change” W.H. Freeman&Co. Third Edition (1999) veya Atkins P., Jones L., “Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler” Bilim Yayıncılık, Cilt I ve II (1999)

 

Fizik (2-0) 2

Boyut ve Birim, Bir Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışma, Katıların Dönme Hareketi

 

Ders Kitabı:

 1. R. A. Serway and R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-I,Saunders College Publishing, 2000 (5.baskı). 2. H.D.Young and R.A.Freedman, Üniversite Fiziği-1,Pearson, Addison Wesley,2008 (12.baskı). 3. D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Fiziğin Temelleri-1,John Wiley&Sons,INC, 2005 (6.baskı)

 

Botanik (2-2) 3

Botanik ve önemi. Bitkilerde hücre, doku ve organların yapıları. Vejetatif (kök, gövde, yaprak) ve reprodüktif (çiçek, meyva, tohum) organların yapı ve işlevleri. Üreme ve döl almaşı. Bitkilerde metabolizma fizyolojisi, bitkilerde büyüme ve gelişme olayları.

 

Ders Kitabı:

 1. Vardar, Y., Seçmen, Ö., “Bitki Morfolojisinde Temel Bilgiler” Barış Yayın. (1993) •Vardar, Y., Güven A., “Bitki Fizyolojisine Giriş”. Barış Yayın. (1996) 2. Vardar, Y., Kesercioğlu, T., “Genetiğe Başlarken”. Barış yayın. (1996) 3. Bitki Biyolojisi Çev. Ed. Kani Işık (Linda E. Graham, James M Graham, Lee W. Wilcox), Palme Yayıncılık, Ankara (2004).

 

Zooloji (3-0) 3

Canlı cansız ayrımı, prokaryot, eukaryot farkı. Diğer bilim dalları ile ilişkisi, biyolojik kavramlar, hücre, hücre elemanları, hücre zarı, sitoplazma, orgamelleri, nükleusun fonksiyonları, üreme, çoğalma, üreme hücreleri, hayvan sistematiği

 

Ders Kitabı:

 1. A. ÖBER. Zooloji. Nobel yayın. 2008. 2. S. İ. ÜÇÜNCÜ, G. ERGEN, H. ARIKAN. Histoloji Fen Fakültesi Yanınları 198-2006

 

Matematik (3-0) 3

Sayılar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Türev ve Uygulamaları Eğri çizimleri

 

Ders Kitabı:

 1. Çoker D., Özer O., Taş K. "Genel Matematik" , Cilt 1, (1996) 2.Thomas, G. B. and Finney, R. L., "Calculus and Analytic Geometry", 9th ed., Addison Wesley, (1998) 3. Mustafa Balcı, "Analiz I" Balcı yayınları. 4. J.Steward, Kalculus, TÜBA Yayınları (2007)

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Türk Yenileşme Hareketleri, I. Dünya Savaşı, Türk Milli Mücadelesi.

 

Ders Kitabı:

 1. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, İzmir 2009 OKUMA TAVSİYESİ: 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010.

 

Türk Dili I (2-0) 2

Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki diller. Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçe’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.

 

Ders Kitabı:

 1. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2006. 2. Korkmaz, Zeynep; vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Ekin Yay., 2005. Yardımcı Kitaplar: 1. Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara: TDK Yay. 2009. 2. Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugüne, Yarını. Ankara: Bilgi Yay., 2005. 3. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDK Yay. 2010. 4. İmlâ Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009. 5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009.

 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (1-2) 2

Kişisel bilgisayarların genel özellikleri, donanım, yazılım, işletim sistemleri ve MS Windows işletim sisteminin temel kavramları, MS Word, Excel ve Powerpoint kullanımı.

 

Ders Kitabı:

 1. Sagman, S., 1999. Microsoft Office 2000 for Windows. Berkeley, Calif.: Peachpit Pres. 2. Bal, H. Ç. 2009.Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

 

Yabancı Dil I (2-0) 2

Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.

 

Ders Kitabı:

 1. Hatchinson, Tom. (2007). English for Life. Oxford University Press. 2. Hatchinson, Tom (2007). English for Life. Oxford University Press 3. Abant izzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak Merkezi

 

 1. YARIYIL

 

İstatistik (3-0) 3

İstatistiğe giriş; Temel kavramlar; Verilerin sunulması ve özetlenmesi; Tanımlayıcı istatistikler; Olasılık ve olasılık dağılışları (binom, poisson ve normal); İstatistiksel yorumlama; Hipotez testleri; Değişkenler arasındaki ilişkiler (regresyon ve korelasyon analizi), Sayımla elde edilen verilerin analizi

 

Ders Kitabı:

1.Püskülcü, H., İkiz, F., Eren, Ş. 2006. İstatistiğe Giriş. Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 2.Atıl, H. 1998, İstatistik. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No.531, Bornova, İzmir. 3.Draper, N.R. and Smith, H. 1966. Applied Regression Analysis. J. Wiley and Sons. Inc., New York. 4.Mead, R., and Curnow, R.N., 1983. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman Hall, London. 5.Steel, R.G.D., and Torrie, J.H. 1960. Principles and Procedures of Statistics. Mc Graw Hill, New York. 6.Ott, Lyman, 1988. An introduction to statistical methods and data analysis. PWS-Kent Publishing Company, Boston.

 


 

Meteoroloji (2-0) 2

Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi, atmosferin yapısı, atmosfer kirlilikleri ve kültür bitkilerine zararları, hava, iklim ve iklim elemanları, iklim elemanlarının bitkisel ve hayvansal üretim üzerine etkisi, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar, küresel iklim değişikliği ve tarım ve su kaynakları üzerine etkisi.

 

Ders Kitabı:

 1. Özgürel, M. ve Pamuk Mengü, G. 2005. Tarımsal Meteoroloji. Ege Üni. Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayın No: 567. Bornova. 353 s. 2. Oğuzer, V. 1995. Meteoroloji. Çukurova Üni. , Ziraat Fakültesi Yayın No: 80 Adana. 217s. 3.Yurtseven, E. 1997. İklim Bilgisi. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1485. Ankara. 89s.

 

Tarımsal Ekoloji (2-0) 2

Ekolojik tanım ve kavramlar, doğal ve tarımsal ekosistemler, iklim-tarım ilişkisi, tarım-toprak ilişkisi, toprak verimliliği ve mikroorganizmalar, tarımsal üretimde biyotik ve abiyotik stres faktörleri, küresel iklim değişimi, çevresel sorunlar, fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği, kuraklık, geleneksel ve alternatif tarım sistemleri, kirlilik, sürdürülebilirlik, erozyon

 

Ders Kitabı:

 1. Kocatas, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, 1996. 2. Odum, E.P., Barret, G.W., Ekolojinin Temel İlkeleri (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kani IŞIK), Palme yayıncılık, Ankara, 2008. 3. Sinclair, T.R., 1998. Principles Of Ecology in Plant Production 4. Gibson, D.J., 2002. Methods in Comparative Plant Population Ecology.

 

Genel Mikrobiyoloji (2-2) 3

Mikrobiyoloji biliminin tarihsel gelişimi; mikroorganizmaların canlılar topluluğundaki yeri, genel özellikleri ve sınıflandırılmaları (prokaryotlar, funguslar, algler, viruslar vb), m.o.ların izolasyonu ve tanısı, mikrobiyal gelişimin sayısal ölçümü, m.o.larda genetik varyabilite mekanizmaları, m.o.larda yaşam biçimleri, m.o.lara çevre faktörlerinin etkisi, sterilizasyon teknikleri, m.o.lardan yararlanma, m.o.ların doğada madde dolaşımına katkısı, m.o. salgıları, m.o. metabolizması, antibiyotik ve ilaçların m.o.lara etki mekanizmaları.

 

Ders Kitabı:

 1. Özaktan,H.,1996. Genel Mikrobiyoloji Ders Notları, 84s. 2. Bilgehan,H., 1987. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Barış Yayınları:533s. 3. Jawetz,E., Melnick,J.L., and Adelberg,E.A., 1964. Review of Medical Microbiology, Lange Medical Publications: 565p. 4. Stainer,R.Y., Doudoroff,M., Adelberg,E.A., 1964. The Microbial World, Prentice-Hall.Inc.,753p. 5. Serter,F., ve Bilgehan,H.,1971. Klinik Microbiyoloji. E.Ü.Matbaası, No.84: 334s 6. Bushell,M.E., 1984. Progress in Industrial Microbiology, Vol.19: modern applications of traditional biotechnologies. Elsevier Science Publishers: 468p. 7.Agrios,G.N.,2005. Plant Pathology, Fifth Edition, 922 p.

 

Biyokimya (3-0) 3

Hücre, membranlar, organeller, Kimyasal bağlar, Metabolizma ve metabolizma sırasında oluşan kimyasal reaksiyonlar, Organik Moleküllerin fonksiyonel grupları, Nükleik asitler, Proteinler, guruplandırılmaları Karbonhidratlar, Lipidler, çeşitleri, Enzimler, Vitaminler, Hormonlar, Mineral maddeler, Fotosentez

 

Ders Kitabı:

 1. Seçer, M. 1995; Bitki Biyokimyası, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Teksir No: 40 S(1-103), Bornova-İZMİR 2. Mengel, K., 1991. Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze.Gustav Fisher Verlag Jena.. ISBN 3-334-00310-8 3. Kaya, N. (1997) Biyokimya E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları Ders Notları, No:54/1 4. Öğün S., Yurtman Y., Coşkuntuna L., Soycan S. (1998). Biyokimya. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Zirat Fakültesi Yayınları No:18

 


 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Atatürk inkılâpları, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri, 1938 sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler

 

Ders Kitabı:

 1. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, İzmir 2009 OKUMA TAVSİYESİ: 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010.

 

Yabancı Dil II (2-0) 2

Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.

 

Ders Kitabı:

 1. Hatchinson, Tom. (2007). English for Life. Oxford University Press. 2. Hatchinson, Tom (2007). English for Life. Oxford University Press 3. Abant izzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak Merkezi

 

Türk Dili I (2-0) 2

Anlatım kavramı. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. Okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın genel özellikleri. Sözlü anlatım ve sözlü anlatım türleri. Yazılı anlatım ve yazılı anlatım türleri.

 

Ders Kitabı:

 1. Aktaş, Şerif. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ, 2002. 2. Taşer, Suat. Örneklerle Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yay., 2000. Yardımcı Kitaplar: 1. Hepçilingirler, Feyza. Türkçe Off. İstanbul: Remzi Yay.,1999. 2. Kolcu, Ali İhsan. Cumhuriyet Edebiyatı-1:Şiir. Erzurum: Salkımsöğüt, 2008. 3. Kolcu, Ali İhsan. Cumhuriyet Edebiyatı-2:Hikaye ve Roman. Erzurum: Salkımsöğüt, 2009.

 

Mühendislik Seçmeli Ders Grubu

 

Ölçme Bilgisi (2-2) 3

Ölçü birimleri, basit ölçme aletleriyle yatay ölçmeler ( uzunlukların ölçülmesi, dik açıların çakılması, konum planlarının çıkarılması), planimetre, alan hesapları, nivelmanla yükseklik ölçmesi, profil nivelmanı ve yüzey nivelmanı, topografik haritaların çizilmesi ve yorumlanması, GPS’in temel esasları.

 

Ders Kitabı:

 1. Balcı, A., Avcı, M. 2002. Ölçme Bilgisi I, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, İzmir. 2. Özbenli, E., Tüdeş, T. 2001. Ölçme Bilgisi-Pratik Karadeniz Teknik Üniv. Yayın no:87, Trabzon, 555 s.

 

Teknik Resim (2-2) 3

Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı, çizgi çizme tekniği, geometrik çizimler, izdüşüm teorisi, görünüş tamamlamak, ölçek ve ölçülendirme, kesit görünüşler, perspektif resimler, yapı (mimari) ve sulama projelerinde kullanılan lejant bilgileri, yapı projelerinin hazırlanması, örnek bir tarımsal yapı projesi çizimi.

 

Ders Kitabı:

 1. Karagöz,Y.,1993. Uygulamalı Teknik Çizim. Barış Yayınları, Fakülteler Kitapevi, İzmir. 2. Özçelik,N., 1996. Teknik Resim Bilgisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. 3. Bağcı, M., C. Bağcı,1996. Teknik Resim. Birsen Yayınevi, İstanbul.

 

Akışkanlar Mekaniği (3-0) 3

Genel terimler, akışkanların genel özellikleri (viskozite, kılcallık vb.). Süreklilik eşitliği. Düzenli akımlarda enerji ilişkileri. Sıkıştırılamayan akışkanların düzenli akımlarında enerji (Bernoulli) eşitliği ve uygulamaları. Gerçek akışkanların hat boyunca düzenli akımlarında enerji eşitliği. Düz borularda sürtünme kayıpları (Lineer yük kayıpları). Boru ekleme parçalarında sürtünme kayıpları (Lokal yük kayıpları). Sürtünme kayıplarının sıvı iletim hatlarında ve sulama sistemlerindeki uygulamaları.

 

Ders Kitabı:

 1. Çengel Y.A. and J.M. Cimbala. 2008. Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları. 1.Baskıdan Çeviri, (Editör; T. Engin, Editör Yardımcıları; H. R. Öz, H. Küçük, Ş. Çeşmeci). Güven Bilimsel, İzmir Güven Kitabevi, İzmir, 938s. 2. Soğukoğlu,M.M., 1991.Akışkanlar Mekaniği. Yaylacık Matbaası. Cağaloğlu-İstanbul. 3. Edis,K., 1972. Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği. İ.T.Ü. Kütüphanesi, Sayı:894 İstanbul. 4. Shames, I.H., 1992. Mechanics of Fluids. Mc Graw Hill Book Company. 5. Daugherty,R.L., J.B.Franzini, 1965. Fluid Mechanics with Engineering Applications. McGraw-Hill Book Company

 

Termodinamik (3-0) 3

Termodinamiğin temel kavramları, enerjinin biçimleri, sistem ve özellikleri, basınç ve sıcaklık kavramları, termodinamiğin sıfırıncı yasası, saf maddenin fazları, hal değişimleri, ideal gazlar, sıkıştırılabilme çarpanı, Termodinamiğin 1. yasası, kapalı ve açık sistemlere uygulanması, Termodinamiğin 2. yasası, tersinir ve tersinmez hal değişimi, Carnot çevrimi, ısı makinası, soğutucular, ısı pompası, entropi, tersinir sürekli akış işi, tersinir iş ve tersinmezlik, gaz akışkanlı güç çevrimleri, Otto ve Dizel çevrimi, soğutma çevrimleri, gaz buhar karışımları, Su buharının termodinamik özellikleri, nemli havanın termodinamik özellikleri ve iklimlendirme işlemleri.

 

Ders Kitabı:

 1. Çengel, Y.A., M.A. Boles, 2007. Thermodynamics, An Engineering Approach Sixth Edition. Mc Graw Hill, ISBN: 978-007-8. 2. Çengel, Y.A., M.A. Boles, 2008. Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla, Çeviri Editörü: Ali Pınarbaşı, ISBN: 978-975-6240-26-7, Izmir Güven Kitabevi, İzmir. 3. Howell, J.R., R.O.Buckius, 1992. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Mc Graw Hill, ISBN: 0-07-909369-8. 4. Sonntag, R.E., C. Borgnakke, G.J.V. Wylen, 2003. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, ISBN: 0-471-15232-3. 5. Çengel, Y.A., R.H.Turner, 2001. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. Mc Graw Hill, ISBN: 0-07-118152-0.

 

 1. YARIYIL

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama (2-2) 3

Tarım işletmelerinde bulunan yapı ve tesisler Tarımsal yapılarda kullanılan yapı malzemeleri ve yapı elemanları Tarımsal yapılarda çevre koşulları, temel ilke ve kavramlar, ısı ve nem dengesi Tarımsal yapılarda havalandırma ve aydınlatma sistemleri Çevre koşullarının denetimine ilişkin uygulama örneklerinin çözümü Tarım işletmelerinde işletme merkezi ve konutlar Hayvansal üretim yapıları, süt ve besi sığırı ahırları Koyun ağılları Tavuk kümesleri Alet ve makine koruma yapıları, ürün koruma ve depolama yapıları, tahıl depoları, mısır serenleri, yeşil yem siloları Yem depoları, meyve ve sebze depolama yapıları Bitkisel üretim yapıları, alçak ve yüksek tüneller, sera tipleri, cam ve plastik seralar, diğer yapılar Sulamanın tanımı ve önemi, yararları, tarihçesi, Türkiye’de sulama, sulama yöntemleri, sulama sistemleri ve sulama projeleri, toprak-bitki-su ilişkileri, bitki su tüketimi, sulama suyu gereksinimi, sulama aralığı, sulama süresi, arazinin sulamaya hazırlanması, arazi tesviyesi, tarla sulama sistemleri, uygun sulama yönteminin seçilmesi, yüzey sulama yöntemleri, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri sulama suyu kalitesi, sorunlu topraklar ve ıslahı, drenajın tanımı, önemi ve yararları, drenaj etütleri, yüzey ve toprakaltı drenaj yöntemleri

 

Ders Kitabı:

Yüksel, A.N., 1993..Kültürteknik. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 182, Tekirdağ, S. 189. 1. YÜKSEL, A. N., Kültürteknik, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fak. 2. BALABAN, A.,  1995. Kültürtekniğe Giriş, Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Kitapları 3. OKUROĞLU, M., A.V. YAĞANOĞLU, 1993. Kültürteknik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları

 

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme (2-2) 3

Toprak elementleri ve mineralleri, toprağın oluşumu, toprağın morfolojisi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın organik maddesi. Bitki için mutlaka gerekli makro ve mikro besin elementlerinin her birinin alınış formu; metabolizması; noksanlık ve fazlalıklarıyla ilgili belirtilerin açıklanması; beslenme bozukları için çözüm önerilerinin verilmesi

Ders Kitabı:

 1. Altınbaş, Ü., Çengel. M., Uysal, H., Okur, B., Okur, N., Kurucu, Y., Delibacak, S., 2004. Toprak Bilimi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:557. 2. Bahtiyar, M., 1996. Toprak Fiziği. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 260, Tekirdağ. 3. Brady, N.C., 1990. The Nature and Properties of Soils. 10th ed., Mac-Millan Comp., New York. 4. Metting, F.B., 1993. Soil Microbial Ecology. Marcel Dekker, Inc. New York, Basel, Hong Kong. 5. Millar, C.E., L.M. Turk, H.D. Forth, 1965. Fundamentals of Soil Science. John Wiley and Sons., Inc., New York. 6. Tan, K.H., 1994. Environmental Soil Science. Marcel Dekker, Inc. Madison Avenue, New York/USA. 7. Tan, K.H., 1998. Principles of Soil Chemistry, Third Edition, Marcel Dekker Inc. New York, Basel, Hong Kong. 8. Kacar, B., Katkat, V., 2007. Bitki Besleme. Nobel Yay. 659 s. Marschner, H. 1988. Mineral Nutrition of Higher Plants. Acad. Pres. 889 s. 9. Mengel, K., Kirkby, E.A. 1982. Principles of Plant Nutrition. Bern-Switzerland. 655s.

 

Entomoloji (2-2) 3

Insecta sınıfının genel özellikleri, fayda ve zararları, böceklerin morfolojik, anatomik, fizyolojik ve üreme-gelişme özellikleri, böcek ekolojisi ile böceklerin toplanma ve koleksiyon yapılma kuralları

 

Ders Kitabı:

 1. Kansu, İ.A. (2000) Entomoloji. 2. Gillot,C. (1980) Entomology. 3. Lodos, N., 1983. Türkiye Entomolojisi I Genel, Uygulamalı ve Faunisik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No 282. 364 s. 4. Öncüer, C., Genel Entomoloji. Öğrenci Ders Notu, Van 1987.

 

Tarla Bitkileri (2-2) 3

Tarla bitkilerinin sınıflandırılması, tahılların, yemeklik tane baklagillerin, endüstri bitkilerinin, tıbbi-aromatik bitkilerin ve yem bitkilerinin genel morfolojik ve agronomic özellikleri ile yetiştiriciliği

 

Ders Kitabı:

 1. Sepetoğlu, H., 2006. Tarla Tarımı, Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller. 188 s. 2. Sencar, Ö., Gökmen, S., Yıldırım, A., Kandemir, N. 1997. Tarla Bitkileri Üretimi. GOP Ün. Ziraat Fakültesi Yayın No.3, Ders Kitabı 3, 302 s., Tokat. 3. Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H.H. 1994. Tarla Bitkileri (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın No:1385, Ders kitabı:399, Ankara.

 

Genetik (3-0) 3

Genetiğin tanımı, kapsamı, kalıtım materyalinin fonksiyonları, mitoz, mayoz, Mendel kuralları, genetikte olasılık hesapları ve istatistik analiz, Mendel kurallarından sapmalar, multiple alleli, eşeyin belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım, linkage ve crossing over, mutasyonlar

 

Ders Kitabı:

 1. Demir, I., 1986. Genetik. E.U.Z.F. Yayınları No: 263 Bornova- İzmir 2. Temizkan, G.O., 1994. Genetik I. Temel Genetik. I.U.F.F. Basımevi. 3. Lewin, B. 2000. Genes VII, Oxford University Press, ISBN 0-19-879280-8. 4. Russel, P.J. 2002. Genetics, Pearson Education Inc., ISBN0-321-18172-7. 5. Klug., W.S and Cummings., M. R. 2000. Concepts of Genetics. Öner., C. (Çeviri edit.) Genetik Kavramlar. ISBN.0-13-081626-4

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

Tarım Ekonomisi (2-0) 2

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, her ekonominin karşılaştığı temel sorunlar ve ekonomik sistemler, piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri, fiyat teorisi, talep, arz, esneklikler, tüketim teorisi, tüketici dengesi, üretim teorisi, üretim masrafları, tam rekabet piyasasında denge, monopol piyasada denge, tarımsal üretimin özellikleri, tarımsal üretim faktörleri, tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri, Türkiye tarımının yapısı, tarım işletmeciliğinde karar alma, önemli kavramlar ve kanunlar, tarımsal pazarlama ve kooperatifçilik, tarımsal finansman, kredi kaynakları ve kullanımı, tarım politikaları, amaç ve araçlarının değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı:

 1. Dinler,Z., 2009. İktisada Giriş, Ekin Kitapevi. 2. Ünsal, E.M., 2007. İktisada Giriş, İmaj Yayıncılık. 3. Parasız, i., 2005. İktisadın ABC’si, 7. baskı, Ezgi Kitabevi. 4. Mankiw, N.G., 2006. Principles of Microeconomics, Thompson South-Western, 4th Edition. 5. Dinler,Z., 2000. Tarım Ekonomisi, Ekin Kitapevi. 6. İnan, İ.H., 2006. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Trakya Üniv., Tekirdağ Zir. Fak. Yayınları, Tekirdağ. 7. Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral T., Açıl, F., Demirci, R.,1995, Tarım Ekonomisi, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı yayın No: 5, Ankara. 8. Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A., 2008. Farm Management, Sixth Edition, Mcgraw Hill.

 

Bitki Fizyolojisi (2-0) 2

Hücre-doku-organ tanımı. Su ve mineral maddelerin alınımı ve taşınımı. Transpirasyon, solunum, fotosentez, organik madde taşınımı. Büyüme ve gelişme fizyolojisi (fitokrom sistemi, bitki büyüme düzenleyiciler, çiçeklenme, stres fizyolojisi).

 

Ders Kitabı:

 1. Taiz, L. and Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi. Üçüncü baskıdan çeviri, Çev. Ed. Prof. Dr. İsmail Türkan, Palme yayıncılık, Ankara, 690s. 2. Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi. E. Ü. Zir. Fak. Yay. Ders Notları, No: 64/1, 368s. 3. Vardar, Y., 1972. Bitki Fizyolojisi Dersleri (Bitkilerin Metabolik Olayları). Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No: 37, İzmir, 332s. 4. Kacar, B., Katkat, V. ve Öztürk, Ş., 2002. Bitki Fizyolojisi. Vipaş İnş. Tur. Eğt.A.Ş., Uludağ Ünivesitesi İ.İ.B.F., Bursa, 563s. 5. Ocakverdi, H. Ve Kaya, B. 2001. Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara.

 

Tarım Makinaları (2-2) 3

Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları; Türkiye’de tarımsal mekanizasyon (tarımsal yapı, tarihsel gelişimi ve düzeyi, türkiye tarımında mekanizasyonu geciktiren önemli etkenler), tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi tarımda kullanılan enerji kaynakları, tarım traktörleri (genel özellikleri) tarım alet ve makinaları; toprak işleme alet ve makinaları, ekim, dikim makinaları, gübre dağıtma makinaları, sulama mekanizasyonu, bitki koruma makinaları, hasat-harman makinaları

 

Ders Kitabı:

 1. Mutaf, E., 1984. Tarım Alet ve Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayın No: 218, Bornova-İzmir. 2. Mutaf,E., R.Uçucu, 1980. Tarımsal Mekanizasyon. E.Ü.Z.F. Ders teksiri, Bornova-İzmir. 3. Keçecioğlu,G., E.Gülsoylu, 2002. Toprak İşleme Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayın No: 545, Bornova-İzmir. 4. Önal,İ., 1995. Ekim, Bakım, Gübreleme Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayın No: 490, Bornova-İzmir. 5. Tozan, M.; 1997. Tarımsal Mekanizasyon, E.Ü.Z.F. Yayın No: 46/1, Bornova-İzmir, 84 s. 6. Yağcıoğlu,K., 1993. Bitki Koruma Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayın No: 508, Bornova-İzmir.

 

Zootekni (2-2) 3

Dünyada ve Türkiye’de hayvansal üretim değerlerinin bilinmesi, türler, ırklar, üreme, laktasyon, çevreye uyum ve hayvan davranışları, hayvan besleme, seleksiyon ve yetiştirme yöntemleri konusunda temel bilgiler

 

Ders Kitabı:

 1. Akçapınar, H., Özbeyaz, C. 1999. Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri. 1. Baskı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Baskı: Kariyer Matbaacılık, Ankara. 2. Arıtürk, E. 1983. Genel Zootekni. II. Baskı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Yayınları: 395. Ankara Üniv. Basımevi. 3. Bıyıklıoğlu, K. 2009. Genel Zootekni. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:231. Erzurum. 4. Cheeke, P.R. 2005. Applied Animal Nutrition Feeds and Feeding. Pearson Published by Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07458. 5. Düzgüneş, O., Eliçin, A. 1986. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 978, Ders Kitabı: 288. Ankara Üniv. Basımevi. 6. Koçak, Ç; Kaymakçı, M.; Sönmez R. 1990. Zootekni Uygulamaları (4. Basım). Ege Üniv. Zir.Fak. Yayınları. No: 289, İzmir. 7. Kaymakçı, M., 2010. İleri Koyun Yetiştiriciliği.Genişletilmiş 6. Baskı, Meta Basım. Bornova-İzmir. 8. Kaymakçı, M., 2010. Keçi Yetiştiriciliği. Meta Basım. Bornova-İzmir. 9. Kutlu, H.R. 2009. Tavukların Beslenmesi. Tavukçuluk Bilimi - Yetiştirme, Besleme-Hastalıklar. Bölüm 11, 353-498s. Bey Ofset Matbaacılık, Ankara. 10. Özkan, K., Açıkgöz, Z. 2007. Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. İstanbul. 11. Schmidt, G.H.; Van Vleck, L.D.; Hutjens, M.F. 1988. Principles of Dairy Science. 2nd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 12. Sevgican, F. 2001. Ruminantların Beslenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 524. İzmir.

 

Peyzaj Mimarlığı (2-2) 3

Peyzaj ve peyzaj mimarlığına ilişkin çeşitli tanım ve kavramlar, peyzaj tipleri, peyzaj sanat tarihi, Planlama/tasarım kavramları ve aşamaları ve bitkisel materyallerin gruplandırılması ve önemli türlerin tanıtılması

 

Ders Kitabı:

 1. Uzun, G., 2007. Çizim Tekniği. Ç. Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No:1, Ders Kitapları Yayın No: A-1, Z.F. Ofset Atölyesi, 6.Baskı, Adana. 2. Uzun, G., 1995. Perspektif Çizim ve Model Yapımı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 112, Ders Kitapları Yayın No: 31. Adana. Onat, E., 1975.

 

 1. YARIYIL

 

Fitopatoloji (2-2) 3

Fitopatolojide genel bilgiler, fitopatoloji bilimini tarihçesi, bitki hastalıklarının ekonomik önemi, hastalık simptomatolojisi, etmen belirtileri, hastalık etiyolojisi, biyotik ve abiyotik nedenler, hastalık oluşumu ve patogenesis, hastalığın gelişme aşamaları ve patojenik mikroorganizmaların oluşturduğu kimyasal maddeler, bitkide dayanıklılık, hastalık ekolojisi ve epidemiyolojisi, hastalıklarla genel savaşım yöntemleri.

 

Ders Kitabı:

 1. Yıldız,M., F.Yıldız,1994. “Fitopatoloji” ders notu, 196 pp,İzmir. 2. Agrios,G.N., 2005. Plant Pathology, 5 th edition, Elsevier Academic Press,U.S. Pp: 948. 3. Baykal, N., 1992. Fitopatoloji, Uludağ Üniversitesi Yayınları. 4. Schaad,J. Jones,B. and Chun,W. 2001.Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria, 3.baskı. Eds; N. W. 5. Misaghi, I.J., 1982. Physiology and Biochemistry of Plant Pathogen Interaction 6. Strange, R.N., 1993. Plant Disease Control. First Edition. Chapman and Hall. 7. Saygılı, H., Şahin F. and Aysan Yeşim., 2009. Bitki Bakteri Hastalıkları 8. Dolar, F.S., Demirci, E., Basım H., İ.Ö. Elibüyük ve Demirci F.2011. Fitopatoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

Bahçe Bitkileri (2-2) 3

Bahçe bitkilerinin önemi, tarihsel gelişimi, tanımı, biyolojik ve ekolojik istekleri, çoğaltma teknikleri, yetiştirme teknikleri ve önemli türlerin tanıtımı ve özellikleri

 

Ders Kitabı:

 1. Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R., 2001. Genel Bahçe Bitkileri, A. Ü. Z.F. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No. 5, 369 s. 2. Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu A., 2008. Genel Meyvecilik, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 480 s. 3. Hartmann, T.H., 1997. Plant Propagation Principles and Practices Prentice Hall, New Jersey, USA, 770 p. 4. Günay A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği Cilt I, İzmir, 502 s. 5. Günay A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği Cilt II, İzmir, 530 s. 6. Vural, H., Eşiyok, D., Duman İ., 2000. Sebze Yetiştirme (Kültür Sebzeleri) Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s., Bornova, İzmir. 7. Westwood, N.M., 1993. Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture, Timber Pres, Portland, Oregon, 523p,

 

Staj I

Bölüm laboratuar ve uygulama alanlarında, fakülte çiftliğinde staj amacıyla oluşturulan program çerçevesinde, farklı günlerde farklı iş ünitelerinde, önce sorumlu öğretim elemanları nezaretinde teorik bilgiler aldıktan sonra bu bilgileri anında uygulamaya geçirmek, böylece üretime doğrudan katılmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi (2-2) 3

Süt ve süt ürünlerinin bileşimleri, içme sütü, yoğurt ve diğer fermente süt ürünleri, peynir, tereyağı, süttozu, dondurma teknolojisi, ürün kalitesini etkileyen faktörler

 

Ders Kitabı:

 1. Kınık, Ö., Uysal, H., Akalın, S., Karagözlü, C. 2007. Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi . E.Ü.Z.F. Basılmamış Ders Notları, Bornova/İzmir. 2. Metin,M., 1998. Süt teknolojisi.Ege Üni.Mühendislik Fakültesi yayınları No:33 İzmir. 3. Yetişmeyen, A., 1997. Süt Teknolojisi. Ankara Üni.Ziraat Fakültesi Yayın No:1482 Ankara 4. Üçüncü M., 2002. Süt Teknolojisi. Ege Üni. Mühendislik Fakültesi yayınları No:32 İzmir.

 

İlaçlama Alet ve Makinaları (2-2) 3

Tarımsal savaş teknikleri, Bitki Koruma alanındaki kavramların tanıtılması, norm, doz kavramına etkili faktörler, pülverizatör pompalarının seçim kriterleri, pulverizatör memelerinin önemi, püskürtme rampalarının doğru ayarlanması, sürüklenmenin çevreye olumsuz etkileri ve bu etkilerin minimize edilmesi, kalibrasyonun önemi ve uygulama tekniği, tarımsal ilaçlamada güvenlik

 

Ders Kitabı:

 1. Yağcıoğlu, A., 2008. Bitki Koruma Makineleri. EÜZF Yayın No. 508, İzmir. 2. Çilingir, İ., E.Dursun, 2002. Bitki Koruma Makinaları, AÜZF Yayın No.1531, Ders Kitabı No.484, Ankara. 3. Kasap, E., B.Engürülü, Ö.Çiftçi, S.Kılınç, M.Gölbaşı, M.Akkurt, 1999. Bitki Koruma Makineleri, Tarım ve Köyişleri Bak., Ankara. 4. Özgür,A.F., 1998, Tarımsal Savaş Yöntemleri ve İlaçlar I, ÇÜZF Ders Kitabı No.C-53, Adana. 5. Matthews, G.A. 1988. Pesticide Application Methods, Longman Scientific &Technical, ISBN:0-582-46351-3, Singapore.

 

 

Sera Yapım Tekniği (2-2) 3

Seranın önemi ve tanımı, sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları, serada yazın ve kışın çevre koşullarının sağlanması, sera planlanmasının temel ilkeleri, sera içinin düzenlenmesi, seracılıkta yeni gelişmeler, ülkemiz seraları.

 

Ders Kitabı:

Yüksel, A.N., Yüksel, E., 2012. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık, 272 s., Tekirdağ.

 

Tarımda Bilişim Teknolojileri (1-2) 2

Bilişim Teknolojileri ve tarımda kullanım esasları, ilgili donanım ve yazılımlar, ofis uygulamaları, internet teknolojileri, tarımsal bilişim ve tarımsal klinikler, çiftlik bilgi yönetimi, elektronik ticaret ve elektronik yayın konuları

 

Ders Kitabı:

 1. Computer and Computing Technologies in Agriculture: v. 4 IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K Gelb, E., Offer, A. ICT in Agriculture: Perspectives of Technological Innovation.

 

Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenliği (2-0) 2

Kalite kavramı, kavramın tarihsel süreci, ortaya çıkma nedenleri, toplam kalite yönetim sistemlerinin karşılaştırılması, unsurları, PUKO (Deming) döngüsü, ilkeleri, kalite çemberleri, örgütlenişi, işleyişi, faydaları, amaçları, aşamaları, çeşitleri, faydaları, sorun çözme teknikleri, kalite maliyetleri ve kalite maliyet sistemleri, Türkiye ve dünyada toplam kalite yönetim uygulamaları, karşılaştırmaları, gıda güvence sistemleri

 

 

 

Ders Kitabı:

 1. Tekin, M., 2004. Toplam Kalite Yönetimi. 2. Kıngır, S., 2006. Toplam Kalite Yönetimi. 3. Halis, M., 2008. Toplam Kalite Yönetimi.

 

Örtüaltı Yetiştiriciliği (2-2) 3

Dünyada ve Türkiye’de seracılık, sera yerinin seçimine etki eden faktörler, sera kuruluşu sırasında özen gösterilmesi gereken konular, seralarda iklimlendirme, seralarda toprak hazırlama, serada domates/hıyar ve diğer sebze türlerinin yetiştiriciliği.

 

Ders Kitabı:

 1. Tüzel Y., Gül A., 2008. Seralarda İyi Tarım Uygulamaları. Tibyan Yayıncılık, 172 s. 2. Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z., 2005. Seracılıkta Çevre Dostu Üretim Teknikleri. Bahçe Bitkileri Tarımında Çevre Dostu Üretim Teknikleri (Ed. A. Gül), Meta Basım, Bornova İzmir: 111-140. 3. Titiz S., 2004. Modern Seracılık: Yatırımcıya Yol Haritası. Ansiad, Antalya, 124 s. 4. Aybak, H.Ç., Kaygısız, H., 2004. Domates. Hasad Yayıncılık. 5. Aybak, H.Ç., Kaygısız, H., 2004. Hıyar. Hasad Yayıncılık. 6. Aybak, H.Ç., 2002. Biber Yetiştiriciliği. Hasad Yayıncılık. 7. FAO, 1990. Protected Cultivation in Mediterranean Climate. FAO Plant Production and Protection Paper 90.

 

Hayvan Yetiştirme ve Besleme (2-2) 3

Tarımsal üretimde hayvancılık ve hayvansal ürünler, dünyada ve Türkiye’de hayvancılık, Türkiye’de hayvancılığın başlıca sorunları, türleri ve ırkları, yemin tanımı, bileşimi ve sınıflandırılması, özellikleri ve yem değerini etkileyen faktörler ve hayvan beslemenin genel ilkeleri

 

Ders Kitabı:

 1. Akman, N. 2000. Pratik Sığır Yetiştiriciliği. Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yayını. 2. Cheeke, P.R. 2005. Applied Animal Nutrition Feeds and Feeding. Pearson Published by Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07458. 3. Doğaroğlu, M. 2008. Modern Arıcılık Teknikleri. Anadolu Ofset San ve Tic LTD ŞTİ Bağcılar-İstanbul. 4. Koçak, Ç., Kaymakçı, M., Sönmez R., 1990. Zootekni Uygulamaları (4. Basım). Ege Üniv. Zir.Fak. Yayınları. No: 289, İzmir. 5. Kaymakçı, M., 2006. İleri Koyun Yetiştiriciliği.Genişletilmiş 6. Baskı, Meta Basım. Bornova-İzmir. 6. Kaymakçı, M., 2006. Keçi Yetiştiriciliği. Meta Basım. Bornova-İzmir. 7. Klasing, K.C.1998. Comparative Avian Nutrition. CAB International. 8. Kutlu, H.R. 2009. Tavukların Beslenmesi. TAVUKÇULUK BİLİMİ- Yetiştirme, Besleme-Hastalıklar. Bölüm 11, 353-498s. Bey Ofset Matbaacılık, ANKARA. 9. Leeson, S., Summers, J.D. 1997. Commercial Poultry Nutrition. Published by University Books, P.O.Box 1326, Guelph, Ontario, Canada, N1H 6N8. 10. Özkan, K., Açıkgöz, Z. 2007. Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi. Hasad Yayıncılık, İstanbul. 11. Şengonca, M., Altan, A., Koşum, N., 2009. Hayvan Yetiştirme İlkeleri, Ege Ü. Yayınları, Ziraat Fak. Yayın No: 534.

 

Tarımsal Biyoteknoloji (2-2) 3

Biyoteknolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve uygulama alanları, canlılardaki makro moleküller ve biyoteknolojik amaçlar için kullanılmaları, bitki hücre, doku ve organ kültürleri ve bitkisel üretimde kullanılmaları, genlerin ifadesi, izolasyonu ve aktarımında kullanılan yöntemler ve teknikler, bitki koruma amaçlı transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve kullanımları, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin tarımsal üretim, toplum ve çevre açısından yararlı ve zararlı yönleri, trangenik bitkileri ve ürünlerini analiz yöntemleri

 

Ders Kitabı:

 1. Erkan, S., Turanlı, F., 2009. Bitki Korumada Biyoteknoloji (Basılmamış Ders Notu), E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 116 s. 2. Chet, I., 1993.Biotechnology in Plant Disease Control. John Wiley and Sons Inc., U.S.A., XVI, 373 pp. 3. Erkan, S., 1992. Moleküler Biyoloji. Doğruluk Matbaacılık Ltd. Ş., İzmir,VI, 140s. 4. Handler, A.M., 2001. A current perspective on insect gene transformation. J. of Insect Biochemistry and Molecular Biology, 31 (2): 111-128. 5. Kısmalı, Ş., 1996. Entomolojide Biyoteknik Yöntemler. E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, İzmir, 28 s. 6. Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M., 2001. Bitki Biyoteknolojisi II. Selçuk Üniv. Vakfı Yayınları, XXI, 456 s. 7. Paylan, I. C., Erkan, S., 2009. Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanma-sında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15.

 

 1. YARIYIL

 

Mikoloji (2-2) 3

Funguslara genel bakış, fungusların genel özellikleri, funguslarda beslenme, gelişme ve üreme, fungusların sınıflandırılması ve funguslar aleminin belli başlı taksonomik gruplarının tanıtılması

 

Ders Kitabı:

 1. Turhan, G. Mikoloji Ders Notları, 2. Alexopoulos, C.J., Mims, C.W. and Blackwell, M. 1996. Introductory Mycology. John Wiley & „Sons, Inc. New York. 3. Arx, J.A. von. 1961. Pilzkunde. Verlag von J. Kramer. 4. Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C., Stalpers, J.A. 2001. Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi, 9th Edition, CABI,UK.

 

Bakteriyoloji (2-2) 3

Bitki bakterilerinin fitopatoloji bilimi içindeki yeri ve önemi, kültür bitkilerinde oluşturdukları kantitatif ve kalitatif ürün azalışları ve simptomatoloji, bakterilerin morfolojisi ve sınıflandırılması, bitkiye giriş, çoğalma ve hastalık mekanizmaları, bakterilerin klasik, serolojik ve moleküler tanılama yöntemleri, epidemiyoloji ve kontrol yöntemleri

 

Ders Kitabı:

 1. Saygılı,H., Şahin, F., Aysan,Y., 2006. Fitobakteriyoloji, 530 s. 2. Saygılı,H., Şahin, F., Aysan,Y., 2008. Bitki Bakteri Hastalıkları, 318 s. 3. Bora,T. 2000. Prokaryotik Bitki Hastalıkları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova, 87 pp. 4. Agrios,G.N.,2005. Plant Pathology, Fifth Edition, 922 p. 5. Fahy,P.C., and Persley,G.J., 1983. Plant Bacterial Diseases: A diagnostic Guide, 393 p.

 

Herboloji (2-2) 3

Yabancı otların tanımı, yabancı ot kontrolünün tarihçesi, tarımda yabancı otlardan kaynaklanan ürün kayıpları, yabancı otların biyolojisi, yabancı otların çoğalması; tohumların yayılması, rizom, stolon, tuber vb., yabancı ot kültür bitkisi rekabeti, yabancı otların sınıflandırılması ve kontrol metotları, herbisitlerin alınma ve taşınması, herbisit toprak ilişkileri, herbisitlerde sellektivite ve herbisitlere dayanıklılık

 

Ders Kitabı:

 1. Duke, S.O., 1985. Weed Physiology Volume I - II, CRC Press Inc., Florida, 257 p. 2. Klingman, G. C., Ashton, F. M., 1982. Weed Science, Principles and Practices. Wiley Interscience Pub., New York, USA. 3. Lebaron, H.M., Gressel, J., 1982. Herbicide Resistance in Plants, A wiley- ınterscience publication, USA, 401 p. 4. Hance, R. J., 1980. Interaction Between Herbicides and The Soil, Academic pres ENGLAND, 349p. 5. Hance, R. J., Holly, K., 1990. Weed Control Handbook. Blackwell Scientific Publications, Edinburgh, England, 582p. Naylor, R. E. L., 2002. Weed Management Handbook. Blackwell Publishing, BCPC, 423p. 6. Rice, E.L., 1984. Allelopathy, Acdemic Press Inc.,USA, 423p.

 

Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi (2-2) 3

Vücut duvarı ve deri, vücut bölgeleri ve scleritler, baş ve uzantıları, thoraks ve uzantıları, abdomen ve uzantıları, iç organ, yapı ve sistemleri, çalışma prensipleri

 

Ders Kitabı:

 1. Güçlü, Ş., 1999. Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 215, Erzurum. 2. Kansu, İ. A. 2005. Genel Entomoloji, Ankara. 3. Lodos N. 1982, Türkiye Entomolojisi I, II. 4. Demirsoy, A. 1982. Yaşamın Temel Kuralları, Cilt.II

 

Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi (3-0) 3

Böcek ekolojisi kavramı, cansız ve canlı etkenlerin böceklere etkisi, böcek-insan ilişkileri, cansız ve canlı etkenlerin böceklere etkisinin belirlenmesi, bu faktörlerin etkilerinin ölçülmesi ile bu faktörlerin özellikle tarımsal alanlarda böcek populasyonlarının stabilitesi ve zararlı epidemisi ile kommunitenin yapısına etkileri

 

Ders Kitabı:

 1. Önder,F., 2004. Bitki Zararlılarının Ekolojisi ve Epidemiyolojisi, İzmir. 2. Kansu, İ. A., 1983. Böcek Çevre Bilimi (Böcek Ökolojisi) I. Birey Ökolojisi. Ank. Ü. Zir. Fak. Yayınları: 862, Ders Kitabı: 230, 179 s.

 

Bitki Zararlılarıyla Mücadele Yöntemleri (3-0) 3

Zararlılara karşı kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin amacı ve prensipleri, pestisitlerin sınıflandırılması, etki mekanizmaları, formulasyon tipleri ve uygulama şekilleri, böceklerde insektisitlere karşı dayanıklılık

 

Ders Kitabı

 1. Durmuşoğlu, E. & G. Kaşkavalcı, 2010. Bitki Zararlılarında Entegrasyon I (Tek Yıllık Bitkiler). E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 100 s. 2. Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6. 3. Öncüer, C. & E. Durmuşoğlu, 2008. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. baskı. A.D.Ü. Yayınları, No: 28. 472 s. 4. Lodos, N.,1991. Türkiye Entomolojisi I. E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 364 s. 5. Lodos, N., 1982. Türkiye Entomolojisi II. E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları, 591 s. 6. Lodos, N., 1993. Türkiye Entomolojisi III. E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 167 s. 7. Lodos, N., 1989. Türkiye Entomolojisi IV. E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 250 s. 8. Lodos, N. & S.Tezcan, 1995. Türkiye Entomolojisi V Buprestidae, Entomoloji Derneği Yayınları. 138 s. 9. Lodos, N., 1998. Türkiye Entomolojisi VI. E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 300 s. 10. Öztürk, S., 1990. Tarım İlaçları, Hasad yayıncılık, Istanbul.

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

Akaroloji (2-2) 3

Akarların sistemetikteki yeri, sınıflandırılması, morfolojisi, anatomisi ve duyu organları, ağız parçaları ve zarar şekilleri, biyolojileri, üremeleri, ekolojileri, akar populasyonlarının tahmin metotları ve mücadele yöntemleri

 

Ders Kitabı

 1. Evans, G. O., 1992. Principles of Acarology, University Press, Cambridge. 2. Jeppson, L. R., Keifer, H. H., Baker, E. W., 1975. Mites Injurious to Economic Plants, Univ. Of California Press. 3. Ketle, D. S., 1984. Medical and Veterinary Entomology, Croo Helm, London, Sydney. 4. Krantz, G.W., 1978. A Manual of Acarology, Oregon State Univ. 5. Öncüer, C., 1993. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçlar, Ege Üniv. Basımevi, Bornova, İzmir, 326 s. 6. Ecevit, O., 1981. Akarolojiye Giriş. Ondokuz Mayıs üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Samsun.

 

Tarım ve Çevre Kirliliği (2-0) 2

Tarımsal üretim ve çevre sorunları, tanımları, dünyada ve Türkiye’de güncel durum, örneklerle alıcı ortam bazında başlıca kirlilik tipleri, kirlilik faktörleri- tarımsal ve doğal ekosistem arasındaki ilişkiler,  tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunları, seçilmiş konularda proje-sunu hazırlama, genel değerlendirme

 

Ders Kitabı

Anonymous, 1999. Çevre Bilimi-Sürdürülebilir Dünya, Ed. Ü. Erdem. E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1. XX, 498s. Anonymous, 2003. Türkiye’nin Çevre Sorunları-2003, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, No :163, Ankara, 472s. Anonymous, 1994. Ökotoxikologie von Pflanzenschutzmitteln. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sachstandsbericht Mitteilung 1. 414pp 5. Aydoğdu, M. & K. Gezer, 2007. Çevre Bilimi. Anı Yayıncılık. 224 s. 6. Ecevit, O., Mennan, H., Aksoy, M., Akça, İ., 1999. Tarımsal mücadele ilaçları ve çevreye olan etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:32, 145s. 7. Ertürk, H., 2009. Çevre Bilimleri, Ekin Yayınları, 524s. 8. Türkman, A., 2000. Yaşanabilir bir çevre için, Dokuz Eylül Yayınları, 251s.

 

Tarım Sektöründe Pazarlama (2-0) 2

Pazarlama kavramı, klasik ve modern pazarlama anlayışlarının analizi, arz ve talep kavramı, tarımsal ürünlerde arz ve talebi etkileyen faktörler, fiyat oluşumunun ortaya konulması, tarımsal ürünlerde esneklik kavramının incelenmesi, tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları ve kanal etkinliğinin incelenmesi, tarımsal ürünlerde pazarlama marjının hesaplanması, tarımsal pazarlamada yeni ürün geliştirmenin önemi ve stratejilerini ortaya koyma, tutundurma faaliyetlerinin tarımsal pazarlamada kullanımına yönelik uygulamaların incelenmesi, marka ve markalamanın tarımsal pazarlamadaki işlevlerinin ve katkılarının ortaya konulması, tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması aşamalarının incelenmesi, tarımsal ürünlerde standardizasyon ve derecelemenin ürünler bazında incelenmesi, pazar bölümleme stratejilerinin tarımsal pazarlamadaki uygulanma şeklinin ortaya konulması.

 

Ders Kitabı

 1. İslamoğlu,A.H., 1999. Pazarlama Yönetimi, Beta Basımevi,İstanbul 855s. 2. Yükselen, C., 2008. Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara, 478s. 3. Güneş, T., 1996. Tarımsal Pazarlama, A.Ü. Zir. Fak. Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, 339s. 4. Pedberg, D.I., Titson, C., and Albisu, L.M., 2002. Agro-food marketing, Cab International, Zaragoza-Spain, 492s.

 

Organik Gıda Üretimi (2-0) 2

Organik tarımın önemi ve esasları, gıda güvenliği, organik gıda üretiminin temel esasları, organik gıdalar, organik sertifikasyon, organik gıdaların depolanması, taşınması ve ticareti, organik gıda üretiminde Ar-Ge ihtiyacı, diğer ülkelerdeki organik gıda üretim sistemleri

 

Ders Kitabı

 1. IFOAM, 2005. Principles of Organic Agriculture. 2. Willer, H. and Klicher, L. (Eds.), 2010. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2010. IfOM, Bonn, FiBL, Frick, ITC, Geneva. 3. Altieri, M.A., C.I. Nicholls and M.S. Wolfe, 1996. Biodiversity- A Central Concept in Organic Agriculture: Restraining Pests and Diseases in Fundamentals of Organic Agriculture ed. By T.V. Ostergaard, Vol. 1, 11th IFOAM Int. Scientific Conference, Copenhagen, pp. 91-112. 4. Lampkin, N., 1990. Organic Farming. Farming Press, UK. 5. Olesen, J.E., R. Eltun, M.J. Gooding, E.S. Jensen and U. Köpke, 1999. Designing and Testing Crop Rotations for Organic Farming, Proc. From an Int. Workshop, DARCOF Report No.1

 

 1. YARIYIL

 

Nematoloji (2-2) 3

Nematolojinin tarihçesi, bitki paraziti nematodlar hakkında genel bilgiler, çalışma yöntemleri, ekonomik olarak önemli bitki paraziti nematodlarla savaş yöntemleri, kültür bitkilerinde zararlı önemli nematod türleri ve zarar şekilleri

 

Ders Kitabı

 1. Decker, H., 1993. Plant nematodes and their control. E.J.BRILL. pp. 413. 2. Pehlivan, E., 1994. Nematoloji. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları No:35, E. Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi Bornova-İzmir, 78 s. 3. Shurtleff, M. C. & C. W. Averre, 2000. Diagnosing Plant Diseases Caused by Nematodes. APS Press, USA, 189 pp. 4. Siddiqi, M. R., 2000. Tylenchida, Parasites of Plants and Insects. CAB International, Wallingford-Oxon / UK, 833 pp. 5. Luc, M., R. A. Sikora & J. Bridge, 1990. Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. CAB International, Wallingford-Oxon / UK, 629pp. 6. Nickle, W. R.,1984. Plant and Insect Nematodes. Marcel Dekker, Inc., New York, USA, 925 pp. 7. Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6, 1800s.

 

Böcek Sistematiği (2-2) 3

Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında kullanılan kategoriler ve Insecta sınıfının yeri, Insecta içindeki takımların sınıflandırılması, özellikleri, önemli familya ve türlerinin taksonomik özellikleri ve yaşayışları

 

Ders Kitabı

 1. Ecevit, O., 2000. Böcek (Hexapoda) Sistematiği, OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 34, Samsun. 2. Lodos, N., 1983. Türkiye Entomolojisi I (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), EÜ Ziraat Fakültesi Yay.no: 282, Bornova-İzmir. 3. Lodos, N., 1982. Türkiye Entomolojisi II (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), EÜ Ziraat Fakültesi Yay. No: 429, Bornova-İzmir. 4. Lodos, N., 1985. Türkiye Entomolojisi III (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), EÜ Ziraat Fakültesi Yay. No: 456, Bornova-İzmir. 5. Lodos, N., 1989. Türkiye Entomolojisi IV (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), EÜ Ziraat Fakültesi Yay. No: 493, Bornova-İzmir. 6. Lodos, N., 1995. Türkiye Entomolojisi V Buprestidae (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Entomoloji Derneği Yay. No: 8, Bornova-İzmir. 7. Lodos, N., 1998. Türkiye Entomolojisi VI (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), EÜ Ziraat Fakültesi Yayınları No: 529, Bornova-İzmir. 8. Kansu, A., 2004. Genel Entomoloji, Kıvanç Basımevi, Ankara.

 

Yabancı Otlar ve Savaşım (2-2) 3

Yabancı otların yararları, zararları, biyolojik gelişimleri, çevre faktörleri ile ilişkileri ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri, önemli kültür bitkilerinde ekonomik kayba neden olan yabancı ot türleri ve bunların kontrolünde kullanılan önemli herbisit grupları ve bu gruplar içerisinde yer alan herbisitlerin özellikleri

 

Ders Kitabı

Nemli, Y., 2009. Yabancı Ot Savaşımı, Ders notları. 2. Tisit, 2009. Ruhsatlı Tarım İlaçları. 3. Tepe, I., 1998. Türkiye’de Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadelesi. Yüzüncüyıl Üniversitesi Yayınları. 4. Naylor, R.E.L., 2002. Weed management handbook. Blackwell Publishing Company, Oxford, İngiltere, 423pp.

 

Viroloji (2-2) 3

Bitki virolojisinin tarihçesi, simtomatoloji, virüslerin ve viroidlerin morfolojisi ve sınıflandırılması, çoğalma ve hastalık mekanizmaları, virüs ve viroidlerin biyolojik, serolojik ve moleküler tanılama yöntemleri, epidemiyoloji ve kontrol yöntemleri

 

Ders Kitabı

 1. Agrios, G. Plant Pathology, 2005, Elsevier Academic Press, 922pp. 2. Walkey, D.G.A., 1985. Applied Virology. Heineman, London, xiv, 329. 3. Matthews, R.E.F., 1991. Plant Virology. Academic Press, London, xviii, 835. 4. Yılmaz, M.A., 2007. Viroloji. Cukurova Universitesi, Ziraat Fakultesi Ders Kitabi, No. 89.

 

Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri (2-2) 3

Bitki hastalıklarının kültürel, biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadele yöntemleri; karantina ve sertifikasyon uygulamaları, pestisitlerin özellikleri, etki mekanizmaları, uygulama şekilleri, sınıflandırılma ve gruplandırılmaları

 

Ders Kitabı

 1. Agrios, G. Plant Pathology, 2005, Elsevier Academic Press, 922pp. 2. Ruhsatlı Tarım İlaçları 2012 Hasat Yayıncılık, İstanbul. 3. Ware, G.W., 1983. Pesticides ;Theory and Application. Maden, S., Toros, S., Sözeri, S., 1999. Tarımsal savaşım Yöntem Ve İlaçları. 4. A World Compendium The e-Pesticide Manual 2000-2001 Twelfth Edition Ed. By C.D.S. Tomlin, British Crop Protection Council.

 

Staj II

Bitki koruma sorunlarını yakından inceleyerek, çözüm üretebilme; bu amaçla çiftliklerde / tarım ilacı firmaları ve üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde / Tarım Bakanlığı'nın İl, İlçe Müdürlükleri ve Araştırma Enstitülerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma

 


 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

Hayvansal Zararlılar (2-0) 2

Bitkilerde zararlı olan hayvanların yer aldığı filumlar ve genel özellikleri. Annelida, Mollusca, Arthropoda (Insecta ve Arachnida hariç), Chordata filumlarında yer alan bitkisel üretimde önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri, zarar şekilleri, mücadele yöntemleri

 

Ders Kitabı

 1. Karsavuran, Y., 2012. Hayvansal Zararlılar, Ders Notları, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir, 96 s. 2. Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1, T.C. Tar. Köyişl. Bak. Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 283 s. 3. Baran, İ., Yılmaz, İ., 1984. Ornitoloji Dersleri, Ege Üniv. Fen Fak. Kit Ser. No: 87, Bornova, 323 s. 4. Baran, İ., Atatür, M. K., 1998. Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), T.C. Çevre Bakanlığı Yayınları, Ankara, 214 s. 5. Kuru, M., 1987. Omurgalı Hayvanlar, Ata. Üniv. Yay. No: 646, Kazım Karabekir Eğitim Fak. Yay. No: 3 Ders Kitapları Serisi No: 3, Erzurum, 735 s. 6. Tanyolaç, J., Tanyolaç, B., 1990. Genel Zooloji, Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 426s.

 

İyi Tarım Uygulamaları (2-0) 2

İyi tarım uygulamalarının önemi, kapsamı,  gıda güvenliği, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik, yönetmelikler, sertifikalandırma, Eurep-Gap, bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları, iyi tarım uygulama önerileri ve örnekleri

 

Ders Kitabı

 1. Durmuşoğlu, E. & N. Tosun, 2011. İyi Tarım Uygulamaları. E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 120 s.

 

Tarım Sigortacılığı (2-0) 2

Sigorta kavramı, sigortacılığın gelişimi, sigortaların sınıflandırılması; tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi; tarımda karşılaşılan risk ve belirsizlikler, tarımda risk yönetimi araçları; kırsal gelişmede risk yönetimi; riskin transferinde tarım sigortaları; tarım sigortalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması; tarım sigortalarının gelişimi; dünyada tarım sigortası uygulamaları; Türkiye’deki tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler; devlet destekli tarım sigortaları ve çeşitleri; tarım sigortaları yönetimi; bölge bazlı sigorta uygulamaları; sigorta hesaplamaları, risk analizi, sigorta bedeli, sigorta priminin tespiti, prim/hasar ilişkileri, teminatlar, poliçeler; hasar teorisi, hasar tespit teknikleri ve hasar organizasyonu; tazminatın belirlenmesi, örnek olaylar; sigortanın finansmanı ve reasürans, sigorta kooperatifçiliği.

 

Ders Kitabı

 1. Çetin, B., 2007. Tarım Sigortaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 256s. 2. Dinler, T., 2000. Tarım Sigortalarına Giriş, İ.Ü. Ders Notları, İstanbul. 3. Tanrıvermiş, H., 1994. Tarım Sigortaları, Matsa Basımevi, 1994, Ankara. 4. Dinler, T., A. Yaltırık, B. Çetin, B. Özkan, B. Gülçubuk, E. Sürmeli, E. Ekmen, G. Saner, H. Vuruş Akçaöz, Ö. Karahan Uysal, S. Karaaslan, T. Kıymaz, 2005. Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları, Türkiye Ziraat Mühenliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 1209-1232. 5. Güneş Sigorta, Tarım Sigortaları, İzmir, 2008.

 

Araştırma ve Deneme Metodları (2-2) 3

Denemelerin planlanması, uygulanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve yorumu; deneme düzen ve desenleri. tekerrürsüz denemeler, temel istatistik tanımlar ve testler, interaksiyonların yorumlanması, ortoganal karşılaştırmalar, tek faktörlü denemeler, matematik modelleri ile deneme desenleri, eksik parseller, iki faktörlü denemeler, üç faktörlü denemeler, üç faktörlü deneme düzenleri. çeşit nitelikli seviyelerin karşılaştırılması, doz nitelikli seviyelerin ortogonal karşılaştırılması.

 

Ders Kitabı

 1. Püskülcü, H., İkiz, F., Eren, Ş. 2006. İstatistiğe Giriş, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 2. Atıl, H. 1998, İstatistik. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No.531, Bornova, İzmir. 3. Bek, Y., Efe E. 1989. Araştırma ve Deneme Metodları I, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No:71, Adana. 4. Yıldız, N., Bircan, H. 2003. Araştırma ve Deneme Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 697. Ziraat Fakültesi No: 305, Ders Kitapları Serisi No: 57, Erzurum. 5. Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı: 295, Ankara. 6. Mead, R., and Curnow, R.N., 1983. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman Hall, London. 7. Steel, R.G.D., and Torrie, J.H. 1960. Principles and Procedures of Statistics. Mc Graw Hill, New York. 8. Montgomery, D.C. 1997. Design and analysis of experiments. John Wiley&Sons. 9. Clarke, G.M., Kempson, R.E. 1997. Introduction to the design and analysis of experiments. John Wiley&Sons.

 

Tarımsal Yayım ve İletişim (2-0) 2

İletişim teknikleri; beden dili; motivasyon; çatışma yönetimi; yetişkin eğitimi; gruplarla çalışma teknikleri; sunuş teknikleri; tarımsal yayımın felsefesi ve metodolojisi; tarımsal yayımda program geliştirme; proje yönetimi; bireysel yayım/danışmanlık metotları; grup yayım/danışmanlık metotları; kitlesel yayım/danışmanlık metotları; tarımda yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi; Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan tarımsal yayım ve danışmanlık metotları.

 

Ders Kitabı

 1. Aktaş, Y., 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşmeye Giriş, Yayın No: 33, Dilara Yayınevi, Trabzon. 2. Gürel, A., 2004. Tarımsal Yayım ve Yeniliklerin Benimsenmesi, Ders Notu, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ. 3. Gürel, A., 1995. Tarımsal Yayım, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No: 86, Ders Notu No: 238, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ. 4. Taluğ, C. ve Tatlıdil, H., 1993. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, A.Ü.Ziraat Fakültesi, Ders Notu, Teksir No: 141, Ankara. 5. Yurttaş, Z., 1994. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Notu Yayın No: 67, Erzurum.

 

Bitki Islahı (3-0) 3

Gen kaynakları ve önemini tanıtma, adaptasyon yeteneği yüksek verimli ve kaliteli yeni genotipler elde etmek için farklı genetik kaynaklara uygulanacak seleksiyon, yatay ve dikey melezleme ıslahı, melez çeşit ıslahı, sentetik ve kompoz

 

Ders Kitabı

 1. Primrose, S.B.and R.M.Twyman, 2008. Principles of Gene Manipulation and Genomics. 2. Demir, İ. 1990. Genel Bitki Islahı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. 3. Fehr, W.R. 1987. Principles of Cultivar Development. Iowa State university. 4. Poehlman, J.M.,1996. Breeding Field Crops. Iowa State University Press, Ames, Iowa. 5. Physiology and Biotechnology Integrated for Plant Breeding. 2004. Ed. Henry T. Nguyen ve Abraham Blum. Marcelle Dekker Inc. New York

 

 1. YARIYIL

 

Depolanmış Ürün Zararlıları (2-2) 3

Depolanmış tahıl, yemeklik tane baklagiller, kurutulmuş meyve, tütün, deri, aromatik ve tıbbi bitkiler ve ahşaplarda zarar yapan böcek, akar ve kemirgenlerin tür bazında tanımı, biyolojisi ve zararı. Entegre zararlı yönetimi çerçevesinde depolanmış ürün ve materyal zararlılarıyla mücadelede kültürel, fiziksel-mekaniksel, biyolojik, kanunsal, kimyasal savaşım yöntemleri ve fümigasyon uygulamaları.

 

Ders Kitabı

 1. Özgür, A. F. (1996). Depolanmış Ürün Zararlıları Ders Kitabı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi No: 23, 86 s. 2. Navarro, S. and Noyes, R., (Editors), 2001. The Mechanics and Physics of Modern Grain Aeration Management, CRC Press, Boca Raton, FL. 3. Erakay, S., 1982. Ambar Böcekleri ve Savaş Yöntemleri. Tarım Bak. Mes. Kit.Serisi, 16, Ankara. 4. Yıldırım, E., Özbek, H., Aslan, İ. 2001. Depolanmış Ürün Zararlıları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 191, Erzurum.

 


 

Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları (2-2) 3

Sebze ve Süs bitkilerinde zarar yapan hayvansal organizmaların genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaşım yöntemleri

 

Ders Kitabı

 1. Uygun, N., Ulusoy, M. R., Başpınar, H., 1998. Sebze Zararlıları. Ç. Ü.Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No: 213, Ders Kitapları Yayın No: A-68, Adana, 168 s. 2. Toros, S., 1996. Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. III.Baskı. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 1450, Ders Kitabı: 429, Ankara, 165 s. 3. Toros, S., 1988. Park ve Süs Bitkileri Zararlıları, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, Ankara. 4. Kornoşor, S., 1985. Orman, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. Ç.Ü Ziraat Fakültesi yardımcı ders notu. 5. Mc Kinlay, R. G., 1992. Vegatable Crop Pests. Mac Millian Pres Ltd., England, 406 pp.

 

Endüstri Bitkileri Zararlıları (2-2) 3

Pamuk, soya, yer fıstığı, tütün, ayçiçeği, kolza, şekerpancarı, patates, susam, anason, haşhaş, keten ve kenevir, çay vb. endüstri bitkilerinde zararlı böcek ve akarların sistematikteki yerleri, yayılışları, zarar şekilleri, biyolojik ve ekolojik özellikleri, mücadele yöntemleri

 

Ders Kitabı

1-Özbek, H. Ve Hayat, R., 2003. Tahıl, Sebze, Yem ve Endüstri Bitkileri Zararlıları, Atatürk. Ü. Z. F. Yayınları No: 340, Erzurum. 2. Mart, C., 2005. Pamukta Entegre Üretim. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş, NO: 119, 84 s. 3. Higley, L.G. and Boethel, D.J., 1994. Handbook of Soybean Pests. ESA Publications Department P.136. 4. Rude, P.A., 1984. Integrated Pest Managament For Cotton. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publications 3305, p. 140. 

 

Tahıl Baklagil ve Yem Bitkileri Fungal Hastalıkları (2-2) 3

Tahıl, baklagil ve yem bitkilerinde görülen önemli fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve mücadelede kullanılabilen ruhsatlı preparatlar

 

Ders Kitabı

 1. Mehta, Y.R., 2014. Wheat Diseases and Their Management, Springer. 2. Walters, D., 2009. Disease Control in Crops: Biological and Environmentally-Friendly Approaches, Wiley-Blackwell, 280p. 3. Ciancio, A., and Mukerji, K.M., 2007. Integrated Management and Biocontrol of Vegetable and Grain Crops Nematodes (Integrated Management of Plant Pests and Diseases), Springer, 356p. 4. Tivoli, B., Baranger, A., Muehlbauer, F.J., and Cooke, B.M., 2007. Ascochyta blights of grain legumes, Springer, 142p. 5. Cummins, G.B., 1978. Rust Fungi on Legumes and Composites in North America, Univ of Arizona Pr., 424p. 6. Allen, D.J., 1984. The Pathology of Tropical Food Legumes: Disease Resistance in Crop Improvement, Wiley, 430p. 7. Anonymous, 2000. Diseases of Legumes: Alfalfa, Bean, Pea, Peanut, Soybean, Amer. Phytopathological Society, Digital Image Collection. 8. Carlile, W.R., 1995. Control of Crop Diseases, Cambridge University Press, 161p.

 

Meyve Bağ Fungal Hastalıklar (2-2) 3

Meyve Bağ bitkilerinde görülen önemli fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve mücadelede kullanılabilen ruhsatlı preparatlar

 

Ders Kitabı

 1. Naqvi, S.A.M.H., 2004.Diseases of Fruits and Vegetables: Volume I and II Diagnosis and Management. Springer, 1411p. 2. Oqawa, J.M., Zehr, E.I., Bird, G.W., 1995. Compendium of Stone Fruit Diseases (Disease Compendium Series.), Amer Phytopathological Society, 98p. 3. Oqawa, J.M., English, H., 1991. Diseases of Temperate Zone Tree Fruit and Nut Crops, Agriculture & Natural Resources, 464p. 4. Bettiqa, L.J., 2013. Grape Pest Management, 3rd Edition, University of California - Agriculture and Natural Resources, 609p. 5. Borkar, S.G., 2007. Diseases of Grape: Their Forecasting and Control, Pointer Publishers, 188p.

 

Bitki Virus Hastalıkları (2-2) 3

Sebze, tarla bitkileri ve meyve ağaçlarındaki virüs hastalıklarına yönelik genel bilgiler, bu hastalıkların coğrafik yayılışları, zarar durumları belirtileri ve konukçuları, bitkilerdeki virüs kökenli etmenlerin morfolojik özellikleri, yaşam çemberleri, yayılma ve taşınma yolları, bitkilerdeki virüs hastalıkları ile mücadelede alınabilecek önlemler, bitki virüs hastalıklarının teşhisi ve tanılanması için örnek almada, arazi ve laboratuar çalışmalarında ve rapor yazımında izlenecek aşamalar

 

Ders Kitabı

 1. Hadidi, A., Khetarpal, R.K., Koqanezawa, H., 1998. Plant Virus Disease Control, Amer Phytopathological Society, 704p. 2. Sastry, K.S., 2013. Seed-borne plant virus diseases, Springer, 358p. 3. Sastry, K.S., Zitter, T.A., 2014. Plant Virus and Viroid Diseases in the Tropics: Volume 2: Epidemiology and Management, Springer, 800p.

 

Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi (3-0) 3

Epidemiyolojinin tanımı, amacı, çalışma alanları ve ilgili terimler, bitki hastalıklarının epidemik boyutlara ulaşma koşulları, epidemi şekilleri, epidemiyi oluşturan faktörler ve epidemik bitki hastalıkları ile mücadele yöntemleri ve bu konudaki modern rasat, veri toplama, erken uyarı ve mücadele metotlarını uygulamaya sokma

 

Ders Kitabı

 1. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th edition). Elsevier-Academic Press, San Diego, CA. 922 pp. 2. Cooke, B. M., D. G. Jones and B. Kaye (eds.), 2006. The Epidemiology of Plant Diseases, 2nd edition, Springer. 3. Erdiller,G., 1992. Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi. AÜZF yayınları, Ders kitabı, Ankara. 4. Biçici,M., 1993. Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi. ÇÜZF yayınları, ders kitabı, Adana. 5. Kranz, J., 2002. Comparative Epidemiology of Plant Diseases, Springer, 206p.

 

Diploma Tezi (0-4) 4

Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını araştırması ve sonuçlarını sunum haline getirmesi. Daha sonra da bu verileri derleyerek tez yazmaları

 

Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders

 

Yüzme (2-2) 3

Su yüzeyinde durabilme, hareket edebilme, serbest ve değişik yüzme sitillerini geliştirme

 

Ders Kitabı

 1. Bozdoğan, A., Özüak, A., 2003. Stilleriyle Temel Yüzme, İlpress basım ve yayın, 255s.

 

Girişimcilik (2-2) 3

Türkiye’de girişimcilik, girişimciliğin gelişimi, girişimci düşüncenin temelleri, girişimcilik süreci, girişimcinin işlevleri, yaratıcılık; yaratıcılığı etkileyen faktörler, motivasyon, tutum ve davranışlar, ortam, düşünce, fikri mülkiyet, marka, patent, telif, iş planı ve pazarlama planı hazırlama proje sunumları

 

Ders Kitabı

 1. Anonim., 2011. Nasıl Girişimci olunur, Girişimcilik Özellikleri, Yeni İş Kurma, KOBİFİNANS, http://www.kobifinans.com.tr/tr/alt_bilgi_merkezi/0201 2. Çelik, A. ve Akdemirci, T., 1998. Girişimcilik Kültürü, ve KOBİ’ler, Nobel Yayınevi, Ankara. 3. Dilsiz, İ. Ve Kölük, N. 2005, Girişimcilik, Detay Yayıncılık, 112 s. 4. Drucker, P.F., 2007. Innovation and Entrepreneurship, Butterworth, Heinemann Publications, Great Britain. 5. Ecevit, Y., 2007. Türkiye’de Kadın Girişimciliğine Eleştirel bir Yaklaşım, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. 6. Güler, K. B., 2010, Sosyal Girişimcilik, Eflatun Yayınevi, 192 s. 7. Kulak, E., 2011. Tarımsal Üretim Süreçlerindeki Değişimin Kırsal Alanda Kadın İstihdamına Etkileri: 1980 Sonrası Etkiler, T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara. 8. Özdemir, S., 2005, Cesur Girişimciler, Hayat Yayınları, 253 s.

 

Medya ve İletişim (3-0) 3

İletişim ve medyanın temel olgu ve kavramları, toplumsal yaşamda iletişimin yeri ve önemi, iletişim bakış açısıyla güncel olayların analizi, temel iletişim modelleri, kitle iletişimi, medya türleri, radio, televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve yeni medya türlerinin tarihçesi ve günümüzdeki durumu

 

Ders Kitabı

 1. Gürüz, D., Eğinli, A.T., 2014. Kişilerarası İletişim, Nobel Yayın Dağıtım, 334s. 2. Erdem, A., Işık, M., 2008. Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Eğitim Kitabevi, 236s.

 

İnsan İlişkileri ve İletişim (3-0) 3

İletişimin amacı ve önemi, iletişim kavramı, süreci, iletişim modelleri ve teorileri, içsel iletişim, süreci ve kendini tanıma, farkına varma, kendini açma ve yorumlaması, sözel iletişim empati kavramı, empatinin bileşenleri, gelişimi, kişilerarası iletişim çatışması, çatışma türleri, ve çözüm yöntemleri

 

Ders Kitabı

 1. Acar, N.V., 2012. İnsan İlişkileri İletişim, Nobel yayın Dağıtım, 151s. 2. Bilen, M., 2009. Sağlıklı İnsan İlişkileri, Anı Yayınları, 288s.

 

Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi (2-2) 3

Yazma eğitiminin önemi, düzgün cümle kurma, paragraf yazımı, yazım ve anlatın bozuklukları, yanlış yazılan kelimeler, kişisel mektup yazımı, sirküler mektup yazımı, CV yazımı, makale yazım kuralları, bitirme tezi yazım kuralları, literatür tarama, yazımda kaynak gösterim ilkeleri, tabloların anlatımı, istatistiki verilerin yorumlanması.

 

Ders Kitabı

 1. Kılınç, A., Şahin, A., 2013. Konuşma Eğitimi, Pegem Akademi yayıncılık, 288s. 2. Temizyürek, F., Erdem, İ., Temizkan, M., 2012. Konuşma Eğitimi (Sözlü Anlatım), Pegem Akademi yayıncılık, 264s.

 

 1. YARIYIL

 

Depolanmış Ürün Fungal Hastalıkları (2-2) 3

Depolanmış ürünlerde görülen önemli fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve mücadelede kullanılabilen ruhsatlı preparatlar

 

Ders Kitabı

 1. Snowdon, A. L., 1991. A colour atlas of post- harvest diseases and disorders of fruits and vegetables. Wolfe Scientific. 2. Barkai-Golan, R., 2001. Postharvest diseases of fruits and vegetables. Development and control. Elsevier. 418 pp. 3. Anonymous, 1998. Post-harvest losses in quality of food grains. FAO Food and nutrition paper 29. 103 pp. 4. Bartz, J.A., Brecht, J.K., 2003. Postharvest Physiology and Pathology of Vegetables. New York, Marcel Dekker, Inc. 733 s.

 

Sebze ve Süs Bitkileri Fungal Hastalıkları (2-2) 3

Sebze ve süs bitkilerinde görülen önemli fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve mücadelede kullanılabilen ruhsatlı preparatlar

 

Ders Kitabı

 1. Koike, S.T., Gladders, P., Paulus, A.O., 2006. Vegetable Diseases: A Color Handbook, Academic Press, 320p. 2. Sherf, A.F., MacNab, A.A., . 1986.Vegetable Diseases and Their Control, Wiley-Interscience, 736p. 3. Chase, A.R., 1987. Compendium of Ornamental Foliage Plant Diseases (The Disease compendium series of the American Phytopathological Society), Amer Phytopathological Society, 114p. 4. Pirone, P.P., 1978. Diseases and Pests of Ornamental Plants, Wiley; 5 edition, 584p.

 

Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları (2-2) 3

Endüstri bitkilerinde görülen önemli fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve mücadelede kullanılabilen ruhsatlı preparatlar

 

Ders Kitabı

 1. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th edition). Elsevier-Academic Press, San Diego, CA. 922 pp. 2. Maloy, O.C., 1993. Plant Disease Control: Principles and Practice, John Wiley & Sons, 360p. 3. Strange, R.N., Plant Disease Control: Towards Environmentally Acceptable Methods, Springer, 356p. 4. Kurt, Ş., 2012. Bitki Fungal HAstalıkları, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 214 s.

 

Prokaryotik Bitki Hastalıkları (2-2) 3

Sebzeler, tarla bitkileri ve meyve ağaçlarındaki prokaryotik hastalıklara yönelik genel bilgiler, bu hastalıkların coğrafik yayılışları, zarar durumları belirtileri ve konukçuları, bitkilerdeki prokaryotik kökenli etmenlerin morfolojik özellikleri, yaşam çemberleri, yayılma ve taşınma yolları, prokaryotik bitki hastalıkları ile mücadelede alınabilecek önlem yolları, prokaryotik bitki hastalıklarının teşhisi ve tanılanması için örnek almada, arazi ve laboratuar çalışmalarında ve rapor yazımında izlenecek aşamalar

 

Ders Kitabı

 1. Saygılı,H., Şahin, F., Aysan,Y., 2008. Bitki Bakteri Hastalıkları, 318s. 2. Bora,T., 2000. Prokaryotik Bitki Hastalıkları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova, 87s. 3. Agrios,G.N.,2005. Plant Pathology, Fifth Edition, 922p 4. Fahy,P.C., and Persley,G.J., 1983. Plant Bacterial Diseases, Australasian Plant Pathology Society, 393 p.

 

Tahıl Baklagil ve Yem Bitkileri Zararlılarıları (2-2) 3

Ülkemizdeki tahıl baklagil ve yem bitkileri üretimi yapılan alanlardaki zararlıların tanımı, zarar şekilleri, genel davranışları, biyolojileri ve bu zararlılara karşı kullanılan kültürel önlemler, mekaniksel savaşım, biyoteknik savaşım, kimyasal savaşım ve biyolojik savaşım yöntemlerini genel hatlarıyla öğrenmeyi amaçlamaktadır

 

Ders Kitabı

 1. Yaşar, B., 2005. Tahıl, Baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları, Süleyman Demirel Üniv.Zir.Fak.Yay. No:25, Ders Notu Yayın No: 10, 56s, Isparta. 2. Özbek, H. ve Hayat, R., 2008. Tahıl, Sebze, Yem ve Endüstri Bitkileri Zararlıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yay. No:340, Ders Kitapları Serisi No: 87, 320s, Erzurum. 3. Parker, B.L., El-Bouhssini, M. and Skinner, M. 2001. Field Guide: Insect Pests of Wheat and Barley in North Africa, West and Central Asia. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. Aleppo, Syria. 120pp.

 

Meyve ve Bağ Zararlıları (2-2) 3

Meyve ağaçlarında ve bağlarda zarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaşım yöntemleri

 

Ders Kitabı

 1. Uygun, N., M.R. Ulusoy, İ. Karaca ve S. Satar, 2010. Meyve ve Bağ Zararlıları. Nobel Matbaacılık, 347s. 2. Özbek et al. 1995. Meyve, bağ ve süs bitkisi zararlıları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 191, Erzurum. 2. Anonymous, 2009. Bitki Koruma Ürünleri, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü. Ankara. 3. Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatlar,ı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara. 4. Alford, D.V., 1999. A Textbook of Agricultural Entomology. Blackwell Science Ltd., Oxford, 314p. 5. Koul, O., Dhaliwal, S.G., and Cuperus, G.W., 2004. Integrated Pest Management, Potential, Constraints and Challenges. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, 329p. 6. Ebeling, W., 1959. Subtropical Fruit Pest. University of California, Division of Agricultural Sciences, 436p.

 


 

Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi (2-2) 3

Kültür bitkilerinde ekonomik zarar yapan nematod türlerinin tanınması, biyolojileri, yaşam döngüleri, zarar şekli, bitkilerde meydana getirdiği hastalık belirtileri, laboratuarda elde edilme yöntemleri ve bu zararlılara karşı en uygun mücadele yöntemleri

 

Ders Kitabı

 1. Decker, H., 1993. Plant nematodes and their control. E.J.BRILL. pp. 413. 2. Nickle, W.R., 1984. Plant and Insect Nematodes. Marcel Dekker Inc. 925p. 3. Nickle, W.R., 1991. Manual of Agricultural Nematology. Marcel Dekker Inc. 1035pp. 3. Perry, R. N., Moens, M., 2006. Plant nematology. Wallingford, UK: CABI Publ. 447pp. 4. Luc, M., Sikora, R.A., Bridge, J., 2006. Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture, CABI, 877pp

 

Diploma Tezi (0-4) 4

Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını araştırması ve sonuçlarını sunum haline getirmesi. Daha sonra da bu verileri derleyerek tez yazmaları

 

Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders

 

Yüzme (2-2) 3

Su yüzeyinde durabilme, hareket edebilme, serbest ve değişik yüzme sitillerini geliştirme

 

Ders Kitabı

 1. Bozdoğan, A., Özüak, A., 2003. Stilleriyle Temel Yüzme, İlpress basım ve yayın, 255s.

 

Yönetim ve Organizasyon (2-2) 3

Yönetim ilkeleri I: Planlama, yönetim ilkeleri II: Organizasyon, Organizasyon Teorileri: Geleneksel, Neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri, Yönetim İlkeleri III: Yöneltme, Liderlik, Motivasyon, Örgütsel İletişim, Kontrol Karar verme, Koordinasyon (eşgüdüm),

 

Ders Kitabı

 1. Eren, E., 2001. Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul, 592s. 2. Genç, N., 2007. Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistem ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 416s. 3. Koç,H., Topaloğlu, M., 2012. İşletmeciler için Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 336s.

 

Medya ve İletişim (3-0) 3

İletişim ve medyanın temel olgu ve kavramları, toplumsal yaşamda iletişimin yeri ve önemi, iletişim bakış açısıyla güncel olayların analizi, temel iletişim modelleri, kitle iletişimi, medya türleri, radio, televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve yeni medya türlerinin tarihçesi ve günümüzdeki durumu

 

Ders Kitabı

 1. Gürüz, D., Eğinli, A.T., 2014. Kişilerarası İletişim, Nobel Yayın Dağıtım, 334s. 2. Erdem, A., Işık, M., 2008. Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Eğitim Kitabevi, 236s.

 

İnsan İlişkileri ve İletişim (3-0) 3

İletişimin amacı ve önemi, iletişim kavramı, süreci, iletişim modelleri ve teorileri, içsel iletişim, süreci ve kendini tanıma, farkına varma, kendini açma ve yorumlaması, sözel iletişim empati kavramı, empatinin bileşenleri, gelişimi, kişilerarası iletişim çatışması, çatışma türleri, ve çözüm yöntemleri

 

Ders Kitabı

 1. Acar, N.V., 2012. İnsan İlişkileri İletişim, Nobel yayın Dağıtım, 151s. 2. Bilen, M., 2009. Sağlıklı İnsan İlişkileri, Anı Yayınları, 288s.

 


 

Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi (2-2) 3

Yazma eğitiminin önemi, düzgün cümle kurma, paragraf yazımı, yazım ve anlatın bozuklukları, yanlış yazılan kelimeler, kişisel mektup yazımı, sirküler mektup yazımı, CV yazımı, makale yazım kuralları, bitirme tezi yazım kuralları, literatür tarama, yazımda kaynak gösterim ilkeleri, tabloların anlatımı, istatistiki verilerin yorumlanması.

 

Ders Kitabı

 1. Kılınç, A., Şahin, A., 2013. Konuşma Eğitimi, Pegem Akademi yayıncılık, 288s. 2. Temizyürek, F., Erdem, İ., Temizkan, M., 2012. Konuşma Eğitimi (Sözlü Anlatım), Pegem Akademi yayıncılık, 264s.

 

EK-2

Tablo 2a Öğretim Elemanlarının Listesi

 

Adı Soyadı

 

Ünvanı

Tam Zamanlı

Yarı Zamanlı

Halen Çalışmakta Olduğu

Kadrolu

Sözleşmeli

Kadrolu

Sözleşmeli

Üniversite

Bölüm

Mehmet Erhan GÖRE

Doç.Dr.

X

 

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Halil KÜTÜK

Doç.Dr.

X

 

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Göksel ÖZER

Yrd.Doç.Dr.

X

 

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Mustafa İMREN

Yrd.Doç.Dr.

X

 

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Gülay KAÇAR

Yrd.Doç.Dr.

X

 

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

 

Not: Sözleşmeli olan öğretim üyelerinin sözleşmelerinin birer kopyası ile diğer üniversitelerden görevlendirilenlerin mevzuata göre görevlendirme kararları eklenmelidir.

 

 

 

EK-2b LİSANS PROGRAMI AÇILMASI VE ÖĞRENCİ ALINMASI TEKLİFİ

Üniversite Adı                     

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin Teklifi        

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümüne 2015-2016 öğretim yılında 30 öğrenci alınması (1)

Mevcut Laboratuvar Bilgisi (2)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde tam teşekküllü; Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Herbaryum ve Entomoloji Müzesi, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Tıbbi Bitkiler ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Gıda Biyolojisi Laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Proses İyileştirme ve Ürün Geliştirme Laboratuvarı, Gıda Güvenliği Laboratuvarı, Çevre Analiz Laboratuvarı, Fiziksel Analiz Laboratuvarı, Numune Kabul Laboratuvarı ve Yıkama-Otoklav Hazırlık Laboratuvarı mevcuttur.

Açılması İstenen Programda Görev Alacak Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının

 

 

Mezuniyet Alanı

Mezun Olduğu Üniversite

 

 

Üniversitesi ve Kadrosu (3)

Ünvanı-Adı-Soyadı

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

 

 

 

Haftalık Ders Yükü (4)

Yabancı Dil   (5)

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi, Bitki Koruma Bölümü

Doç.Dr. Mehmet Erhan GÖRE

Bitki Koruma

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi, Bitki Koruma Bölümü

Doç.Dr. Halil KÜTÜK

Bitki Koruma

Bitki Koruma (Entomoloji)

Bitki Koruma (Entomoloji)

Atatürk Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi, Bitki Koruma Bölümü

Yrd.Doç. Dr. Göksel ÖZER

Bitki Koruma

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi, Bitki Koruma Bölümü

Yrd.Doç. Dr. Mustafa İMREN

Tarım Ekonomisi

Bitki Koruma (Entomoloji)

Bitki Koruma (Entomoloji)

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

 

 

Abant İzzet Baysal Ünivesitesi, Bitki Koruma Bölümü

Yrd.Doç. Dr. Gülay KAÇAR

Bitki Koruma

Bitki Koruma (Entomoloji

Bitki Koruma (Entomoloji)

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

 

 

                     

 

 

EK-3

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı : Mehmet Erhan GÖRE
 2. Doğum Tarihi : 27.04.1973
 3. Unvanı : Doç. Dr.
 4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Bitki Koruma Bölümü

Ege Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Fitopatoloji ABD

Ege Üniversitesi

1997

Doktora

Fitopatoloji ABD

Ege Üniversitesi

2003

 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi    : 2009

Doçentlik Tarihi                    : 2010

Profesörlük Tarihi                :

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      6.2.  Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Bora,T., H. Özaktan, E. Göre and E. Aslan,Biological Control of Fusarium oxysporum f.sp. melonis by Wettable Powder Formulations of Two Strains of Pseudomonas putida”, Journal of Phytopathology, 152(8-9), 471-475 (2004).
 2. Göre, M.E., “Vegetative Compatibility and Pathogenicity of Verticillium dahliae Isolates from the Aegean Region of Turkey”, Phytoparasitica 35(3), 222-231 (2007).
 3. Göre, M.E. and C. Bucak, “Geographical and Seasonal Influences on The Distribution of Fungal Endophytes in Laurus nobilis”, Forest Pathology, 37(4), 281-288 (2007).
 4. Göre, M.E., “White Rust Outbreaks on Chrysanthemum Caused by Puccinia horiana in Turkey”, Plant Pathology, 57(4), 786, 2008.
 5. Göre, M.E., “Geranium Rust Disease Caused by Puccinia pelargonii-zonalis: First Report in Turkey”, Plant Pathology, 57(4), 786, 2008.
 6. Göre, M.E., “Epidemic Outbreaks of Downy Mildew Caused by Plasmopara halstedii on Sunflower in Thrace, Part of The Marmara Region of Turkey”, Plant Pathology, 58(2), 396, 2009.
 7. Göre, M.E., “Powdery Mildew Caused by Erysiphe on Lagerstroemia indica Newly Reported in Turkey”, Plant Pathology, 58(2), 397, 2009.
 8. Göre, M.E., “Vegetative Compatibility and Pathogenicity of Verticillium dahliae Isolates from Chrysanthemum in Turkey”, Phytoparasitica, 37(1): 87-94 (2009).
 9. Göre, M.E., Ö.K. Caner, N. Altın, M.H. Aydın, O. Erdoğan, F. Filizer and A. Büyükdöğerlioğlu, “Evaluation of Cotton Cultivars for Resistance to Pathotypes of Verticillium dahliae”, Crop Protection, 28(3): 215-219 (2009).
 10. Göre, M.E., S. Parlak and M.H. Aydın, “Pestalotiopsis guepinii Newly Reported to Cause Dieback on Pistacia lentiscus chia in Turkey”, Plant Pathology, 59(6),1169, 2010.
 11. Aydın, M.H. andE. Göre, “Severe Outbreaks of Tomato Powdery Mildew Caused by Leveillula taurica in Marmara Region of Turkey”, Journal of Plant Pathology, 92(4), 107, 2010.
 12. Göre, M.E., and N. Altın, " Blue Mold Epidemics Caused by Peronospora tabacina on Tobacco in The Aegean Region Of Turkey", Journal of Plant Pathology, 92(4), 119, 2010.
 13. Göre, M.E., O. Erdoğan, N. Altın, M.H. Aydın, Ö.K. Caner, F. Filizer, and A. Büyükdöğerlioğlu, “Seed Transmission of Verticillium Wilt of Cotton”, Phytoparasitica, 39(3): 285–292, 2011.
 14. Erdoğan, O., N. Özbek, A.Ünay,E. Göre, “ The Determination Of Relationship Between Verticillium Wilt (Verticillium dahliae Kleb.) And Early Maturity In Cotton (Gossypium hirsutum L.)”, Turkish Journal of Field Crops, 18(1), 8-12, 2013.

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Bora,T., H. Özaktan, F.V. Sukan, S. Sukan andE. Göre, “Research on Suppression of Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) in Muskmelon by Application of Bioformulations Under Field Conditions”, Biological Control Fungal and Bacterial Plant Pathogens IOBC/WPRS Bulletin, 25(10), 287-290, (2002).
 2. Göre, M.E. and N. Altın, “Growth Promoting of Some Ornamental Plants by Root Treatment with Specific Fluorescent Pseudomonads”, Journal of Biological Sciences, 6(3), 610-615 (2006).

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Göre, M.E. and T. Bora, “Potential of Fluorescent Pseudomonads as Component of Integrated Management of Ascochyta Blight of Pea”, 4th MGPR International Symposium of Pesticides In Food And The Environment In Mediterranean Countries, September 21-24, p.126, Kuşadası, Aydın, Turkey, 2005.

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Göre,M.E.,Tütün El Kitabı”, Tütünde Fungal Kaynaklı Hastalıklar, sayfa 20-26, Sarıgöl Matbaacılık, İzmir, 2002.

 

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Göre, M.E. ve C. Bucak, “Batı Anadolu Bölgesi'nde Defnede (Laurus nobilis) Fungal Hastalık Etmenlerinin Saptanması”, Anadolu, 16(1), 42-53 (2006).
 2. Göre, M.E. ve Y.Z. Gürsoy, “Kanola Hastalıkları ve Mücadelesi”, C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TAYEK/TYUAP, 123, 40-63, 2006.
 3. Göre, M.E., H. Esen, A. Orak, D. Gözcü, N. Altın, ve O. Erdoğan, “Türkiye’de Pamuktaki Verticillium dahliae İzolatları İçerisindeki Patotip Grupları”, Anadolu, 17(1), 16-42 (2007).
 4. Göre, M.E. ve T. Bora, “Bezelyede Ascochyta Yanıklığı ve Bunun Fluoresent Pseudomonaslarla Biyolojik Kontrolü”, Anadolu, 17(2), 14-34 (2007).
 5. Erdoğan, O., H. Dündar ve E. Göre, “Bazı Pamuk Genotiplerinin Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi” Bitki Koruma Bülteni, 51(2): 159-173, (2011).
 6. Aydın, M.H., G. Turhan ve E. Göre, “Patates Yumrularında Rhizoctonia solani Kühn Sklerotlarının Canlılığı ve Oluşumu Üzerine Bazı Antagonistlerin Etkinliğinin Belirlenmesi”, Anadolu, 21(2), 29-38 (2011).
 7. Erdoğan, O., E. Göre ve N. Özbek, “Yeşil Gübre Uygulamalarının Organik Pamuk Üretiminde Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve Verime Etkileri” Bitki Koruma Bülteni, 52(1): 81-91, (2012).

 

 

 

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Göre, M.E. ve T. Bora, “Bazı Fluorescent Pseudomonaslarla, Fungisitlerin ve Etkili Antifungal Bitkilerin Papulaspora byssina'ya In-vitro Etkileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül, Ankara, sayfa 447-451, 1998 (Sözlü).
 2. Özaktan, H., T. Bora veE. Göre, “Fluoresent Pseudomonasların Kültür Mantarının Gelişimini Uyarıcı Etkileri Üzerinde Araştırmalar”, Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül, Bergama, sayfa 224-228, 2000 (Sözlü).
 3. Bora, T., H. Özaktan veE. Göre, “Türkiye'de Islak Kabarcık Hastalığının (Mycogone perniciosa (Magnus) Delacr.) Epidemisi ve Yerli Torfların Bulaşıklık Durumu Üzerinde Bir Araştırma”, Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül, Bergama, sayfa 212-216, 2000 (Sözlü).
 4. Özaktan, H., T. Bora veE. Göre, “Domates Bakteriyel Benek Hastalığına Karşı Sistemik Dayanıklılığın Uyarılmasında Rizobakterlerin Rolü Üzerinde İlk Gözlemler”, Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, 3-8 Eylül, Tekirdağ, sayfa 40-50, 2001 (Sözlü).
 5. Göre, M.E. ve T. Bora, “Bezelyede Ascochyta Yanıklıklarının Biyolojik Savaşımında Fluoresent Pseudomonaslarla Mikroparsel Denemeleri”, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül, Samsun, sayfa 49, 2004 (Sözlü).
 6. Göre, M.E., H. Dündar, O. Erdoğan, İ. Ekşi ve A. Sağdemir, “Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmenine (Verticillium dahliae) Karşı Duyarlılıklarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar”, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül, Samsun, sayfa 161, 2004 (Sözlü).
 7. Göre, M.E. ve N. Altın, “Verticillium dahliae’nın Farklı Vejetatif Uyum Gruplarına Karşı Ülkemizde En Yaygın Ekilişi Yapılan Pamuk Çeşitlerinin Reaksiyonları ve Bazı Bitki Gelişim Parametrelerindeki Değişimlerin Belirlenmesi”, Türkiye II. Bitki Koruma Kongesi, 27-29 Ağustos, Isparta, sayfa 92, 2007 (Sözlü).
 8. Erdoğan, O. ve E. Göre, “Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmenine (Verticillium dahliae) Karşı Duyarlılıklarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar”, Türkiye III. Bitki Koruma Kongesi, 15-18 Temmuz, Van, sayfa 215, 2009.
 9. Aydın, M.H., G. Turhan veE. Göre, “Patates Yumrularında Rhizoctonia solani’nin Kimyasal ve Biyolojik Mücadelesi”, Türkiye III. Bitki Koruma Kongesi, 15-18 Temmuz, Van, sayfa 319, 2009 (Sözlü).
 10. Göre, M.E., H. Esen, A. Orak, D. Gözcü, H. Özaktan, H. Aydın ve O. Erdoğan, “Pamuk Tarlalarından Elde Edilen Verticillium dahliae İzolatlarının Patojenik Çeşitliliği ve Bunların Biyolojik Mücadelesinde Bakterilerin Kullanımı”, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş, sayfa 108, 2011 (Sözlü).
 11. Erdoğan, O., E. Göre ve N. Özbek, “Yeşil Gübre Uygulamalarının Organik Pamuk Üretiminde Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve Verime Etkileri”, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş, sayfa 350, 2011.
 12. Erdoğan, O., E. Göre ve A. Çelik, “Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi”, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, sayfa 207, 2014.
 13. Erdoğan, O., Ş. Kurt ve E. Göre, “Bazı Pamuk Çeşitlerinde Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni Verticillium dahliae Kleb. ile Farklı İnokulasyon Metotları Üzerinde Çalışmalar”, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, sayfa 228, 2014.

 

      7.7.  Diğer yayınlar

 1. Göre, M.E., “Pamukta Entegre Mücadele”, Pamukta Fungal Kaynaklı Hastalıklarla Entegre Mücadele, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Programı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir, 2002-2008.
 2. Göre, M.E., “Denizli ve Tarım”, Pamuk Hastalıkları Konulu Açık Oturum, ART Televizyonu, Denizli, 2004. (Canlı Televizyon Programı)
 3. Göre, M.E., “Ayçiçeği, Haşhaş, Tütün, Anason Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele”, Tütünde Fungal Hastalıklar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Programı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir, 2004. (Derlemeye Dayalı Sunulu Bildiri)
 4. Göre, M.E., “Ayçiçeği, Haşhaş ve Soya Fasulyesinde Hastalık ve Zararlılarla Mücadele”, Ayçiçeği, Haşhaş ve Soya Fasulyesinde Fungal Hastalıklar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Programı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir, 2005. (Derlemeye Dayalı Sunulu Bildiri)
 5. Göre, M.E., “Süs Bitkilerinde Fungal Hastalıklar Konulu Seminer”, Ege 4. Uluslararası Süs Bitkileri, Seracılık ve Peyzaj Fuarı, 16-19 Mart, Kültürpark, İzmir, 2006. (Derlemeye Dayalı Sunulu Bildiri)
 6. Göre, M.E., “Tohum Hariç Dikim Materyallerinin Ülkemize İthalatında Yapılacak Karantina Kontrollerinde Listelerde Yer Alan Etmenler”, Süs ve Orman Bitkilerinde Fungal Karantina Etmen Grupları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Programı, Antalya, 2007. (Derlemeye Dayalı Sunulu Bildiri)
 7. Göre, M.E., “İç Karantinaya Tabi Hastalık ve Zararlılar”, Endüstri ve Süs Bitkileri Fungal Etmenleri,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Programı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir, 2008. (Derlemeye Dayalı Sunulu Bildiri)
 8. Göre, M.E., “C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Teknik Talimatları”, Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları, ed. M. Aydemir, Cilt 2, 3-41, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Matbaası, Ankara, 2008. (Redaksiyon Komisyonu Üyeliği)
 9. Göre, M.E., “C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Teknik Talimatları”, Süs Bitkileri Hastalıkları, ed. M. Aydemir, Cilt 2, 179-194, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Matbaası, Ankara, 2008. (Redaksiyon Komisyonu Üyeliği)
 10. Göre, M.E., “Patates Hastalıkları ve Kontrol Olanakları”, Patates Çalıştayı, BAMER, Gülezler Konağı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 15 Mart 2013.
 1. Göre, M.E., “Bitki Koruma Saati”, Süs Bitkisi Hastalık ve Zararlıları Konulu Açık Oturum, Bereket Televizyonu, Ankara, 11 Nisan 2013. (Canlı Televizyon Programı)

 

 • Uluslararası Atıflar

SCI kapsamındaki dergilerde yer alan eserlere 58 adet atıf yapılmıştır.

 1. Projeler
 1. Kavun Fusarium Solgunluğunun (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) Tarla Koşullarında Biyoformulasyon Uygulamalarıyla Kontrolü Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK, TOGTAG-TARP/2389, Proje Araştırıcısı, 2000-2002.
 2. Bezelyede Ascochyta Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Fluoresent Pseudomonasların Etkisinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK, TOGTAG-2692, Proje Araştırıcısı, 2001-2003.(Doktora Projesi)
 3. Domates Bakteriyel Benek Hastalığının (Pseudomonas syringae pv.tomato) Önlenmesinde Biyokontrol Odaklı İntegre Savaşım Araştırmaları, TÜBİTAK, TOGTAG-2787, Proje Araştırıcısı, 2002-2004.
 4. Ege Bölgesinde Pamukta Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM/BS/97/03/02/010, Proje Araştırıcısı, 2001-2003, Proje Yöneticisi, 2004-2005.
 5. Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmenine (Verticillium dahliae Kleb.) Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM/BS/00/03-02-020, Proje Araştırıcısı, 2002-2005.
 6. Batı Anadolu Bölgesinde Defne (Laurus nobilis L.) Hastalık ve Zararlılarının Belirlenmesi, 1. Alt Proje: Hastalıkların Belirlenmesi, Çevre ve Orman Bakanlığı Projesi, 15.4404/2003-2005, Proje Yöneticisi, 2003-2005.
 7. Ülkesel Pamuk Çeşitleri Geliştirmede Moleküler Yöntemlerin Kullanılması, 1. Alt Proje: Hastalıklara Dayanıklılık, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM/TA/04/02/02/008, Proje Yöneticisi, 2004-2006.
 8. Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Geç Yanıklık (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) Hastalığına Karşı En Uygun Erken Uyarı Sisteminin Belirlenmesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, Proje Araştırıcısı, 2006-2009.
 9. Pamukta Verticillium Solgunluğunun (Verticillium dahliae Kleb.) Kontrolünde Vejetatif Uyum Gruplarından ve Uyarılmış Dayanıklılıktan Yararlanabilme Olanaklarının Araştırılması, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, Proje Yöneticisi, 2007-2009.
 10. Verticillium dahliae’nın Sertifikalı Tohumluk Patateslerden Elde Edilmesi ve Strainlerin Vejetatif Uyum ve Saldırganlıkları Bakımından Karakterizasyonu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2012.24.01.562, Proje Yöneticisi, 2012-2015.

 

 1. İdari Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Enstitü Araştırma Komitesi Üyesi

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2001-2009

Endüstri ve Süs Bitkileri Program Yürütme Kurulu Üyesi

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2001-2004

Enstitü Araştırma Komitesi Sekreteri

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2001-2003

Pamuk Entegre Mücadele Hizmetiçi Eğitim Program Koordinatörü

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2001- 2009

AB Program Yürütme Birim Temsilcisi

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara

2002

Süs Bitkileri Hastalık, Zararlı ve Yabancıotlarıyla Mücadele Hizmetiçi Eğitim Program Koordinatörü

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2004-2009

Endüstri ve Süs Bitkileri Program Yürütme Kurulu Başkanı

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2004-2009

Ayçiçeği, Haşhaş ve Soya Fasulyesinde Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Hizmetiçi Eğitim Program Koordinatörü

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2005

Bitki Kliniği Sorumlusu

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2007

Enstitü Araştırma Komitesi Başkanı

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir

2009

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bölüm Başkanı

Mudurnu Meslek Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2010-2012

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Mudurnu Meslek Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2010-2013

Yüksekokul Kurul Üyesi

Mudurnu Meslek Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2010-2013

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Mudurnu Meslek Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2013-2013

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı (Vekaleten)

Mudurnu Meslek Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2013-2013

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Kuruluş Adı

Yıl

Türkiye Fitopatoloji Derneği

1995-

 

 

 1. Ödüller

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

"Kavun Fusarium Solgunluğunun Tarla Koşullarında Biyoformulasyon Uygulamalarıyla Önlenmesi Üzerinde Araştırmalar" konulu projeyle, proje yarışmasında "Tarımsal Bilimler" Kategorisinde İkincilik ödülü

Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi (EBİLTEM)

2003

Science Citation Index (SCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalelerinin her biri için Bilimsel Yayınları Teşvik Programından o yıl için belirlenen miktarlarda para ödülü teşviki alınmıştır.

TÜBİTAK

2004-2011

 1. Son iki yılda verdiğiniz önlisans ve lisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Bitki Hastalıkları ve Savaşım

2

1

56

Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları

2

0

56

Mikrobiyoloji

2

1

56

Tarımsal Ekoloji

2

0

56

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

1

22

Önlisans Öğrenci Danışmanlığı

0

2

22

İlkbahar

Hastalık Etmenlerinin Ekolojisi

2

0

56

Yabancı Otlar ve Savaşım

1

1

56

Çevre ve Organik Tarım

2

0

56

Bitki Zararlıları ve Savaşım

2

1

56

Önlisans Öğrenci Danışmanlığı

0

2

22

2012-2013

Güz

Bitki Hastalıkları ve Savaşım

2

1

56

Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları

2

0

51

Mikrobiyoloji

2

1

51

Tarımsal Ekoloji

2

0

51

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

1

15

Önlisans Öğrenci Danışmanlığı

0

2

15

İlkbahar

Hastalık Etmenlerinin Ekolojisi

2

0

51

Yabancı Otlar ve Savaşım

1

1

51

Çevre ve Organik Tarım

2

0

51

Bitki Zararlıları ve Savaşım

2

1

51

Önlisans Öğrenci Danışmanlığı

0

2

15

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

* Yarım sömestre (7 hafta) verilmiştir.

 

 1. Diğerleri

 

 1. “Biyolojik Savaş Araştırma Alanında, Fransa ile İkili İşbirliği Olanaklarının Geliştirilmesi”, Komisyon Üyeliği,
 2. “Uluslararası Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, Sempozyum Sekreteri”, 4th MGPR International Symposium of Pesticides In Food And The Environment In Mediterranean Countries, September 21-24, Kuşadası, Aydın, Turkey, 2005.
 3. Çin Halk Cumhuriyeti'ne Ülkemizden Yapılacak İhracatlarda Karantina Etmeni Peronospora tabacina (Tütün Mildiyösü)Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Gerçekleştirilen İkili Görüşmeler, Heyet Üyesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Haziran 7-11, İzmir, 2010.
 4. “Patateste Phytophthora infestans popülasyonlarında fenotipik farklılıklar ve ırklarının DNA sekans bazında karşılaştırmalı ful genom analizi ile genetik çeşitliliğinin belirlenmesi”, Konuk Öğretim Üyesi/Visiting Scientist, Cornell University, Department of Plant Pathology and Plant-Microbe Biology, Ithaca, New York, USA, 03/07-30/09/2013.

 

 

EK-3

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı: Halil KÜTÜK
 2. Doğum Tarihi: 21/12/1963
 3. Unvanı: Doç.Dr.
 4. Öğrenim Durumu:

Derece 

Alan 

Üniversite 

Yıl 

Lisans 

Bitki Koruma

Atatürk

1987

Y. Lisans 

Entomoloji

Mustafa Kemal

2002

Doktora 

Entomoloji

Selçuk

2007

 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi      :  

Doçentlik Tarihi                     : 2013                           

Profesörlük Tarihi                  :  

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  • Yüksek Lisans Tezleri
  • Doktora Tezleri
 2. Yayınlar
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 1. Halil Kutuk and Abdurrahman Yigit 2011. Pre-establishment of Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari:Phytoseiidae) using Pinus brutia (Ten.) (Pinales: Pinaceae) pollen for thrips (Thysanoptera: Thripidae) control in greenhouse peppers, International Journal of Acarology, 37:Supplement 1, 95-101
 2. Halil Kutuk, Abdurrahman Yigit, Ramazan Canhilal and Mehmet Karacaoglu Control of western flower thrips, Frankliniella occidentalis, with Amblyseius swirskii on greenhouse pepper in heated and unheated plastic tunnels in the Mediterranean region of Turkey. African Journal of Agricultural Research 6 (24):5428-5433
 3. Halil Kutuk, Ramazan Canhilal, Mahmut Islamoglu,  Ali Duran Kanat and Moustafa El-Bouhssini 2010. Predicting the number of nymphal instars plus new-generationadults of the Sunn Pest from overwintered adult densities and parasitism rates. Journal of Pest Science 83: 21-25
 4. Buyükozturk, H.D., Kutuk, H., Birisik, N. 2011. Current Status of Red Palm Weevil in Turkey. EPPO Bulletin 41:142-144.
 5. Kutuk, H., Yigit, A., Alaoglu, O. 2011. Intraguild predationof Serangium parcesetosum (Coleoptera: Coccinellidae), on whitefly Bemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) parasitized by Eretmocerus mundus (Hymenoptera: Aphelinidae), Biocontrol Science and Technology 21 (8):985-989
 6. Kutuk, H., Alaoglu, O., Yigit, A. 2008. Evaluation of the lady beetle, Serangium parcesetosum for control of Bemisia tabaci on greenhouse eggplant in the Mediterranean region. Biocontrol Science and Technology 18 (7): 675-683
 7. Kutuk, H., Yigit, A., Alaoglu, O. 2008. The effect of season on the levels of predation by the ladybird Serangium parcesetosum Sicard (Coleoptera: Coccinellidae) on the cotton whitefly Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae), a serious pest of eggplants. Journal of Pest Science.Journal of Pest Science 81 (4): 207-212.
 8. Kutuk, H., Yigit, A. 2007. Life table of Delphastus catalinae (Horn) (Coleoptera: Coccinellidae) on cotton whitefly, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae) as prey. Journal of Plant Disease and Protection 114 (1) 20-25.
 9. Canhilal, R., Kutuk and M. El-Bouhssini, 2006, Sunn pest management in Turkey: Shifting from classical application to an IPM approach. Agromeridian, 3(4): 15-19.
 10. Canhilal, R., W. Reid, Kutuk and M. El-Bouhssini 2006. Natural occurrence of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) in Syrian soils. Journal of Agriculturel and Biological Science 2(6): 493-497.
 11. Canhilal, R., Kutuk, A.D. Kanat, M. Islamoglu, F. El-Haramein and M. El-Bouhssini, 2005. Economic threshold for the sunn pest, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae), on wheat in Southeastern Turkey. Journal of Agricultural and Urban Entomology 22(3&4): 191-201.
 12. Goldarazena, A., H. Aguilar, Kutuk, and C.C. Childers, 2004. Biology of three species of Agistemus (Acari: Stigmaedae): Life table parameters using eggs of Panonychus citri or pollen of Malephora crocea as food. Experimental and Applied Acarology 32: 281-291.
 13. Canhilal, R., W. Reid, Kutuk, and M.El-Bouhssini, 2008. Susceptibility of sunn pest, Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae) to various entomopathogenic nematodes. Journal of Agricultural and Urban Entomology 24(1): 19–26.
 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 1. Halil Kutuk and Mehmet Karacaoglu 2012. Testing for non-target effects of some fungicides and insecticides on western flower thrips and their predator Amblyseius swirskii, under plastic tunnel conditions. Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate.IOBC-WPRS Bulletin Vol. 80, 2012 pp. 199-203.
 2. Karacaoğlu., M., Kütük., H., Tüfekli., M., Satar., G., Yarpuzlu., F., 2012. Field evaluation of some pesticides and biological control against citrus mealybug Planococcus citri Risso (Hemiptera:Pseudococcidae). Proceedings of International Citrus Congress (19-23 November, Valencia, SPAIN)
 3. Kutuk, H., A. Yigit, 2009. Residual toxicity of pymetrozine, spiromesifen, spinosad and acetamiprid to predaceous ladybird Serangium parcesetosum Sicard (Coleoptera: Coccinellidae), a predator of the whitely, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae) on greenhouse crops in the east Mediterranean region of Turkey. IOBC/WPRS Bulletin 49:353–358.
 4. Canhilal, R., Kutuk, M. Islamoglu, A.D. Kanat ve A.Gul, 2007. Damage loss assessment of sunn pest on wheat in Turkey. In: Parker, B L, Skinner M, Bouhssini M, and Kumari S. (eds) Sunn Pest Management: A Decade of Progress 1994-2004, Arab Society for Plant Protection, Beirut, Lebanon. 432 pp.
 5. Gul, A., Aw-Hassan, A., Kutuk, H., Canhilal, R., Mazid, A., Moghaddam, M.H., Hamoud, H.H., and Bohssini, M., (2007) Shifting from aerial to ground spraying in Sunnpest control in thrace region of Turkey: Farmers’ Perception and Problems. In: Parker, B L, Skinner M, Bouhssini M, and Kumari S. (eds) Sunn Pest Management: A Decade of Progress 1994-2004, Arab Society for Plant Protection, Beirut, Lebanon. 432 pp.
 6. El-Haramein, F. J., Bouhssini , Amir Mafi, M., Canhilal R., and Kutuk, H., (2007).The impact of Sunn Pest density in wheat fields on grain and flour quality. In: Parker, B L, Skinner M, Bouhssini M, and Kumari S. (eds) Sunn Pest Management: A Decade of Progress 1994-2004, Arab Society for Plant Protection, Beirut, Lebanon. 432 pp.
 7. Edgington S, Moore D, Kutuk H, Satar H, Bouhssini M (2007) Progress in the Development of a Mycoinsecticide for Biological Control of Sunn Pest. In: Parker, B L, Skinner M, Bouhssini M, and Kumari S. (eds) Sunn Pest Management: A Decade of Progress 1994-2004, Arab Society for Plant Protection, Beirut, Lebanon. 432 pp.
 8. Yiğit, A., Erkiliç, L., Kaya, K., Telli, S., ve Kütük, H., (2004). Cold-storage of Leptomastix dactylopii (Hym.: Encyrtidae) pupae, a parasitoid of Citrus mealybug, Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae). X. International Symposium on Scale Insect Studies, 19-23 April, Adana/TURKEY.

 

 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 1. Kütük, H. ve Canhilal, R. (2010). Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele. Metal Digital Platform, Adana, 52s.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Kütük, H. ve Yiğit, A. (2011). Biyolojik mücadelenin başarısında parazitoit ve predatörlerin alternatif av ve konukçuları ile bunların kış barınaklarının önemi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2 (1):79-90.
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 2. Kutuk, H., Yigit, A., Karacaoglu, M., Tüfekli, M. (2011). Avcı Akar, Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’nin Serada Yetiştirilen Biberde Çiçek Thripsi, Frankliniella occidentalis (Pergandae) (Thysanoptera: Thripidae)’e Etkisi. Bitki koruma kongresi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran, Kahramanmaraş)
 3. Kutuk, H., Canhilal, R., Yigit, A. (2011). Örtüalti sebze yetiştiriciliğinde beyazsinekler, Bemisia tabaci ve Trialeurodes vaporariorum’un biyolojik savaşında yaklaşımlar. I. Ali Numan Kıraç Tarım fuarı ve kongresi (27-30 Nisan, Eskişehir)
 4. Canhilal, R., W. Reid, Kutuk ve M.El-Bouhssını (2007). Bazı entomopatojen nematodların (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) laboratuvar şartlarında süne [Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae)]’ye karşı biyolojik mücadele potansiyeli. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Trabzon.
 5. Yiğit, A., Soylu, S., Kütük, H., ve Telli, S. (2004). Sera sebze yetiştiriciliğinde karşılaşılan bitki koruma sorunları. V.Sebze Tarımı Simpozyomu, 21-24 Eylül, Çanakkale.
 6. Üremiş, I., Ş. Karaat, O. Gönen, E. Canihoş, Kütük, U. Ekmekçi, V. Çetin, M. Aytaş ve I. Kadioğlu, (1996).Çukurova Bölgesi'nde zirai mücadele ilaç kullanımının genel değerlendirilmesi. II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Sempozyumu (18-20 Kasım 1996, Ankara) 73-79.

 

 • Diğer yayınlar
 • Uluslararası atıflar
 1. Ulusal & Uluslararası Projeler
 2. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde örtü altında yetiştirilen Patlıcan ve Biberde Pamuk beyazsineği, Bemisia tabaci Genn.(Homoptera:Aleyrodidae) ve Çiçek tripsi, Frankliniella occidentalis (Pergandae) (Thysanoptera: Thripidae)’nin biyolojik savaşında Avcı akar, Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’nin kullanılabilme imkanları. Proje Lideri
 3. Doğu Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Pamuk beyazsineği, Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae)’nin biyolojik mücadelesinde avcı böcek, Serangium parcesetosum Sicard (Coleoptera: Coccinellidae)'un kullanılabilme imkânlarının araştırılması. Proje Lideri
 4. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde pamuk beyazsineği, Bemısıa tabacı ( Hom., Aleyrodidae) ile avcısı Delphastus catalınae (Horn) (Col., Coccinellidae) arasındaki ilişkiler. Proje Lideri
 5. Integrated Pest Management of Sunn Pest in West Asia. Yardımcı Araştırıcı
 6. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde örtü altında yetiştirilen patlıcan ve Biberde Pamuk beyazsineği, Bemisia tabaci Genn.(Homoptera:Aleyrodidae) ve Çiçek tripsi, Frankliniella occidentalis (Pergandae) (Thysanoptera: Thripidae)’nin biyolojik mücadelesinde Avcı akar, Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’nin kullanımının yaygınlaştırılması. Proje Lideri
 7. İki Avcı, Orius laevigatus (Fieber) (Hem.: Anthocoridae) ve Serangium parcesetosum Sicard (Col.: Coccinellidae)un Örtüaltı Patlıcan Yetistiriciliginde Frankliniella occidentalis Pergande (Thys.: Thripidae) ve Bemisia tabaci (Genn). (Hom: Aleyrodidae)ye Karsı Birlikte Kullanım Olanaklarının Arastırılması. Yardımcı Araştırıcı
 8. Meyve ağaçlarında Virüs, Viroid, Fitoplazma, ve Spiroplazma Hastalık Etmenlerinin Koleksiyonunun Oluşturulması. Yardımcı Araştırıcı

 

 1. İdari Görevler

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsünde; Bölüm Başkanlığı, Müdür Yardımcılığı, Müdür Vekilliği ve Müdür’lük görevleri

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Entomoloji Derneği

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

 1. Ödüller
 2. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

Akademik

Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

 

Güz 

  

  

  

  

  

  

  

  

İlkbahar 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Güz 

  

  

  

  

  

  

  

  

İlkbahar 

  

  

  

  

  

  

  

  

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 

 

 

 

EK-3

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı : Göksel ÖZER
 2. Doğum Tarihi: 02 Tem.1977
 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr
 4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Ziraat Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

2002

Doktora

Ziraat Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

2009

 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi    : 2010

Doçentlik Tarihi                    :

Profesörlük Tarihi                :

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      6.2.  Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Ozer, G., Bayraktar, H., and Oksal, E. 2011. First report of Fusarium proliferatum causing crown and root rot of Asparagus officinalis in Turkey. Journal of Plant Pathology (2011), 93 (4, Supplement), S4.63-S4.89
 2. Ozer, G., Bayraktar, H., and Dolar, F. S. 2012. Genetic diversity and mating-type distribution within populations of Ascochyta rabiei in Turkey. Indian Journal of Agricultural Sciences 82 (1): 3–7, January 2012
 3. Ozer, G., and Bayraktar, H. 2012. First report of crown rot caused by Rhizoctonia solani AG-4 HG-I on Asparagus officinalis in Turkey. Journal of Plant Pathology (2012) .doi: 10.4454/JPP.DN.2012.030.
 4. Ozer, G., and Bayraktar, 2012. First report of purple spot disease of Asparagus officinalis in Turkey. Journal of Plant Pathology (2012)..doi: 10.4454/JPP.DN.2012.034
 5. Ozer, G., and Bayraktar, H. 2014. First report of Botrytis cinerea on Cornelian cherry. Australasian Plant Dis. Notes doi: 10.1007/s13314-014-0126-1
 6. Ozer, G., and Bayraktar, H. 2014. Characterization and sensitivity to fungicides of Rhizoctonia recovered from potato plants in Bolu, Turkey. Journal of Phytopathology. (In Press)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Bayraktar, , Ozer, G., and Dolar, F. S. 2010. Distribution of Mating Types of Ascochyta rabiei (teleomorph: Didymella rabiei) in Different Regions of Turkey. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII). Session 11- Poster 254 April 26- 30, 2010 - Antalya, TURKEY.

 

 1. Ozer, G., Bayraktar, , and Dolar, F. S. 2010. Differences in Population Structure of Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., the Causative Agent Ascochyta Blight of Chickpea. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII). Session 11- Poster 277. April 26- 30, 2010 - Antalya, TURKEY.

 

 1. Ozer, G., Bayraktar, , and Oksal, E. 2013. Genetic Diversity of Fusarium oxysporum Isolates Associated with Cuminum cyminum in Turkey. The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP – 2013). Topic-I. Poster 17. April 17-20th, 2013. Gazimagosa (Famagusta) – Turkish Republic of Northern Cyprus.

 

 1. Ozer, G., Bayraktar, , and Oksal, E. 2013. Preliminary Studies on Determination of Fungal Pathogens Affecting Cumin Production of Turkey. The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP – 2013). Topic-I. Poster 18. April 17-20th, 2013. Gazimagosa (Famagusta) – Turkish Republic of Northern Cyprus.

 

 1. Bayraktar, , Ozer, G., and Oksal, E. 2013. Phylogenetic Analysis of Alternaria spp. and Related Fungi Associated with Cumin Blight Based upon Analysis of Nuclear ITS and Alt A 1 Gene Sequences. The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP – 2013). Topic-I. Poster 23. April 17-20th, 2013. Gazimagosa (Famagusta) – Turkish Republic of Northern Cyprus.

 

 1. Bayraktar, and Ozer, G. 2013.The effect of some fungucides on soil-borne of different anastomosis groups of Rhizoctonia izolates from potato plants.8th MGRP International Symposium of PEST IN FOOD ASND THE ENVIRONMENT in Mediterranean Countries. Cappadocia-TURKEY. September 12-14, 2013.

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Ozer, G., and Ertunc, F. Amasya Şeker Fabrikası Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Yaygınlığı ve Zararı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 11 (3) :339-343.

 

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Ozer, G., and Bayraktar, H. 2014. Patateste Gövde Kanseri ve Siyah Siğil Hastalığı Etmeni Rhizoctonia solani İzolatlarının Patojenik ve Genetik Karakterizasyonu. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya

 

 1. Ozer, G., and Bayraktar, H. Yerelması Beyaz Küf Etmeni Sclerotinia sclerotiorum İzolatlarının Karakterizasyonu. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya

 

 1. Bayraktar, H. and Ozer, G. 2013 Türkiye’nin Kuşkonmaz Üretimini Sınırlandıran Fungal Patojenler. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya

 

      7.7.  Diğer yayınlar

 1. Ozer, G., Bayraktar, , and Oksal, E. 2011. Yer elması yetiştiriciliğinde Beyaz Küf Hastalığı. Hasad-Bitkisel Üretim Dergisi (2012) 27;88-89.

 

 1. Ozer, G., and Bayraktar, H. 2 Sclerotia of Sclerotinia sclerotiorum, cause of white mold on Jerusalem artichoke. Cover photo. Plant Disease, January - Number 01. 2012 .

 

 1. Ozer, G. Aecial lesion of Puccinia asparagi, cause of asparagus rust, on a stem of asparagus. Cover photo. Plant Disease, October – Number 10. 2012 .

 

 1. Ozer, G., and Bayraktar, H. 2 Blighted leaves and shoot dieback caused by Botrytis cinerea on Cornellian Cherry. Cover photo. Plant Disease, July - Number 07. 2013 .

 

 1. Ozer, G., and Bayraktar, H. 2013. Kuşkonmaz Tarımında Pas Hastalığı. Hasad-Bitkisel Üretim Dergisi (2013) 27;88-89.

 

 

 • Uluslararası Atıflar
 1. Projeler

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

DPT-İleri Araştırmalar

Projesi (YUUP)

Project no: DP2004K120657 GENPRO

Yardımcı araştırıcı

“GEN-PRO: Tarımsal Üretimin Modern Biyoteknolojik Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Gen Teknolojisi Ulusal Araştırma İşbirliği Ağının Oluşturulması

Ankara Üniversitesi

Biyoteknoloji Projesi

Proje No:2001K1202405

Yardımcı araştırıcı

Soğan ekim alanlarında görülen fungal kök çürüklüğü etmenleri arasındaki genetik farklılığın moleküler yöntemlerle araştırılması.

Ankara Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:09B4347004

Yardımcı araştırıcı

Türkiye’nin Önemli Soğan Ekim Alanlarında Görülen Fusarium oxysporum f.sp.cepae İzolatlarının Genetik Karakterizasyonu

TOVAG 104O115

Yardımcı araştırıcı

Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.'ın

Türkiye'deki Irkları ve Solanopyrone Toksin Üretiminin Belirlenmesi

Abant İzzet Baysal

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 

Proje Yürütücüsü

Türkiye’nin önemli kimyon ekim alanlarındaki fungal patojenlerin ve yaygınlıklarının tespiti

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü

Bolu ili patetes yetistiriciligi alanlarından

elde edilen Rhizoctonia solani izolatları arasındaki anastomosis gruplarının ve patojenik farklılıklarının tespiti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Yürütücüsü

Türkiye’ nin önemli kimyon ekim alanlarında görülen Fusarium oxysporum f.sp. cumini izolatlarının genetik karakterizasyonu

 

 1. İdari Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Gıda Teknolojileri Bölümü, Bölüm Başkanı

Bolu Meslek Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2011-2013

Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü, Bölüm Başkanı

Bolu Meslek Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2012-2013

Yüksekokul Kurul Üyesi

Mudurnu Meslek Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2011-2013

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 2. Ödüller
 3. Son iki yılda verdiğiniz önlisans ve lisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014

Güz

Mesleki Uygulama III

2

1

17

Botanik

2

1

16

Peyzaj ve Süs Bitkilerine Giriş

2

0

36

Bitki Tanıma II

2

0

37

Sera Yapım Tekniği

2

1

37

Tarımsal Mekanizasyon

3

0

18

İlkbahar

Zirai Mücadele Yöntemleri

3

0

18

Bahçe Bitkileri Hastalık ve Zararlıları

2

1

18

Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları

3

0

40

Ölçme Bilgisi

2

1

58

Örtü Altı Sistemleri

2

1

36

Mesleki Uygulama

2

1

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

* Yarım sömestre (7 hafta) verilmiştir.

 

 1. Diğerleri

 

 


 

EK-3

ÖZGEÇMİŞ 

 1. Adı Soyadı: Mustafa İMREN
 2. Doğum Tarihi: 20/02/1980
 3. Unvanı: Doç.Dr.
 4. Öğrenim Durumu:

Derece 

Alan 

Üniversite 

Yıl 

Lisans 

Tarım Ekonomisi

Çukurova

1987

Y. Lisans 

Entomoloji

Çukurova

2002

Doktora 

Entomoloji

Çukurova

2007

 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :   2013

Doçentlik Tarihi              :                                            

Profesörlük Tarihi           :  

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  • Yüksek Lisans Tezleri
  • Doktora Tezleri
 2. Yayınlar
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 3. İmren M., Toktay H., Bozbuga R., Orakçı G. E., Dababat A. & Elekcioğlu İ. H. 2013. Identification of genetic resistance to cereal cyst nematodes; Heterodera avenae (Wollenweber, 1924), filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter and H. latipons (Franklin, 1969) in some international bread wheat germplasms. Turkish Journal of Entomology 37 (3): 277-282.
 4. İmren M., Waeyenberge L., Viaene N. & Elekcioğlu İ. H. 2012. Morphological and Molecular characterization of cereal cyst nematodes from Eastern Mediterranean Region in Turkey. Nematology (in press).
 5. İmren M., Toktay H., Bozbuga R., Dababat A., Özkan H. & Elekcioğlu İ. H., 2013. Bazı buğday genotiplerinin Tahıl kist nematodu Heterodera avenae (Wollenweber, 1924) karşı dayanıklılıklarının araştırılması Türkiye Entomoloji Dergisi 37 (2): 229-238.
 6. İmren M., Toktay H., Bozbuga R., Dababat A. & Elekcioğlu İ. H., 2013. Pathotype determination of the cereal cyst nematode, Heterodera avenae (Wollenweber, 1924) in the Eastern Mediterranean Region in Turkey. Turkish Journal of Entomology 37 (1):13-19.
 7. İmren M., Toktay H., Özarslandan A., Dababat A. & Elekcioğlu I. H., 2012. Heterodera avenae yumurtalarının inkübasyonu üzerine sıcaklığın etkisi ile en uygun deneme yöntem ve materyallerinin araştırılması. Türkiye Entomoloji Dergisi. 36 (4): 585-593.
 8. İmren M., Waeyenberge, Viaene N., Toktay H., Dababat A. & Elekcioğlu İ. H., 2012. Molecular characterization of cereal cyst nematodes from South Anatolian Region in Turkey using ITS-rDNA sequences. Turkish Journal of Entomology. 36(4):491-499.
 9. İmren M., Toktay H., Özarslandan A., Elekcioğlu I. H. & Nicol J. M., 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi tahıl alanlarında Tahıl kist nematodu, Heterodera avenae group türlerinin belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi. 36 (2): 265-275.
 10. İmren M. & Elekcioğlu İ. H. 2014. Determination of Yield Loss of Cereal Cyst Nematodes, Heterodera avenae on wheat in Eastern Mediterranean Region in Turkish Journal of Agriculture & Forestry (in press).
 11. Özarslandan A., İmren M., Öcal A. & Elekcioğlu İ. H. 2013. Bitlis ili Patates Üretim Alanlarında Kök-ur nematodu (Meloidogyne Chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo et Finley, 1980)’nun Saptanması. Türkiye Entomoloji Dergisi, 37 (3): 389-395.
 12. Toktay H., İmren M., Bozbuga R., Orakçı G. E., Dababat A. & Elekcioğlu, H., 2013. Pathotype characterization of the cereal cyst nematode Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter in Turkey. Turkish Journal of Entomology Turkish Journal of Entomology 37 (2): 213-219.
 13. Toktay H., İmren M., Nicol J. M., Dababat A. & Elekcioğlu I. H. 2012. Improved methodology for resistance screening in spring wheat against the root lesion nematode, Pratylenchus thornei (Sher et Allen, 1953). Turkish Journal of Entomology. 36 (4):533-540.
 14. Toktay H. Yavuzaslanoğlu E., İmren M., Nicol J. M., Elekcioğlu I. H. & Dababat A., 2012. Screening for resistance to Heterodera filipjevi and Pratylenchus thornei in sister lines of spring wheat. Turkish Journal of Entomology. 36 (4): 455-461.

 

 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 1. İmren M., Toktay H., Öcal A., Nicol J. M. & Elekcioğlu İ. H., 2009. Occurrence of Cereal Cyst Nematode, Heterodera avenae, in Southeast Anatolia Turkey, Proceedings of the First Workshop of The International Cereal Cyst Nematode Initiative, 21-23 October 2009, Antalya–Turkey, 82-87 p.
 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 1. 1. İmren M & Elekcioğlu İ. H, 2008. Diyarbakır İli Buğday, Sebze ve Bağ Alanlarında Önemli Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi. Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 17 (2): 116-121.

 

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Diğer yayınlar
 1. İmren M., Toktay H., Bozbuga R., Dababat A. & Elekcioğlu İ. H., 2013. Studies on cereal cyst nematodes, Heteroderaavenae Wollenweber 1924, in South East Anatolia and Eastern Mediterranean Regions in Turkey. Fourth international Cereal Cyst Nematodes Initiative Workshop, 23-24 August, Beijing, China.
 2. Toktay H., İmren M., Bozbuga R., Dababat A. & Elekcioglu I. H., 2013. New sources of Resistance against the Root Lesion Nematodes, Pratylenchus thornei Sher et Allen in some National and International Wheat Germplasm. Turkey. Fourth international Cereal Cyst Nematodes Initiative Workshop, 23-24 August, Beijing, China.
 3. Elekcioğlu İ. H. İmren M., Toktay H., Bozbuga R., Braun H. J & Dababat A., Screening of International spring Wheat Germplasms against the Cereal Cyst Nematodes (Heterodera avenae) and the Root Lesion Nematodes (Pratylenchus thornei and P. neglectus) in-vitro Conditions in 2012, Turkey. Fourth international Cereal Cyst Nematodes Initiative Workshop, 23-24 August, Beijing, China.
 4. Elekcioğlu I. H., Toktay H., Kasapoğlu E. B. & İmren M., Studies on the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, Cobb in the East mediterranean region of Turkey. Integrated Control in Citrus Fruit Crops, 7-9 May, Adana, Turkey.
 5. İmren M., Toktay H., Bozbuga R., Nicol J. M. & Elekcioğlu İ. H., 2012. Determination of some Cre genes efficiency against the cereal cyst nematodes, Heterodera avenae, filipjevi and H. latipons. 31th International symposium of the European society of nematologists, September 23-27, Adana, Turkey.
 6. İmren M., Toktay H., Bozbuga R., Dababat A., Özkan H. & Elekcioğlu I. H., 2012. Investigation of resistance against the Cereal Cysts Nematode, Heterodera avenae, in some wheat germplasm. 31th International symposium of the European society of nematologists, September 23-27, Adana, Turkey.
 7. Toktay H., İmren M., Bozbuga R., Dababat A., Nicol J. M. & Elekcioglu I. H., 2012. Resistance screening of national and international spring wheat against the Cereal cyst nematodes (Heterodera avenae) and the Root lesion nematodes (Pratylenchus thornei and neglectus) under controlled conditions in Turkey. 31th International symposium of the European society of nematologists, September 23-27, Adana, Turkey.
 8. Bozbuga R., Toktay H. & İmren M., Survival of the Root knot nematodes (Meloidogyne spp) without feeding. 31th International symposium of the European society of nematologists, September 23-27, Adana, Turkey.
 9. İmren M., Toktay H., Bozbuga R., Dababat A., Nicol J. M. & Elekcioğlu İ. H., 2012. Efficiency of the Cre1 gene against the Mediterranean Cereal cyst nematodes, latipons (Franklin, 1969). Third international Cereal Cyst Nematodes Initiative Workshop, 22-23 September, Adana, Turkey.
 10. Toktay H., İmren M., Bozbuga R., Dababat A., Nicol J. M. & Elekcioglu I. H., 2012. Screening of spring wheat germplasm from Mexico against the Root lesion nematodes and Cereal cyst nematodes under controlled conditions in Turkey. 31th International symposium of the European society of nematologists, September 23-27, Adana, Turkey.
 11. Elekcioglu I. H., İmren M., Toktay H., Dababat A. & Bozbuga R., 2012. Status of Cereal cyst nematodes in Turkey. Cereal cyst nematodes: Status, Research and outlook. Third international Cereal Cyst Nematodes Initiative Workshop, 22-23 September, Adana, Turkey.
 12. Elekcioğlu I. H., Toktay H., İmren M., Sahin E., Dababat A. & Nicol J. M., 2011. Identification of cereal cyst nematode species with morphometric and molecular methods in Turkey. COST 872 Final Meeting-Ghent, Belgium, 24th-25th May 2011.
 13. İmren M., Toktay H., Özarslandan A., Öcal A. & Elekcioğlu I. H., 2011. Doğu Akdeniz Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) Türlerinin Belirlenmesi. Türkıye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30 Haziran 2011- Kahramanmaraş. s: 10.
 14. Toktay H., İmren M., Elekcioğlu H., Dababat A. & Nicol J. M., 2011. Ekmeklik Buğdayda Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae) ve Kök Yara Nematodları (Pratylenchus thornei, P. neglectus)’na Karşı Dayanıklı Gen Kaynaklarının Araştırılması. Türkıye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30 Haziran 2011- Kahramanmaraş. s: 11.
 15. Özarslandan A., İmren M., Öcal A. & Elekcioğlu I. H., 2011. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Patates alanlarında Kök-ur Nematodu (Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo et Finley, 1980)’nun Saptanması. Türkıye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30 Haziran 2011- Kahramanmaraş. s: 286.
 16. İmren M., Özarslandan A., Toktay H., Öcal A., Elekcioğlu H., Dababat A. & Nicol, J. M., 2010. Occurrence and Distribution of Cereal Cyst Nematodes, Heterodera avenae and latipons in Southeast Anatolia, TURKEY. Proceedings of the fourth COST 872 Annual meeting 23th-27th May 2010, Lisbon, Portugal. Page 68.
 17. İmren M., Özarslandan A., Toktay H., Öcal A., Elekcioğlu H., Dababat A. & Nicol J. M., Preliminary survey study on Heterodera species in some provinces of Southeast Anatolia region of Turkey. 30.th European Society of Nematologist Congress, Vienna. 19-23 September 2010.
 18. Toktay H., İmren M., Öcal A., Elekcioğlu H., Dababat A. & Nicol J. M., 2010. Identification of wheat genetic resistance source to cereal nematode complex including Root Lesion nematode (Pratylenchus thornei) and Cereal Cyst Nematodes (Heterodera avenae). th European Society of Nematologist Congress, Vienna. 19-23 September 2010.
 19. Elekcioglu I. H., Nicol J. M., Bolat N., Şahin, E., Toktay H., Yorgancilar A., Braun H. J., İmren M., Ocal A., Yorgancilar O., Yildirim A. F., Kilinc A. T., Dababat A. A. & Erginbas , 2010. Long-term studies on the Cereal Cyst Nematode with winter wheat (Heterodera filipjevi) and new research with H. avenae in Turkey. The International Cereal Cyst Nematode Initiative, 24 September 2010, Vienna–Australia.
  • Uluslararası atıflar
 20. Ulusal & Uluslararası Projeler
 21. Doğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) ve Kök Yara Nematodu (Pratylenchus spp.) Türleri, Tahıl Kist Nematodu Popülasyonlarına ait Irkların Belirlenmesi ve Bazı Yerel Çeşitlerin Bu Nematodlara Karşı Çoklu Dayanıklılığının Araştırılması (TUBİTAK TOVAG 112O565 nolu proje. Yardımcı Araştırıcı. (01.04.2013-31.3.2016)
 22. Adana ve Kahramanmaraş illerinde Entomopatojen nematodların Doğal Dağılımının Belirlenmesi Morfometrik/Moleküler Karakterizasyonu ve Zabrus spp ‘ne karşı Etkinliklerin Araştırılması (TUBİTAK TOVAG 111 O 786 nolu proje. Yardımcı Araştırıcı. (05.04.2012 – 05.04.2015)
 23. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) Türlerinin Tanımlanması ve Bazı Buğday Genotiplerinin Dayanıklılığının Araştırılması. TUBİTAK TOVAG 110 O 632 nolu proje. Yardımcı Araştırıcı (11.04.2011- 11.04.2014).
 24. Doğu Akdeniz Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group.) Türlerinin Tanımlanması ve Bazı Buğday Genotiplerinin Tahıl Kist Nematodu, Heterodera avenae (Wollenweber, 1924) Karşı Dayanıklılığının Araştırılması. TAGEM-BS-10/07-01/01-02 nolu proje. Proje Lideri. (01/06/2010-01/06/2013).
 25. Diyarbakır İli Buğday, Sebze ve Bağ Alanlarında Önemli Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi TAGEM–BS–06/ 07–01/01-11 nolu proje. Proje Lideri. (01.01.2006-01.01.2008).
 26. İdari Görevler
 27. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Entomoloji Derneği

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

 1. Ödüller


 

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

 

Güz 

  

  

  

  

  

  

  

  

İlkbahar 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Güz 

  

  

  

  

  

  

  

  

İlkbahar 

  

  

  

  

  

  

  

  

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

 

EK-3

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı : Gülay KAÇAR
 2. Doğum Tarihi : 05.03.1972
 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
 4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Bitki Koruma

Çukurova Üniversitei

1992

Y. Lisans

Entomoloji ABD

Çukurova Üniversitei

2006

Doktora

Entomoloji ABD

Çukurova Üniversitei

2011

Post Doktora

Entomoloji ve Biyolojik Mücadele

California Universitesi, Berkeley

2014

 

 

 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi           : Agustos 2014

Doçentlik Tarihi        :

Profesörlük Tarihi   :

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      6.2.  Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Kaçar, G., Yıldırım, E., Ulusoy, M. R., 2010. Türkiye’de, Gaziantep ve Kilis Yöresinde Yeni Bir Zeytin (Olea europaea L.) Zararlısı: Omophlus nasreddini Reitter, 1890 (Coleoptera: Alleculidae). Türkiye Entomoloji Dergisi. 34 (3): 393-400.
 2. Dursun, A., Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2010. The Alydidae (Heteroptera: Coreoidea) of Turkey: A Key to the Genera, New Records and a Species Checklist. Entomolocigical News, 121 (5): 487-497.
 3. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2011. Zelleria oleastrella (Milliere) (Lepidoptera: Yponomeutidae) a new record for the fauna of Turkey. Turk. J. Zool., 35 (6): 891-892.
 4. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2012. Zeytin fidantırtılı Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)’in doğa koşullarında biyolojisi. Turkish Journal of Entomology, 36 (3): 335-344.
 5. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2014. New faunistic data on the spiders of Turkey.. Acta zool. bulg., 66 (11),:137-138.
 6. Kaçar, G., Nishikawas, M., 2014. Forficulidae Fauna of Olive Orchards in the South Eastern and Mediterranean Regions of Turkey. J. Entomol. Res. Soc., 16 (1):27-35.

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Şahan Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2007. Zeytin Güvesi, Prays oleae (Bern.) (Lepidoptera: Hyponomeutidae)’nın Popülasyon Gelişimi Üzerine Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt: 22 (1): 73-80.
 2. Şahan Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2007. Zeytin Güvesi, Prays oleae (Bern.) (Lepidoptera: Yponomeutidae)’nın Balcalı (Adana)’da Bazı Zeytin Çeşitlerinde Zarar Oranlarının Saptanması. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 22 (2): 39-44.
 3. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2008. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yeni Bir Zeytin Zararlısı Karanfil Yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1796-99) (Lepidoptera: Tortricidae). Turkiye Entomoloji Dergisi, 32 (3): 211-223.
 4. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2010 Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde Coenorrhinus (Rhynchites) cribripennis (Desbrochers) (Coleoptera: Attelabidae)’in Yayılışı ve Zararı. Bitki Koruma Bülteni, 50 (1): 13-23.
 5. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2010. Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Ağaçlarında Zararlı Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) Üzerine Gözlemler. Alatarım. 9 (1): 31-36.
 6. Kaçar, G., Denizhan, E., Ulusoy, M. R., 2010. Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde Zararlı Aceria oleae (Nalepa, 1900) ve Türkiye İçin Yeni Bir Kayıt: Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (Acari: Prostigmata: Eriophyoideae). Bitki Koruma Bülteni, 50 (3): 123-134.
 7. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2011. Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae)’in Morfolojik Özellikleri. Alatarım, 10 (1): 19-25.
 8. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2011. Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin bahçelerinde Zeytin fidantırtılı [Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)] parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2 (1): 39-47.
 9. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2012. Karanfil yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın zeytin bahçelerindeki parazitoit ve predatörleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3 (3): 13-20.
 10. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2012 Doğu Akdeniz bölgesi zeytin bahçelerinde Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera, Pyralidae)’in yayılış alanı, bulaşıklık oranı ve zararı. Bitki Koruma Bülteni, 52 (2): 175-188.
 11. Kaçar, G., Ülgentürk, S., Ulusoy, M. R., 2012. Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin ağaçlarında zararlı Coccoidea (Hemiptera) üstfamilyasına bağlı türler ve yayılış alanları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2 (2): 73-88.
 12. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2013. Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin bahçelerinde Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)’in popülasyon dalgalanması ve meyvelerdeki zarar oranı. Bitki Koruma Bülteni, 53(1):7-31.

 

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1.Kaçar, G., Biondi, A., Wang, X., Haviland, D. R., Daane, K. M., 2014. Functional and ovipositional responses of two pupal parasitoids of Drosophila suzukii. Entomology 2014, Esa 62nd Annual Meeting November 16–19, Portland, Oregon Oregon Conventıon Center, USA (Poster)

 

2..     Daane, K. M., Wang, X., Kaçar, G., Biondi, A., Hoelmer, K. A., Miller, B. Miller, J. C., Shearer, P. W., Giorgini, M., Guerrieri, E., Walton, V., 2014. Biological control of Drosophila suzukii in the U.S.: Current status and perspectives. Entomology 2014, Esa 62nd Annual Meeting November 16–19, Portland, Oregon Oregon Conventıon Center, USA (Poster)

 

 1. 3. Wang, X., Kaçar, G., Daane, K. M., Miller, B., Walton, V. 2014. Evaluating the potential of two resident parasitoids for the biocontrol of Drosophila suzukii. Entomology 2014, Esa 62nd Annual Meeting November 16–19, Portland, Oregon Oregon Conventıon Center, USA (Presentation)

 

 1. Stewart, T., Daane, K. M., Wang, X., Kaçar, G., 2014. Use of alternative host fruit and overwintering biology of spotted wing Drosophila (Drosophila suzukii) in California. Entomology 2014, Esa 62nd Annual Meeting November 16–19, Portland, Oregon Oregon Conventıon Center, USA (Presentation)

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1.Bitki Koruma. T. C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Adana il Müdürlüğü. Çiftçi Eğitim ve Yayın Şubesi Müd. Yayınları, Yayın No: 2005-25, Adana,2005, 265 sayfa.

 

2.Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 2011. 108 s.

 

 1. Turunçgil Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 2011, 161 s.

 

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. 1. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2008. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Coenorrhinus (Rhynchites) cribripennis (Desbrochers) (Coleoptera: Attelabidae)’in Yayılışı ve Zarar Derecesi. III. Bitki Koruma Kongresi, Van. 15-18 Temmuz 2009. s.111

 

 1. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2010. Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytinlerinde Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera, Pyralidae)’in Yayılış Alanı ve Bulaşıklık Oranı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli. 21-25 Haziran. s. 678-679.

 

3.Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2011. Karanfil Yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Zeytin Bahçelerindeki Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Bitki Koruma Kongresi. Türkiye IV: Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş. 28-30 Haziran. s. 442.

 

 1. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2011. Zeytin Fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)’in Biyolojik Dönemlerinin Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IV: Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş. 28-30 Haziran. s. 199.

 

5.Kaçar, G., Kütük H.2012. Gaziantep ve Kilis İli Zeytin Bahçelerinde Saptanan Zararlı Böcek ve Acar Türleri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim 2012, Şanlıurfa.

 

 1. Kaçar, G., Öztürk, M. 2012. Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytinlerinde İki Yeni Lepidoptera: Gymnoscelis rufifasciata (Haworth) (Geometridae) ve Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Tortricidae) Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim 2012, Şanlıurfa.

 

 1. Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2014. Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde Zararlı Palpita unionalis ile Önemli Parazitoidleri Arasındaki İlişki. V: Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye. Şubat. s. 339.

 

 1. Öztürk, N., Kaçar, G., Ulusoy, M. R., 2014. Türkiye Cevizlerinde Yeni bir Zararlı: Ceviz yaprak galerigüvesi [Caloptilia roscipennella (Hübner) (Lepidoptera: Gracillariidae)]. (A New Pest of Walnut Orchards of Turkey: Walnut leaf miner Caloptilia roscipennella (Hübner) (Lepidoptera: Gracillariidae)]). V: Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye. Şubat. s. 1.

 

7.7.  Diğer yayınlar

 

 1. Projeler
 2. Investigating Biological Controls to Suppress Spotted Wing Drosophila Populations (Noktalı Kanatlı Drosophila Popülasyonlarının Kontrolünde Biyolojik Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması) (ABD) TUBİTAK- 2013-2014

 

 1. Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)’in Moleküler Tanısı ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması. TAGEM 2012-
 2. Hatay ili Zeytin Bahçelerinde Ağaç sarıkurdu, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)’nin Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği Etkinliğinin Araştırılması. TAGEM. 2012-
 3. Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytinlerinde Zeytin Fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)’in Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 2007-2011
 4. Zeytin Güvesi, Prays oleae Bern. (Lepidoptera: Hyponomeutidae)’nın Bazı Zeytin Çeşitlerinde Popülasyon Gelişmesinin Saptanması.2003-2006

 

 1. İdari Görevler

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Kuruluş Adı

Yıl

Türkiye Entomolojii Derneği

2007

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

2011

 

 1. Ödüller
 2. 1. "Forficulidae Fauna of Olive Orchards in the Southeastern Anatolia and Eastern Mediterranean Regions of Turkey (Dermaptera. Yayın teşvik ödülü
 3. "New Faunistic Data on the Spiders of Turkey” Yayın teşvik ödülü
 4. "Zeytin fidantırtılı Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae) in doğa koşullarında biyolojisi".Yayın teşvik ödülü
 5. "Türkiye'de Gaziantep ve Kilis yöresinden yeni bir zeytin (Olea europaea Linnaeus, 1758) zararlısı: Omophlus nasreddini Reitter, 1890 (Coleoptera: Alleculidae)".- Yayın teşvik ödülü,

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz önlisans ve lisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

LABORATUVAR EKİPMANI

 

Laboratuvarın Adı: Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

Cihazın Adı

Maliyeti

(ABD Doları)

 

Mevcut Olup Olmadığı

Evet

Hayır

Orbital Çalkalayıcı

5.300

X

 

Steril kabin

12.000

X

 

Otoklav

8.000

X

 

Çalkalamalı inkihibatör

11.000

X

 

Derin dondurucu (-80)

9.500

X

 

Santrifüj cihazı

12.000

X

 

Mikro Soğutmalı Santrifüj

6.000

X

 

Mini Vidas Gıda Patojenleri Mikroorganizma Tespit Cihazı

11.354

X

 

Etüv

5782

X

 

Rotary Evaporatör cihazı

12.000

X

 

Spektrofotometre

15.000

X

 

Liyofilizatör cihazı

22.200

X

 

Çeker ocak

7.500

X

 

Derin dondurucu alımı

5.013

X

 

İnkübatör

8.000

X

 

Su Aktivitesi Tayin Cihazı

5.048

X

 

Gıda Patojenleri Mikroorganizma Tespit Cihazı

17.000

X

 

Tam Otomatik Mikroorganizma Sayım Cihazı

10.000

X

 

Not:    1. Tabloda sadece maliyeti 5.000 ABD dolarından fazla ekipmana yer verilmiştir.

 


 

Laboratuvarın Adı: Çevre Analiz Laboratuvarı

 

Cihazın Adı

Maliyeti

(ABD Doları)

 

Mevcut Olup Olmadığı

Evet

Hayır

Kül Fırını

5.013

X

 

Dikey Tip Laminar Flow Kabini

11.000

X

 

Etüv

5.500

X

 

Yatay Tip Derin Dondurucu

6.250

X

 

Çeker ocak

7.500

X

 

Civa Analiz Cihazı

40.500

X

 

İnkübatör

8.374

X

 

İyon Kromatografi Sistemi

47.000

X

 

Sıvı Kromatografi Sistemi (U-HPLC RS)

69.000

X

 

Gaz Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Sistemi (GC-MS)

90.000

X

 

Not:    1. Tabloda sadece maliyeti 5.000 ABD dolarından fazla ekipmana yer verilmiştir.

 

Laboratuvarın Adı: Fiziksel Analiz Laboratuvarı

 

Cihazın Adı

Maliyeti

(ABD Doları)

 

Mevcut Olup Olmadığı

Evet

Hayır

Etüv

7.000

X

 

İnkübatör

10.000

X

 

Yatay Tip Derin Dondurucu

6.250

X

 

Buzdolabı

5.000

X

 

Biyogüvenlik Kabini Class II

12.000

X

 

Aktif Hava Kontrol Cihazı

13.000

X

 

Not:    1. Tabloda sadece maliyeti 5.000 ABD dolarından fazla ekipmana yer verilmiştir.

 


 

Laboratuvarın Adı: Numune Kabul Laboratuvarı

 

Cihazın Adı

Maliyeti

(ABD Doları)

 

Mevcut Olup Olmadığı

Evet

Hayır

Dikey Tip Derin Dondurucu

7.200

X

 

Buzdolabı

5.082

X

 

Not:    1. Tabloda sadece maliyeti 5.000 ABD dolarından fazla ekipmana yer verilmiştir.

 

Laboratuvarın Adı: Yıkama-Otoklav Hazırlık Laboratuvarı

 

Cihazın Adı

Maliyeti

(ABD Doları)

 

Mevcut Olup Olmadığı

Evet

Hayır

Kar-Buz Makinesi

8.000

X

 

Etüv

5.100

X

 

Otoklav

9.000

X

 

Not:    1. Tabloda sadece maliyeti 5.000 ABD dolarından fazla ekipmana yer verilmiştir.

 

Laboratuvarın Adı: Tıbbi Bitkiler ve Doku Kültürü Laboratuvarı

 

Cihazın Adı

Maliyeti

(ABD Doları)

 

Mevcut Olup Olmadığı

Evet

Hayır

Orbital Çalkalayıcı

5.300

X

 

Steril kabin

12.000

X

 

Otoklav

8.000

X

 

Derin dondurucu (-80)

9.500

X

 

Santrifüj cihazı

12.000

X

 

Rotary çalkalayıcı

7.300

X

 

Etüv

5782

X

 

İnkübatör

8.000

X

 

Bitki geliştirme kabini

10.000

X

 

Not:    1. Tabloda sadece maliyeti 5.000 ABD dolarından fazla ekipmana yer verilmiştir.

 


 

Laboratuvarın Adı: Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı

 

Cihazın Adı

Maliyeti

(ABD Doları)

 

Mevcut Olup Olmadığı

Evet

Hayır

Görüntüleme Cihazı

12.500

X

 

Fraction Collector

5.013

X

 

NGC Kromotografi Cihazı

60.000

X

 

Mikro Soğutmalı Santrifüj

6.000

X

 

PCR 3 adet

29.000

X

 

İnkübatör

8.000

X

 

Derin dondurucu (-80)

10.000

X

 

Derin dondurucu (-35)

5.000

X

 

Liyofilizatör

14.000

X

 

Steril Kabin Class II

13.000

X

 

Otoklav

7.000

X

 

Çeker ocak

5.000

X

 

Etüv

5.750

X

 

Not:    1. Tabloda sadece maliyeti 5.000 ABD dolarından fazla ekipmana yer verilmiştir.

 

Laboratuvarın Adı: Gıda Biyolojisi Laboratuvarı

 

Cihazın Adı

Maliyeti

(ABD Doları)

Mevcut Olup Olmadığı

Evet

Hayır

Orbital Çalkalayıcı

5.300

X

 

Steril kabin

12.000

X

 

Otoklav

8.000

X

 

Çalkalamalı inkihibatör

11.000

X

 

Derin dondurucu (-80)

9.500

X

 

Santrifüj cihazı

12.000

X

 

Mikro Soğutmalı Santrifüj

6.000

X

 

Gıda Patojenleri Mikroorganizma Tespit Cihazı

17.354

X

 

Etüv

5782

X

 

Rotary Evaporatör cihazı

12.000

X

 

Spektrofotometre

15.000

X

 

Çeker ocak

7.500

X

 

Derin dondurucu

5.013

X

 

İnkübatör

8.000

X

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top